* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 4. JESU LIV OG LÆRE > 120. Mikaels overdragelse på Urantia

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

120. Mikaels overdragelse på Urantia

DEL IV. JESU LIV OG LÆRE


URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 120. MIKAELS OVERDRAGELSE PÅ URANTIA

 UDPEGET af Gabriel til at føre tilsyn med den reviderede fremstilling af det liv, som Mikael levede på Urantia i dødeligt kød, er jeg, Melkisedek lederen af åbenbarings kommissionen blevet overdraget denne opgave, er bemyndiget til at præsentere denne redegørelse om visse begivenheder som indtræf umiddelbart forud for Skabersønnens ankomst til Urantia for at indtræde i den sidste fase af hans overdragelses erfaring i universet. At leve sådanne identiske liv, som han pålægger de intelligente væsener som han selv har skabt, således at overdrage sig selv i skikkelse af sine forskellige klasser af skabte væsener, er en del af den pris, som hver Skabersøn skal betale for den fulde og højeste overhøjhed i det univers af ting og væsener, som han selv har lavet.
Før de begivenheder jeg er ved at beskrive, havde Mikael af Nebadon overdraget sig selv seks gange i skikkelse af intelligente væsener, der tilhører seks forskellige ordrer fra hans mangfoldige skabelse. Så han forberedte sig på at nedstige til Urantia i lighed med dødeligt kød - den laveste klasse af hans intelligente vilje skabninger - og som sådan et menneske af den materielle verden, til at udføre den sidste handling i dramaet om erhvervelsen af universets overhøjhed i overensstemmelse med det mandat, der var blevet givet af de guddommelige Paradisherskere i universernes univers.
I forløbet af hver af disse foregående overdragelser erhvervede Mikael ikke kun finit erfaring af hver gruppe af hans skabte væsener, men han erhvervede også en væsentlig erfaring i samarbejdet med Paradiset, der i og for sig selv, yderligere bidrog til at opbygge hans status som overhøjhed i det univers, han selv havde skabt. På ethvert tidspunkt i hele fortiden af lokaluniversets forløb kunne Mikael i egenskab af Skabersøn har hævdet personlige suverænitet som en Skabersøn og kunne som Skabersøn have regeret sit univers efter eget skøn. I et sådant tilfælde ville Immanuel og de tilknyttede Paradissønner have taget afsked med universet. Men Mikael ønskede ikke at regere Nebadon blot i sin egen isolerede ret, som en Skabersøn. Han ønskede den virkelige erfaring af et samarbejdsforhold underordnet Paradistreenigheden til at stige til det høje niveau af universets status, hvilket ville gøre ham kvalificeret til at herske over hans univers og administrere sine affærer med indsigtens perfektion og visdom i udførelsen som engang vil karakterisere det Højeste Væsens ædle styre. Han stræbte ikke efter en Skabersøns perfekte styre, men efter overherredømmets administration som en personificering af universets visdom og den guddommelige erfaring af det Højeste Væsen.
Mikael havde derfor et dobbelt formål i gennemførelsen af disse syv overdragelser på de forskellige klasser af hans univers skabninger. For det først fuldførte han den nødvendige erfaring til væsen forståelse, som er påkrævet alle Skabersønner inden de overtager den fuldstændige overhøjhed. En Skabersøn kan når som helst herske i sit univers i sin egen ret, men han kan først herske som den højeste repræsentant for Paradistreenigheden efter at have passeret gennem de syv overdragelser i skikkelsen af de skabte væsener i universet. For det andet efterstræbte han det privilegium til Paradistreenighedens maksimale myndighed, der kan udøves i direkte og personlig administration af et lokalunivers. Derfor underordnede Mikael sig frivilligt i hver af hans univers overdragelser, med succes og anerkendelse, de varierede udgjorde viljer hos de forskellige sammenslutninger af Paradistreenighedens personer. Det betyder, at han ved første overdragelse var underordnet Faderens, Sønnens og Åndens kombineret vilje, på den anden overdragelse af Faderens og Sønnens, på den tredje overdragelse af Faderens og Åndens vilje, på den fjerde overdragelse af Sønnens og Åndens vilje, på den femte overdragelse af den Uendelige Ånds vilje, på den sjette overdragelse af den Evige Søns vilje, og under den syvende og sidste overdragelse på Urantia, var han underordnet den Universelle Faderens vilje.
Mikael kombinerer derfor i hans personlige suverænitet de syv faser af den guddommelige vilje af den universelle Skaber med forståelses erfaring af de skabte væsener i hans lokalunivers. Således er hans administration blevet repræsentant for den størst mulige magt og myndighed uden at blive forbundet med nogen vilkårlig magtudøvelse. Hans magt er ubegrænset, da den nedstammer fra erfaringen af samarbejdet med Paradisguddommene; hans autoritet er ubestridt, idet den blev erhvervet gennem konkrete erfaringer i lighed med universets skabninger; hans suverænitet er højest, da den på en og samme tid rummer den syvfoldige synsvinkel hos Paradisguddommen og de skabtes synspunkt af tid og rum.
Efter at have fastslået tidspunktet for hans sidste overdragelse og efter at have valgt planeten hvorpå denne ekstraordinære begivenhed ville finde sted, holdt han sammen med Gabriel, den sædvanlige konference før overdragelsen, og præsenterede sig derefter for sin ældre bror og rådgiver, Immanuel fra Paradis. Alle beføjelser angående universets administration, som ikke tidligere var overført til Gabriel betroede Mikael nu til Immanuel. Kort før Mikaels afgang for hans inkarnation på Urantia, fortsatte Immanuel, ved at acceptere varetægten af universet i tiden under Urantia overdragelse, med at give de overdragelses råd, som ville tjene som inkarnations vejledning til Mikael, når han ville vokse op som en dødelig på Urantia.
I denne forbindelse skal det erindres, at Mikael havde valgt at udføre denne overdragelse i menneskelig form og i underkastelse til Paradisfaderens vilje. Skabersønnen krævede ingen instruktioner fra nogen for at iværksætte denne inkarnation med det ene formål at opnå overhøjheden i universet, men han havde forpligtet sig til et program for åbenbaringen af det Højeste, som involverede et fungerende samarbejde med Paradisguddommenes forskelligartede vilje. Således at hans suverænitet, efter afslutning og personligt erhvervet, rent faktisk ville omfatte hele den syvfoldige vilje hos Guddommen, så som denne vilje kulminerer i den Højeste. Han var derfor seks gange tidligere blevet instrueret af personlige repræsentanter for de forskellige Paradisguddomme og foreningerne mellem dem. Nu blev han instrueret af Dagenes Forenede, som var Paradistreenighedens ambassadør af lokaluniverset Nebadon, der handlede på vegne af den Universelle Fader.
Der var umiddelbare fordele og enorme kompensationer resulterende fra villigheden hos denne mægtige Skabersøn til en gang mere frivilligt at underordne sig Paradisguddommenes vilje, denne gang den Universelle Faders vilje. Ved denne beslutning, at effektuere en sådan associativ underkastelse, ville Mikael i denne inkarnation komme til at erfare ikke kun det dødelige menneskes natur, men også viljen hos Paradisfaderen af alle. Endvidere kunne han begive sig ind på denne unikke overdragelse med fuldstændig sikkerhed, ikke kun, at Immanuel ville udøve Paradisfaderens fulde myndighed i administrationen af hans univers i hans fravær under overdragelse på Urantia, men også med den trøstende viden om, at Dagenes Ældste i superuniverset havde dekreteret sikkerheden for hans rige i hele overdragelses perioden.
Dette var baggrunden for den betydningsfulde begivenhed, hvor Immanuel præsenterede den syvende overdragelses anvisning. Fra denne Immanuels anvisning, som han før overdragelsen gav til universets hersker, som senere blev Jesus af Nazaret (Kristus Mikael) på Urantia, har jeg lov til at præsentere følgende uddrag:

