* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 4. JESU LIV OG LÆRE > 144. I Gilboa og Dekapolis

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

144. I Gilboa og Dekapolis

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 144. I GILBOA OG DEKAPOLIS

SEPTEMBER og oktober blev tilbragt i afsondrethed i en afsides lejr på skråningerne af Gilboabjerget. September måned tilbragte Jesus her alene med sine apostle, undervisende og instruerende dem i rigets sandheder.
Der var en række grunde til, at Jesus og apostlene på dette tidspunkt var i afsondrethed på grænsen mellem Samaria og Decapolis. De religiøse magthavere i Jerusalem var meget fjendtlige. Herodes Antipas holdt stadig Johannes i fængsel, og turde hverken frigive eller henrette ham, mens han stadig nærede mistanke om, at Johannes og Jesus på en eller anden måde var forbundet med hinanden. Disse forhold gjorde det uklogt at lægge planer for et meget synligt arbejde, hvad enten i Judæa eller Galilæa. Der var også en tredje grund: den langsomt voksende spænding mellem lederne af Johannes disciple og Jesus apostle, en spænding, der blev værre med det stigende antal troende.
Jesus vidste, at tiden for det forberedende arbejde til at undervise og prædike var så godt som ovre, at den næste fase markerede begyndelsen på hans altomfattende og afgørende indsats af hans liv på jorden, og han ønskede ikke at iværksætte dette engagement på nogen måde som enten ville være prøvende eller pinligt for Johannes Døberen. Jesus havde derfor besluttet at tilbringe noget tid i afsondrethed med at øve sine apostle og derefter at gøre noget afdæmpet arbejde i byerne i Dekapolis indtil Johannes enten blev henrettet eller frigivet, i hvilket tilfælde han kunne slutte sig til dem i en fælles bestræbelse.

1. LEJREN VED GILBOA

Med tiden blev de tolv mere hengiven til Jesus og i stigende grad engageret rigets arbejde. Deres hengivenhed var stort set et spørgsmål om personlig loyalitet. De havde ikke fattet hans alsidige undervisning. De forstod ikke fuldt ud Jesu karakter eller betydningen af hans overdragelse på jorden.
Jesus gjorde det klart for sine apostle, at de var i afsondrethed af tre grunde:
    1. For at styrke deres forståelse af og tro på rigets evangelium.
    2. For at lade modstanden til deres arbejde i både Judæa og Galilæa falde til ro.
    3. For at afvente Johannes Døberens skæbne.
Mens de opholdt sig på Gilboa, fortalte Jesus de tolv meget om sit liv i sin unge alder og hans oplevelser på Hermonbjerget. Han afslørede også noget af det, der skete i bakkerne i de fyrre dage umiddelbart efter hans dåb, og han beordrede dem direkte til ikke at fortælle nogen om disse erfaringer, før efter at han var vendt tilbage til Faderen.
Under disse uger i september hvilede de, hængte ud og talte om deres oplevelser, siden Jesus først kaldte dem til tjeneste, og forsøgte alvorligt at koordinere, hvad Mesteren hidtil havde lært dem. På en måde fornemmede de alle, at dette var deres sidste mulighed for længere tids hvile. De indså, at deres næste offentlige indsats i enten Judæa eller Galilæa ville markere begyndelsen på den endelige proklamation af det kommende rige, men de havde lidt eller ingen idé om, hvad riget ville være, når det kom. Johannes og Andreas mente riget allerede var kommet; Peter og James mente, at det endnu ikke var kommet. Nataniel og Thomas tilstod ærligt de var forundret. Mattæus, Filip, og Simon Zelotes var usikker og forvirret. Tvillingerne var lykkeligt uvidende om kontroversen, og Judas Iskariot var tavs og uforpligtende.
En stor del af denne tid var Jesus alene på bjerget nær lejren. Nogle gange tog han Peter, James og Johannes, men oftere gik han ud alene for at bede eller kommunicere. Efter Jesu dåb og de fyrre dage på bakkerne i Perea, er det næppe korrekt at kalde disse perioder af fællesskab med sin Fader som bøn, det er heller ikke rigtigt at sige, at Jesus tilbad, men det er helt korrekt at kalde disse tider som personlige fællesskab med sin far.
Det centrale tema i drøftelserne i hele september måned var bøn og tilbedelse. Efter at de havde diskuteret tilbedelse i nogle dage, holdt Jesus til sidst sin mindeværdige forelæsning om bøn som svar på Thomas anmodning: "Mester, lær os at bede."
Johannes havde lært sine disciple en bøn, en bøn for frelse i det kommende rige. Selvom Jesus aldrig forbød sine tilhængere at bruge Johannes bøn, opfattede apostlene meget tidligt, at deres Mester ikke fuldt ud godkende den praksis at ytre færdige og formelle bønner. Ikke desto mindre bad de troende hele tiden om at lære at bede. De tolv havde et behov for at vide, hvilken bønneform Jesus ville godkende. Og det var først og fremmest på grund af dette behov for nogle enkle bønner for de almindelige mennesker, at Jesus samtykkede denne gang som svar på Thomas anmodning om at lære dem en suggestiv form for bøn. Jesus gav denne lektion en eftermiddag i den tredje uge af deres ophold på Gilboabjerget.

2. FORELÆSNINGEN OM BØN

"Johannes lærte dig ganske vist en simpel form for bøn: "Fader, rens os fra synd, vis os din herlighed, åbenbar din kærlighed, og lad din ånd hellige vore hjerter evindelig, Amen." Han lærte jer denne bøn, for at I ville have noget at lære de mange. Han mente ikke, at I skulle bruge en sådan færdig og formel andragende som et udtryk for jeres egne sjæle i bøn.
"Bøn er udelukkende et personligt og spontant udtryk for sjælens holdning til ånden. Bøn bør være sønskabets fællesskab og udtryk for samhørighed. Bøn, når den er udtrykt af ånden, fører til samvirkende åndelige fremskridt. Den ideelle bøn er en form for åndeligt fællesskab, som fører til intelligent tilbedelse. Sand bøn er den oprigtige holdning af at søge mod himlen for at opnå sine idealer.
"Bøn er sjælens åndedræt og bør føre dig til at være vedholdende i dit forsøg på at fastslå Faderens vilje. Hvis nogen af jer har en nabo, og går til ham midt om natten og siger, 'Kære ven, lån mig tre brød, for en ven, der er på en rejse er kommet til mig, og jeg har intet at tilbyde', og naboen svarer: "Lad mig være; døren er allerede låst, og børnene og jeg har lagt os i seng. Derfor kan jeg ikke stå op og give dig brød, "du vil fortsætte, forklarer, at din ven er sulten, og at du ingen mad har at tilbyde. Men jeg fortæller dig, at selvom din nabo ikke står op og giver dig brød for venskabets skyld, så gør han det, fordi du er så insisterende, og han vil give dig så mange brød som du har brug for. Hvis altså, vedholdenhed betaler sig selv i tilfælde af dødelige mennesker, hvor meget mere vil din vedholdenhed i ånden da ikke give jer af livets brød fra vor himmelske Faders villige hænder. Derfor siger jeg jer: Bed og der skal gives jer. Søg, og du skal finde. Bank, og så skal der lukkes op. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og for den, som banker skal frelsens dør blive åbnet.
"Er der nogen far iblandt jer, som hvis hans søn spørger uklogt, ville tøve med at give efter forældrenes visdom i stedet for at opfylde hans fejlagtige anmodning? Hvis barnet har behov for et brød, vil du give ham en sten, bare fordi han uklogt beder om det? Hvis din søn har brug for en fisk, vil du give ham en vandslange, bare fordi den tilfældigt kom op i nettet med fiskene og barnet tåbeligt beder om slangen? Derfor, hvis du, som dødelig og finite, kan besvare bønnen og give gode og hensigtsmæssige gaver til dine børn, hvor meget mere skal da ikke jeres himmelske Faderen give af ånden og mange ekstra velsignelser til dem, der beder ham? Mennesker burde altid bede og ikke blive modløse.
"Lad mig fortælle dig en historie om en bestemt dommer, der boede i en ond by. Denne dommer frygtede ikke Gud eller havde ingen respekt for mennesker. I samme by var der en trængende enke, og hun kom flere gange til denne uretfærdige dommer, og sagde: "Beskyt mig fra min fjende." Først ville han ikke lytte til hende, men efter en tid tænkte han: "Ikke at jeg frygter Gud eller tager hensyn til mennesker, men fordi denne enke ikke stopper med at generer mig, vil jeg forsvare hende, så hun ikke piner livet ud af mig med sin uophørlige kommen." Disse historier, fortæller jeg dig for at opfordre dig til at holde ud i bønnen og ikke for at antyde, at dine bønner vil ændre den retskaffen og retfærdige Fader ovenfor. Din vedholdenhed er ikke beregnet til at vinde fordele hos Gud, men at ændre jeres jordiske holdning og at forstørre din sjæls evne til modtagelighed af ånden.
"Men når du beder, har du så lidt tro. Ægte tro vil fjerne bjerge af materielle vanskelighed, som kan stå i vejen for sjælens ekspansion og åndelige fremskridt.”