1. DEN SYVENDE OVERDRAGELSES KOMMISSION

"Min Skaberbroder, jeg er ved at være vidne til din syvende og sidste univers overdragelse. Mest trofast og perfekt har du gennemført de seks tidligere kommissioner, og jeg har ingen tvivl om, at du vil være lige så triumferende på denne sidste overdragelses opnåelse af suverænitet. Hidtil har du fremtrådt på dine overdragelsessfære som et fuldt udviklet væsen af den klasse, du har valgt. Nu er du ved at træde frem på Urantia, denne af dig udvalgte uorganiserede og forstyrret planet, ikke som en fuldt udviklet dødelig, men som et hjælpeløst lille barn. Dette, min broder, vil være en ny og uprøvet erfaring for dig. Du er ved at betale den fulde pris for overdragelse og at erfare den komplette oplysning af en Skabers inkarnation  i lighed med en skabning.

"Igennem hver af dine tidligere overdragelser har du frivilligt valgt at underkaste dig selv til viljen hos de tre Paradisguddomme og deres indbyrdes guddommelige forbindelser. Af de syv faser i den Højestes vilje har du i dine tidligere overdragelser været underlagt alle, bortset fra den personlige vilje af din Paradisfader. Nu hvor du har valgt at være fuldstændig underlagt din Faders vilje i hele din syvende overdragelse, påtager jeg, som den personlige repræsentant for vor Fader, den ubegrænsede myndighed over dit univers under tiden for din inkarnation.

"Når du går ind i Urantia overdragelsen, har du frivilligt givet afkald på alt undtagen den planetariske støtte og særlig hjælp, såsom nogen af dine skabninger ville være klar til at give dig. Således som dine oprettede sønner af Nebadon er helt afhængige af dig for sikker adfærd gennem hele deres univers karriere, således må du nu bliver helt og uforbeholdent blive afhængig af din Paradisfader for sikker adfærd i alle uåbenbarede omskiftelser af din forestående jordiske karriere. Og når du er færdig med denne overdragelses erfaring, vil du i al sandhed komme til at kende den fulde mening og den rige betydning af den trostillid som du så ufejlbarligt kræver, at alle dine skabninger skal mestre som en del af deres tætte forhold til dig, deres Skaber og Fader i lokaluniverset.

"Igennem hele din Urantia overdragelse behøver du kun at beskæftige dig med én ting, nemlig at du har en ubrudt fællesskab mellem dig og din Paradisfader; og det er netop takket være perfektion af sådant et forhold, at verden af din overdragelse, selv hele universet som du har skabt, vil se en ny og mere forståelig åbenbaring af din Fader og min Fader, den Universelle Fader af alle. Du behøver således, derfor kun at bekymre dig om dit personlige liv på Urantia. Jeg vil være effektivt og fuldt ud ansvarlig for sikkerheden og ubrudt administration af dit univers fra øjeblikket af din frivillig opgivelse af autoritet, indtil du vender tilbage til os som Univershersker, bekræftet af Paradiset, og modtager tilbage fra mine hænder, ikke den stedfortrædende myndighed, som du nu overgiver til mig, men den højeste magt og jurisdiktion over dit univers.

"Og for at du kan vide med sikkerhed, at jeg er bemyndiget til at gøre alt, hvad jeg lover (vel vidende, at jeg er hele Paradisets garanti for den trofaste udførelse af mit ord), meddeler jeg dig, at der netop er blevet kommunikeret et mandat til mig fra Dagenes Ældste i Uversa, som forhindrer al åndelig fare i Nebadon under hele perioden, for din frivillige overdragelse. Fra det øjeblik du overgiver din bevidsthed efter begyndelsen af den dødelige inkarnation, indtil du vender tilbage til os som højeste og ubetinget suveræne i dette univers af din egen skabelse og organisation, kan intet af alvorlig betydning indtræffe i hele Nebadon. I løbet af denne inkarnation, holder jeg Dagenes Ældstes mandat, som ubetinget beordrer den øjeblikkelige og automatisk slukning af ethvert væsen som gør sig skyldig i oprør eller formodes at ville anstifte oprør i universet Nebadon, mens du er fraværende på denne overdragelse. Min broder, i betragtning af den fra Paradiset givet myndighed, der naturligt hører til min tilstedeværelse og suppleret med det retslige mandat fra Uversa, vil dit univers og alle dets loyale skabninger være sikkert under din overdragelse. Du kan fortsætte ind i din mission med, men en enkelt tanke - at give til de intelligente væsener af dit univers en forskønnende åbenbaring af vor Fader.