3. DEN TROENDES BØN

Apostlene var endnu ikke tilfredse; de ønskede at Jesus ville give dem en modelbøn, de kunne lære de nye disciple. Efter at James Zebedæus havde lyttet til denne forelæsning om bøn, sagde han: "Meget godt, Mester, men vi ønsker ikke en form for bøn så meget for os selv som for de nyere troende, som så ofte bønfalder os:" Lær os, hvordan vi på en acceptabel måde skal bede til Faderen i himlen.' "
Da James var færdig med at tale, sagde Jesus: "Hvis du stadig ønsker en sådan bøn, vil jeg præsentere den, som jeg lærte mine brødre og søstre i Nazaret":
Fader vor, du som er i himlen,
Helliget være dit navn,
Må dit rige komme, må din vilje ske,
På jorden som i himmelen.
Giv os i dag vort brød til i morgen.
Opfrisk vore sjæle med livets vand.
Og forlad os vor skyld,
Som også vi forlader vores skyldnere.
Frels os fra fristelsen, fri os fra det onde.
Og gør os mere og mere så perfekt, som du er.

Det er ikke mærkeligt, at apostlene ønskede at Jesus lærte dem en model for de troende. Johannes Døberen havde lært sine tilhængere flere bønner; alle store lærere havde formuleret bønner for deres elever. Jødernes religiøse lærer havde femogtyve eller tredive sæt bønner, som de reciterede i synagogerne og endda på gadehjørnerne. Jesus var særlig utilbøjelig til at bede i offentligheden. Indtil dette tidspunkt havde apostlene kun et par gange hørte ham bede. De observerede ham tilbringe hele nætter på bøn eller tilbedelse, og de var meget nysgerrig efter at vide, måden eller formen af hans bønner. De var virkelig hårdt presset for at vide, hvad de skulle svare folkemasserne når disse bad om at blive undervist om hvordan de skulle bede som Johannes havde lært sine disciple.
Jesus lærte de tolv altid at bede i hemmelighed; at gå afsides for sig selv til naturens fredelige omgivelser, eller for at gå ind i deres værelser og lukke dørene, når de agtede at bede.
Efter Jesu død og opstigningen til Faderen blev det skik hos mange troende at afslutte denne såkaldte Herrens bøn ved tilsætning af - I Herrens, Jesu Kristi navn." Endnu senere blev to linjer tabt i kopiering og bønnen blev forsynet med en ekstra klausul, som lyder: " for dit er riget og magten og æren, for evigt."
Jesus gav apostlene bønnen i samlet form, som de havde bedt den i hjemmet i Nazaret. Han lærte aldrig en formel personlig bøn, kun bønner for grupper, familier eller større samlinger. Og han tilbød sig aldrig frivilligt at gøre det.
Jesus lærte, at en effektiv bøn skal være:
1. Uselvisk - ikke alene for en selv.
2. Troende - ifølge tro.
3. Oprigtig - med ærligt hjerte.
4. Intelligent - i enighed til forståelsen.
5. Tillidsfuld - underordnet Faderens alvidende vilje.
Når Jesus tilbragte hele nætter på bjerget i bøn, var det primært for sine disciple, især for de tolv. Mesteren bad meget lidt for sig selv, selv om han engagerede sig i megen tilbedelse af karakteren af forstående fællesskab med sin Paradisfader.

4. MERE OM BØN

I flere dage efter forelæsningen om bøn fortsatte apostlene med at stille spørgsmål til Mesteren om denne vigtige og ærværdige praksis. Jesu undervisning til apostlene under disse dage, om bøn og tilbedelse, kan sammenfattes og udtrykkes i moderne formulering som følger:

Den alvorlige og længselsfulde gentagelse af enhver andragende, når en sådan bøn er oprigtigt udtryk hos et Guds barn og sagt i tro - uanset hvor uklogt eller umuligt direkte det er at besvare den - undlader den aldrig at udvide sjælens evne til åndelig modtagelighed.

Husk, i alle bønnen er sønskab en gave. Intet barn har noget at gøre med at optjene status som søn eller datter. Det jordiske barn bliver til af viljen af sine forældre. Selv således kommer gudsbarnet ind i nåden og åndens nye liv ved den himmelske Faderens vilje. Derfor må himmelriget - det guddommelige Sønskab - blive modtaget som af et lille barn. Du optjener retfærdighed - gradvis karakterudvikling - men du får sønskab af nåde og gennem tro.

Bønnen førte Jesus op til hans sjæls superfællesskab med de Øverste Herskere over universernes univers. Bøn vil føre jordens dødelige op til den sande tilbedelses fællesskab. Sjælens åndelige kapacitet til modtagelighed bestemmer mængden af himmelske velsignelser, som personligt kan tilegnes og bevidst realiseret som et svar på bøn.

Bønnen og dens tilhørende tilbedelse er en måde til at løsrive sig fra livets daglige rutine, fra den monotone trummerum af materiel eksistens. Det er en måde at nærme sig en spirituel selvrealisering og individualitet i den intellektuelle og religiøse opnåelse.

Bønnen er en modgift mod skadelig introspektion. I det mindste, er bønnen som Mesteren lærte det, sådan en godgørende omsorg af sjælen. Jesus beskæftigede sig konsekvent af den gavnlige indflydelse af at bede for sine medmennesker. Mesteren bad normalt i flertal, ikke i ental. Kun i de store kriser i sit jordiske liv bad Jesus nogensinde for sig selv.

Bønnen er åndslivets vejrtrækning midt i menneskeracernes materielle civilisation. Tilbedelse er frelse fra de forlystelsessøgende generationer.

Ligesom bønnen kan sammenlignes med genopladning af sjælens åndelige batterier, så kan tilbedelse sammenlignes med at tune sjælen ind til at fange univers udsendelserne af den Universelle Faders uendelige ånd.

Bønnen er barnets oprigtig og længselsfulde blik mod sin ånde Fader; det er en psykologisk proces med udveksling af den menneskelige vilje for den guddommelige vilje. Bønnen er en del af den guddommelige plan for at omdanne det som er til det som burde være.

En af grundene til, at Peter, James og Johannes, som så ofte ledsagede Jesus på hans lange natlige vigils, aldrig hørte Jesus bede, var fordi deres Mester så sjældent ytrede sine bønner i talte ord. Stort set alle Jesu bønner blev gjort i ånden og i hjertet - i stilhed.

Af alle apostlene kom Peter og James nærmest til forstå Mesterens undervisning om bøn og tilbedelse.


5. ANDRE TYPER AF BØNNER

Fra tid til anden i den resterende del af Jesu ophold på jorden, gav han apostlene kendskab til flere andre typer af bønner, men han gjorde det kun for at illustrere andre forhold, og han instruerede dem at de ikke skulle undervise disse "sammenlignelige bønner" til folkemængderne. Mange af disse bønner nedstammede fra andre beboede planeter, men dette faktum afslørede Jesus ikke til de tolv. Blandt disse bønner var følgende:
    Vores Fader i hvem universets virkelighed består,
    Ophøjet være dit navn og herligheden af din karakter.
    Din tilstedeværelse omgiver os og din ære er åbenbaret
    Ufuldkommen igennem os som det fuldkomment er vist i det høje.
    Giv os på denne dag lysets livsgørende kraft,
    Og lad os ikke forvildes ind på de onde sideveje af vores indbildningskraft,
    For din er den berømmelige iboelse, den evige styrke,
    Og til os, den evige gave af din Søns uendelige kærlighed.
    For altid og for evigt sandt.

* * *
    Vores Skabende Forældre, som er i universets center,
    Skænk os din natur og giv os din karakter.
    Gør os gennem din nåde til dine sønner og døtre.
    Og ære dit navn igennem vores evige opnåelse.
    Giv din rettende og kontrollerende ånd at leve og bo i os,
    Så vi kan gøre din vilje på denne klode som englene adlyder din befaling i lyset.
    Støt os på denne dag i vores fremskridt ad sandhedens vej.
    Befri os fra slaphed, ondskab og alle syndefulde overtrædelser.
    Vær tålmodig med os som vi udviser kærlig-venlighed til vores medmennesker.
    Udbred overalt din barmhjertigheds ånd i dine skabningers hjerter.
    Før os med din egen hånd, skridt for skridt igennem livets usikre labyrint.
    Og når vores tid kommer, modtag da vores trofaste ånd i dit skød.
    For altid, ikke vores ønsker men må din vilje ske.

* * *

    Vores fuldkomne og retfærdige himmelske Fader,
    Vejled og før os i dag på vores rejse.
    Indvi vores skridt og koordiner vores tanker.
    Før os altid ad den evige fremgangs vej.
    Fyld os med visdom af al din styrke
    Og levendegør os med din uendelige energi.
    Inspirer os med den guddommelige bevidsthed om
    De serafiske hærskarers nærværelse og vejledning.
    Vejled os for altid opad lysets vej;
    Retfærdiggør os fuldstændig på den store dommens dag.
    Skab os som dig selv i evig ære
    Og modtag os ind i din endeløse tjeneste i det høje.