"Som i hver af dine tidligere overdragelser, ville jeg minde dig om, at jeg accepterer din univers jurisdiktion som din broder og fortrolige. Jeg praktiserer al myndighed og udøve al magt i dit navn. Jeg fungerer som vores Paradisfader ville handle og i overensstemmelse med din udtrykkelige anmodning om, at jeg dermed fungere i dit sted. Og med hensyn til denne kendsgerning, så er al denne delegeret myndighed dit igen for at udøve når som helst, du finder det passende at rekvirere dets tilbagevenden. Din overdragelse er helt frivillig. Som en dødeligt inkarneret i verden er du uden himmelsk begavelser, men al den magt, som du har givet afkald på, kan du tage tilbage, når du ønsker at geninvestere dig selv med universets myndighed. Hvis du vælge at genindsætte dig i magt og myndighed, så husk at det udelukkende sker af personlige årsager, da jeg er den levende og øverste garant, hvis tilstedeværelse og løfte garanterer for sikker administration af dit univers i overensstemmelse med din Faders vilje. Ingen oprør, som tre gange har fundet sted i Nebadon, kan finde sted under dit fravær fra Salvington på denne overdragelse. Dagenes Ældste har dekreteret, at oprør i Nebadon i denne periode af Urantia overdragelsen skal være udstyret med det automatiske frø af sin egen udslettelse.

"I den tid du er fraværende på denne sidste og ekstraordinære overdragelse, lover jeg (med Gabriels samarbejde) den trofaste administration af dit univers; og når jeg opfordre dig til at udføre denne tjeneste af guddommelig åbenbaring og at gennemgå denne erfaring af perfektioneret menneskelig forståelse, handler jeg for min Fader og din Fader og tilbyde dig følgende råd, som bør vejlede dig, mens du lever dit jordiske liv, og bliver mere og mere bevidst angående den guddommelige mission i dit fortsatte ophold i kødet.