* * *

    Vores Fader som er i det skjulte,
    Åbenbar for os din hellige karakter.
    Giv i dag dine børn på jorden
    At se vejen, lyset og sandheden.
    Vis os den evige fremadskridende vej
    Og giv os viljen til at gå derpå.
    Opret i os din guddommelige kongeværdighed
    Og overdrag derved på os den fuldkomne selvbeherskelse.
    Lad os ikke komme på afveje af mørke og død;
    Før os for altid langs livets vand.
    Hør disse vores bønner for din egen skyld;
    Vær tilfreds med at skabe os mere og mere som dig selv.
    Og til sidst af hensyn til den guddommelige Søn,
    Modtag os i dine evige arme,
    For altid, ske ikke vores vilje men din.

* * *

    Ærede Fader og Moder, kombineret i en forælder,
    Vi vil være trofaste til din guddommelige natur,
    Så dit eget selv igen kan leve i og igennem os
    Ved hjælp af gaven og overdragelsen af din guddommelige ånd,
    For på denne måde at genskabe dig ufuldkommen på denne klode
    Som du fuldkommen og majestætisk fremtræder i det høje.
    Giv os dag efter dag din smukke tjeneste af broderskab
    Og før os øjeblik efter øjeblik på vejen af kærlig tjeneste.
    Vær altid og ufejlbarlig tålmodig med os
    Som vi fremviser vores tålmodighed til vores børn.
    Giv os den guddommelige visdom som gør alting godt
    Og den uendelige kærlighed som er nådig til enhver skabning.
    Overdrag på os din tålmodighed og kærlige venlighed
    Så vores næstekærlighed kan omfavne denne verdens svage.
    Og når vores karriere er slut, lad den da være en ære i dit navn,
    En fornøjelse for din gode ånd og en tilfredsstillelse for vores sjæle hjælpere.
    Ikke som vi ønsker det, vores elskede Fader, men som du ønsker det evige     gode for dine jordiske børn,
    For altid skal det således være.

* * *

    Vores altid trofaste Kilde og almægtige Center,
    Ærbødigt og helligt være din ærede Søns navn.
    Din gavmildhed og velsignelser er kommet ned til os,
    For at give os kraften til at opfylde din vilje og udføre dit bud.
    Giv os øjeblik efter øjeblik næringen fra livets træ;
    Forfrisk os daglig med det levende vand fra floden.
    Før os skridt for skridt ud af mørket og ind i det guddommelige lys.
    Forny vores sind ved forvandlingen af den iboende ånd,
    Og når den jordiske afslutning endelig nærmer sig,
    Modtag os da selv og send os ind i evigheden.
    Kron os med himmelske diademer af frugtbar tjeneste,
    Og vi vil ære Faderen, Sønnen og den Hellige Indflydelse,
    For altid, igennem et univers uden ende.

* * *

    Vores Fader, som bor på universets hemmelige steder,
    Æret være dit navn, din barmhjertighed er ærbødig og respekteret er din         dømmekraft.
    Lad retfærdighedens sol skinne på os ved middagstid,
    Mens vi indtrængende beder dig om at vejlede vores uberegnelige skridt i
    tusmørket.
    Før os ved hånden på vejen af dit eget valg
    Og svigt os ikke når vejen er hård og timerne er mørke.
    Glem os ikke, som vi så ofte tilsidesætter og glemmer dig.
    Men vær barmhjertig og elsk os, som vi ønsker at elske dig.
    Kig på os med venlighed og tilgiv os i nåde
    Som vi i retfærdighed tilgiver de som bedrøver og sårer os.
    Må den majestætiske Søns kærlighed, hengivenhed og overdragelse
    Tilvejebringe et evigt liv med din endeløse nåde og kærlighed.
    Må universernes Gud overdrage os det uindskrænkede omfang af sin ånd;
    Giv os nåde til at følge denne ånds ledelse.
    Gennem de hengivne serafiske hærskarers kærlighedsfulde tjeneste
    Må Sønnen vejlede og fører os til tidsalderens ende.
    Skab os altid og i stadig større udstrækning som dig selv
    Og ved vores afslutning modtag os da ind i Paradisets evige omfavnelse
    For altid, i den overdraget Søns navn
    Og til den Højeste Faders ære og berømmelse.

* * *
Selvom apostlene ikke havde lov til at præsentere disse bønne lektioner i deres offentlige lære, var alle disse åbenbarelser til gavn for dem i deres personlige religiøse liv. Jesus anvendte disse og andre bønne modeller som illustrationer i forbindelse med den intime instruktion af de tolv, og særlig tilladelse er givet for at kopiere disse syv bønne eksempler ind i denne rapport.

6. KONFERENSE MED JOHANNES APOSTLE

Omkring den første oktober var Filip og nogle af hans kolleger apostle i en nærliggende landsby for at købe mad, da de mødte nogle af Johannes Døberens apostle. Resultatet af denne tilfældige møde på markedet blev en tre ugers konference i lejren ved Gilboa mellem Jesu apostle og Johannes apostle, for Johannes havde for nylig udnævnt tolv af sine ledere til at være apostle, efter præcedens af Jesus. Johannes havde gjort dette på opfordring af Abner, lederen for hans loyale tilhængere. Jesus var til stede ved Gilboa lejren hele den første uge af denne fælles konference, men udeblev de sidste to uger.
I begyndelsen af den anden uge af denne måned, havde Abner samlet alle sine medarbejdere i lejren ved Gilboa og var parat til at gå i rådsforsamling med Jesu apostle. I tre uger holdt disse fireogtyve mænd møder tre gange om dagen, seks dage om ugen. I den første uge blandede Jesus sig med dem mellem deres formiddag, eftermiddag og aften møder. De ønskede at Mesteren ville mødes med dem og lede deres fælles overvejelser, men han nægtede standhaftigt at tage del i deres diskussioner, selvom han samtykkede til ved tre tilfælde at tale til dem. Disse samtaler med Jesus til de fireogtyve var om sympati, samarbejde og tolerance.
Andreas og Abner vekslede i at lede disse fælles møder mellem de to apostoliske grupper. Disse mænd havde mange vanskeligheder at diskutere og mange problemer at løse. Igen og igen ville de tage deres problemer til Jesus, blot for at høre ham sige: "Jeg bekymre mig kun med dine personlige og rent religiøse problemer. Jeg repræsenterer Faderen til den enkelte, ikke for gruppen. Hvis du er i personlig vanskeligheder i dine relationer med Gud, kom til mig, og jeg vil lytte til dig og rådgive dig for at løse dine problemer. Men når du begynder at koordinere forskellige menneskelige fortolkninger af religiøse spørgsmål og påbegynder at tilpasse religionen socialt, er du bestemt til at løse alle disse problemer ved dine egne beslutninger. På trods af det er min indstilling altid sympatisk og interesseret, og når I kommer frem til jeres konklusioner vedrørende disse spørgsmål af ikke åndelig betydning, forudsat at I alle er enige, så lover jeg på forhånd min fulde godkendelse og hjertelig støtte. Og for at I skal være uforstyrret i jeres overvejelser, forlader jeg jer i to uger. Vær ikke bekymret for mig, jeg vender tilbage til jer. Jeg vil se til min Faders anliggender, for vi har andre riger udover dette."
Efter at Jesus havde sagt dette, gik han ned ad bjergsiden, og de så ham ikke i to hele uger. De har aldrig vidst, hvor han gik eller hvad han gjorde i disse dage. Det tog nogen tid, før de fireogtyve kunne slå sig ned til den alvorlige overvejelse af deres problemer, så forvirret var fraværet af Mesteren. Inden for en uge, var de igen midt i deres diskussioner, og de kunne ikke gå til Jesus for at bede om hjælp.
Det første punkt gruppen aftalte var vedtagelsen af den bøn, som Jesus så for nylig havde lært dem. Det blev enstemmigt vedtaget at acceptere denne bøn som begge grupper af apostle skulle undervise de troende.
Derefter besluttede de, at så længe Johannes levede, hvad enten i fængsel eller ude, vil begge grupper af tolv apostle fortsætte deres arbejde, og at fælles møder i en uge ville blive afholdt hver tredje måned på steder som aftaltes fra gang til gang.
Det mest alvorlige af alle deres problemer var spørgsmålet om dåben. Deres vanskeligheder var mere forværret, fordi Jesus havde nægtet at udtale sig om spørgsmålet. Endelig blev de enige, at så længe Johannes levede, eller indtil de i fællesskab ændrede denne beslutning, vil kun Johannes apostle døbe de troende, og kun Jesus apostle ville give de nye disciple deres endelige instruktioner. Derfor fra dette tidspunkt til efter Johannes død ledsagede to af Johannes apostle Jesus og hans apostle for at døbe de troende, for fælles rådet havde enstemmigt vedtaget, at dåben skulle blive det første skridt i den ydre alliance med rigets anliggender.
Efterfølgende blev det aftalt, at Johannes apostle, i tilfælde af Johannes død, ville præsentere sig til Jesus og blive underlagt hans ledelse, og at de ikke længere ville døbe, medmindre det var godkendt af Jesus eller hans apostle.
Derefter stemte man for at Jesus apostle, i tilfælde af Johannes død, ville begynde at døbe med vand som et tegn på dåben af den guddommelige ånd. Hvorvidt omvendelse skulle tilknyttes forkyndelsen af dåben blev efterladt valgfrit; ingen beslutning blev truffet bindende for gruppen. Johannes apostle prædikede, "Omvend jer og bliv døbt." Jesu apostle forkyndte, "Tro og bliv døbt."
Dette er historien om, hvordan tilhængere af Jesus for første gang forsøgte at koordinere divergerende indsats, forlige meningsforskelle, organisere gruppe foretagender, lovgive om ydre ceremonier, og socialisere personlige religiøse praksis.
Mange andre mindre sager blev overvejet og beslutningen om dem blev truffet enstemmigt. Disse fireogtyve mænd havde i løbet af disse to uger en virkelig bemærkelsesværdig oplevelse, når de var tvunget til at stå over for problemer og vanskeligheder uden Jesus. De lærte at afvige, at debattere, at argumentere, at bede, og gå på kompromis, og hele tiden at forblive sympatisk med den andens synspunkt og til at opretholde en vis grad af tolerance for hans ærlige meninger.
Om eftermiddagen, da de havde deres sidste drøftelse af finansielle spørgsmål, vendte Jesus tilbage, hørte om deres overvejelser, lyttede til deres beslutninger, og sagde: "Det er jeres konklusioner, og jeg vil hjælpe hver enkelt af jer til at handle i en ånd af jeres fælles beslutninger."
To og en halv måned fra dette tidspunkt blev Johannes henrettet, og i hele denne periode forblev Johannes apostle med Jesus og de tolv. De arbejdede alle sammen og døbte troende under denne arbejdsperiode i byerne i Decapolis. Lejren ved Gilboa blev brudt op den 2. november år 27 e.Kr.