2. OVERDRAGELSENS BEGRÆNSNINGER

"1. I overensstemmelse med praksis og i overensstemmelse med Sonaringtons teknik - forenelig med mandaterne som den Evige Søn i Paradis har givet - har jeg på alle måder ordnet din umiddelbare indgang til denne dødelige overdragelse i harmoni med de planer, som du selv har udviklet og Gabriel har placeret i min varetægt. Du vil vokse op på Urantia som et barn af verden, fuldføre din menneskelige uddannelse - alt imens underlagt din Paradisfaders vilje - leve dit liv på Urantia som du har besluttet, opsige dit planetariske ophold, og forberede opstigning til din Fader for at modtage fra ham den højeste overhøjhed i dit univers.
"2. Bortset fra din jordiske mission og dens åbenbarelse til universet, men forbundet til begge, råder jeg dig, efter at du har erhvervet en tilstrækkelig bevidsthed om din guddommelige identitet - til at antage den ekstra opgave med teknisk at afslutte Lucifers oprør i systemet Satania, og at du gøre alt dette som Menneskesønnen; således foreslår jeg, at du som et dødeligt væsen af verden, som i svaghed er blevet mægtig ved trosunderkastelse til din Faders vilje, allernådigst udfører alt det du gentagne gange har afvist vilkårligt at opnå ved styrke og magt og da du var i besiddelse deraf på tidspunktet, hvor det syndige og uberettigede oprør brød ud. Jeg vil betragte det som en passende kulmination af din dødelige overdragelse, hvis du vendte tilbage til os som Menneskesønnen, Planetprins af Urantia, samt Guds Søn, højeste overhøjhed i dit univers. Som et dødeligt menneske, den laveste form for intelligent væsen i Nebadon, mød og døm Caligastia og Lucifers blasfemiske prætentioner, og gør det, i din antaget ydmyghed, afslut for evigt de skammelige misfortolkninger af disse faldne lysets børn. Under standhaftigt afvisning af at miskreditere disse oprørere gennem udnyttelse af dine Skaber rettigheder, ville det nu være passende at du, i lighed med de laveste skabninger af din skabelse, vristede herredømmet ud af hænderne på disse faldne Sønner; og så ville hele dit lokalunivers i al fairness klart og for evigt genkende retfærdighed af dine handlinger i rollen som dødeligt kød, gjorde det, som barmhjertighed formanet dig ikke at gøre med magt af vilkårlig autoritet. Ved således gennem din overdragelse at have etableret muligheden til den Højestes overhøjhed i Nebadon, har du i virkeligheden afsluttet de verserende sager i alle foregående oprør, på trods af den større eller mindre forsinkelse involveret i realiseringen af denne præstation. Med denne gerning vil de forestående uoverensstemmelser i dit univers i substans være afviklet. Med den efterfølgende begavelse af højeste overhøjhed over dit univers, kan lignende udfordringer til din myndighed aldrig gentage sig i nogen del af din store personlige skabelse.
"3. Når det er lykkes dig at afslutte oprøret på Urantia, som du uden tvivl vil, råder jeg dig til at acceptere at Gabriel giver dig titlen 'Urantias Planetprins' som evig anerkendelse fra dit univers af din sidste overdragelses erfaring, og at du yderligere vil gøre alt muligt, i overensstemmelse med rækkevidden af din overdragelse, for at sone den sorg og forvirring som er bragt over Urantia af Caligastias forræderi og den efterfølgende Adamiske forsømmelighed.
 "4. I overensstemmelse med din anmodning, kommer Gabriel og alle berørte parter, der samarbejder med dig i det udtrykte ønske om at afslutte din Urantia overdragelse med afsigelsen af en forsynets dom af riget, efterfulgt af ophøret af en tidsalder, de sovende overlevendes opstandelse og etablering af domsperioden for overdragelse af Sandhedens Ånd.
"5. Med hensyn til planeten for dit overdragelse og den umiddelbare generation af mennesker, der lever der i tiden for dit jordiske ophold, råder jeg dig til først og fremmest at fungere i rollen som lærer. Ret først din opmærksomhed på at befri og inspirere menneskets åndelige natur. Dernæst oplys det menneskelige formørket intellekt, helbrede menneskenes sjæle, og frigør deres sind fra ældgamle frygt. Og så, i overensstemmelse med din dødelige visdom, tjen dine brødres fysiske velvære og materielle komfort. Lev det ideelle religiøse liv til inspiration og opbyggelse af alt i dit univers.