7. I BYERNE I DEKAPOLIS

Gennem månederne november og december, arbejdede Jesus og de fireogtyve stille og roligt i de græske byer i Decapolis, hovedsageligt i Skytopolis, Gerasa, Abila og Gadara. Dette var virkelig afslutningen af den forberedende periode, hvor Johannes aktiviteter og organisation blev overtaget. En ny åbenbarelses socialt tilpasset religion betaler altid prisen for et kompromis med de etablerede former og sædvaner af den foregående religion, som den søger at redde. Dåben var den pris som Jesu tilhængere betalte for at bringe Johannes Døberens disciple med sig, som en social religiøs gruppe. Når Johannes tilhængere forenede sig med Jesu disciple, opgav de næsten alt undtagen vanddåben.
Jesus gennemførte lidt offentlig undervisning i løbet af denne mission til byerne i Decapolis. Han brugte lang tid på at undervise de fireogtyve og havde mange særskilte sammenkomster med Johannes tolv apostle. Med tiden blev de mere forstående for, hvorfor Jesus ikke gik og besøgte Johannes i fængselet, og hvorfor han ikke gjorde noget for at få ham frigivet. Men de kunne aldrig forstå, hvorfor Jesus ikke gjorde forunderlige gerninger, hvorfor han nægtede at producere ydre tegn på sin guddommelige autoritet. Før de kom til lejren ved Gilboa, havde de troet på Jesus mest på grund af Johannes vidnesbyrd, men snart begyndte de at tro, som resultatet af deres egen kontakt med Mesteren og hans lære.
I løbet af disse to måneder arbejdede gruppen for det meste af tiden i par, således at en af Jesu apostle gik ud med en af Johannes apostle. Johannes apostel døbte, Jesus apostel underviste mens de begge prædikede rigets evangelium sådan som de forstod det. De vandt mange sjæle blandt disse ikke jøder og frafaldne jøder.
Lederen for  Johannes apostlene, Abner blev en from troende på Jesus og blev senere leder af en gruppe af halvfjerds lærere hvem Mesteren forordnede til at forkynde evangeliet.

8. I LEJREN NÆR PELLA

I den sidste del af december gik de alle over nær Jordanfloden, tæt ved Pella, hvor de igen begyndte at undervise og prædike. Både jøder og ikke jøder kom til denne lejr for at høre evangeliet. Det skete, at mens Jesus en eftermiddag underviste folkemasserne, så kom nogle af Johannes særlige venner til Mesteren, med hvad der var den sidste besked fra Døberen.
Johannes havde nu været i fængsel i et og et halv år, og det meste af denne tid havde Jesus arbejdet meget stille og roligt, så det var ikke mærkeligt, at Johannes var begyndt at spekulere på, hvordan det stod til med riget. Johannes venner afbrød Jesu undervisning for at sige til ham: "Johannes Døberen har sendt os for at spørge, om du virkelig er Befrieren, eller om skal vi vente på en anden?"
Jesus standsede for at sige til Johannes venner: "Gå tilbage og fortæl Johannes, at han ikke er glemt. Fortæl ham, hvad du har set og hørt, at den gode nyhed forkyndes til de fattige." Da Jesus havde talt yderligere en tid med Johannes sendebud, vendte han tilbage til folkemængden og sagde: "Du skal ikke tro, at Johannes tvivler på evangeliet om riget. Han spørger kun for at forsikre sine disciple, som også er mine disciple. Johannes er ingen svækling. Lad mig spørge jer, der hørte Johannes prædike før Herodes satte ham i fængsel: Hvad så du i Johannes - en rør som svajede for vinden? En vankelmodig mand klædt i fint tøj? Som regel finder man dem, der er klædt så smukt og lever fint ved kongernes hof og i de riges palæer. Men hvad så du, da du beskuede Johannes? En profet? Ja, siger jeg, og mere end en profet. Om Johannes står der skrevet: "Se, jeg sender min budbringer foran dit ansigt; han skal berede vejen for dig."
"Sandelig, sandelig siger jeg jer, at ingen der er født af en kvinde er opstået større end Johannes Døberen, men selv den mindste i Himmelriget er større, fordi han er født af ånden og ved, at han er blevet en Guds søn."
Mange af dem, der hørte Jesus, denne dag blev døbt med Johannes dåb og bekendte sig dermed offentligt til indtræden i riget. Johannes apostle var fra den dag fast sammenknyttet til Jesus. Denne begivenhed markerede den virkelige forening mellem Johannes og Jesu tilhængere.
Efter de budbringere havde talt med Abner, begav de sig på vej til Machaerus for at fortælle alt dette til Johannes. Det var en stor trøst for ham, og hans tro blev styrket ved Jesu ord og Abners budskab.
Samme eftermiddag fortsatte Jesus med at undervise, og siger: "Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt? Mange af jer vil hverken modtage Johannes budskab eller min undervisning. I er som børn, der leger på markedet, og kalder på deres kammerater og siger: "Vi spiller for jer, og i danser ikke. Vi jamrede os og i sørger ikke. Og sådan er det med nogle af jer. Johannes kom, og han hverken spiste eller drak, og da sagde man, at han var besat. Menneskesønnen kommer, og han spiser og drikker, og de samme mennesker siger, "Se, en fråser og dranker, ven med toldere og syndere!” Sandelig, er visdom retfærdiggjort ved sine børn.
"Det ser ud som om Faderen i himlen har skjult nogle af disse sandheder fra den kloge og hovmodige, mens han har åbenbaret dem til de små børn. Men Faderen gør alting godt; Faderen åbenbarer sig for universet ved den måde han selv vælger. Kom derfor til mig, alle jer, som arbejder og bærer tunge byrder, og i skal finde hvile for jeres sjæle. Påtag dig det guddommelige åg, og du vil opleve Guds fred, som overgår al forstand."


9. JOHANNES DØBERENS DØD

Johannes Døberen blev henrettet om aftenen den 10. januar år 28 e.Kr. på ordre fra Herodes Antipas. Den næste dag fik nogle af Johannes disciple, der var gået til Machaerus, hørt om henrettelsen. De gik til Herodes og bad om Johannes krop, som de placerede i et gravkammer for senere at begrave det i Sebaste, Abners hjemsted. Den næste dag, den 12. januar, begav de sig nordover til Johannes og Jesu apostlenes lejr nær Pella, og fortalte Jesus om Johannes død. Da Jesus hørte deres rapport, sendte han folkemængden bort, sammenkaldte de fireogtyve, og sagde: "Johannes er død. Herodes har halshugget ham. Hold et fællesmøde i aften og arrangere dine anliggender i overensstemmelse hermed. Nu venter vi ikke længere. Timen er kommet til at forkynde riget åbent og med fuld kraft. I morgen går turen til Galilæa."
Således kom Jesus og apostlene, ledsaget af omkring femogtyve disciple, tidligt næste morgen, den 13. januar, år 28 e.Kr. til Kapernaum og indlogerede sig den nat i Zebedæus hus.

Publiceret 30 august 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------