"6. Sæt de oprørs isolerede mennesker åndeligt fri på din overdragelsesplanet. På Urantia, bidrag yderligere til den Højestes overhøjhed, ved at udvide oprettelsen af denne overhøjhed gennem de brede domæner i din personlige skabelse. Under din materiale overdragelse i kødelig skikkelse, er du ved at erfare den sidste oplysning som en Skaber af tid og rum kan opnå, den dobbelte erfaring med at arbejde inden for menneskets natur og i dit Paradisfaders vilje. Under dit jordiske liv, vil det finite væsens vilje og den infinite Skabers vilje blive som én, ligesom de også er forenet i det Højeste Væsens udviklende Guddom. Skænk Sandhedens Ånd ud på planeten af din overdragelse og gør dermed alle normale dødelige på denne isolerede sfære straks og fuldt modtagelige for tjeneste fra vor Paradisfaders adskilte tilstedeværelse, Tankeretterne af verdnerne.
"7. Husk altid i forbindelse med alt, hvad du kan udføre på verden af din overdragelse, at du lever et liv for oplysning og opbyggelse for hele dit univers. Du overdrager dette inkarnationsliv som dødelige på Urantia, men du skal leve et sådant liv for den åndelige inspiration af ethvert menneske og overmenneskelig intelligens, der har levet, som eksisterer nu eller en gang kan kommer til at leve på alle beboede verden, som er dannet, som nu formes, eller en gang vil være en del af den store vidtstrakte galakse som udgør dit administrative domæne. Dit jordiske liv i dødeligt kød må ikke være levet for at være et eksempel for de dødelige af Urantia på tidspunktet for dit jordiske ophold eller for enhver efterfølgende generation af mennesker på Urantia eller på nogen anden verden. Snarere skal dit liv i kødet på Urantia være inspiration for alles liv i alle Nebadons verdener for alle generationer i de kommende tider.
"8. Din store mission som du skal realisere og opleve i din dødelige inkarnation er indeholdt i din beslutning om at leve et liv helhjertet motiveret til at gøre din Paradisfaders vilje, således at åbenbare Gud, din Fader, i kødet, og i særdeleshed for de kødelige skabninger. Samtidig vil du også fortolke på en ny forhøjet måde, vor Fader, for alle de væsener, der er højere end de dødelige i hele Nebadon. Sammen med denne tjeneste af en ny åbenbarelse og udvidet tolkning af Paradisfaderen til det menneskelige og det overmenneskelige type af sind, vil du også bringe en ny åbenbaring af mennesket til Gud. Fremvis i dit ene korte liv i kødet, det der aldrig før er set i hele Nebadon, de transcendente muligheder som i løbet af den dødelige eksistens korte karriere er opnåelige af en menneske, der kender Gud, og lav en ny og oplysende tolkning af mennesket og omskiftelser i hans planetariske liv til alle de overmenneskelige intelligenser af hele Nebadon, og for alle tider. Du er ved at gå ned til Urantia i lighed med dødelig kød, og når du der lever som et menneske af din tid og generation, vil du handle på måder, der viser hele dit univers idealet når det gælder den perfektioneret teknik i det højeste engagement af anliggender i din store skabelse: Den bedrift som består i at Gud søger mennesket og finder det og fænomenet med mennesket som søger Gud og finder ham; og til at gøre alt dette til gensidig tilfredshed og gøre det i løbet af en kort livstid i kødet.
"9. Jeg opfordrer dig til altid at huske på, at mens du rent faktisk kommer til at være et almindeligt menneske i verden, forbliver du potentielt en Skabersøn til Paradisfaderen. Selvom du i hele denne inkarnation vil leve og fungere som Menneskesønnen, vil de kreative egenskaber af din personlige guddommelighed følge dig fra Salvington til Urantia. Det vil altid være i din magt til med vilje at opsige inkarnationen på ethvert tidspunkt efter din Tankeretter er ankommet. Forud for Retterens ankomst og modtagelse svare jeg for din personlige ukrænkelighed. Men efter at din Tankeretter er ankommet, og som du i stigende grad bliver klar over arten og betydningen af din overdragelses mission, bør du afstå fra formuleringen af enhver overmenneskelig vilje til at opnå, præstation, eller magt, da dine Skaberprivilegier vil forblive tilknyttet din dødelige personlighed på grund af at disse egenskaber ikke kan adskilles fra din personlige tilstedeværelse. Men ingen overmenneskelige påvirkninger vil deltage i din jordiske karriere bortset fra Paradisfaderens vilje medmindre du gennem en bevidst og velovervejet vilje, tager en udelt afgørelse, som ville slutte i et valg, som omfatter hele personligheden.

3. YDERLIGERE RÅD OG ANVISNINGER

"Og nu, min broder, idet jeg tager afsked med dig, mens du forbereder dig på afrejse til Urantia og efter at have rådgivet dig vedrørende den generelle adfærd af din overdragelse, tillad mig at præsentere visse råd, der er blevet nået frem til i samråd med Gabriel, og som vedrører mindre faser af dit jordiske liv. Vi foreslår yderligere:
    "1. At du, samtidig som du forfølger idealet om dit jordiske liv som dødelig, også give en vis opmærksomhed til den erkendelse og eksemplificering af nogle praktiske ting af betydning og som er umiddelbart nyttige for dine medmennesker.
    "2. Med hensyn til familieforhold, giver forrang til de accepterede skikke for familielivet, som du finder dem etableret i tiden og i generationen for din overdragelse. Lev dit familie og samfundsliv i overensstemmelse med praksis hos de mennesker blandt hvem du har valgt at træde frem.
    "3. Når det gælder dit forhold til den sociale orden anbefaler vi, at du begrænser din indsats i høj grad til åndelig fornyelse og intellektuel frigørelse. Undgå alle forviklinger med den økonomiske struktur og de politiske forpligtelser af din tid. Dediker dig især til at leve det ideelle religiøse liv på Urantia.
    "4. Under ingen omstændigheder og ikke engang i den mindste detalje, skal du forstyrre menneskeracernes normale og velordnet progressive evolution på Urantia. Men dette forbud må ikke fortolkes som en begrænsning i dine bestræbelser på at efterlade dig på Urantia en varig og forbedret system af positiv religiøs etik. Som forsynets Søn får du visse privilegier, når det kommer til at fremme den åndelige og religiøse status af verdens folk.
    "5. Så som du finder det passende, skal du identificere dig med eksisterende religiøse og åndelige bevægelser som de forekommer på Urantia, men på alle mulige måder undgå den formelle oprettelse af en organiseret kult, en krystalliseret religion, eller en særskilt etisk gruppering af dødelige væsener. Dit liv og lære er at blive den fælles arv af alle religioner og alle folk.
    "6. For at du måske ikke unødigt kommer til at bidrage til skabelsen af efterfølgende stereotype systemer af religiøs overbevisning eller andre typer af ikke-progressive religiøse loyaliteter på Urantia, råder vi dig yderligere: Efterlad intet skrevet bag dig på planeten. Afstå fra al skriftlig meddelelse på bestående materiale; indskærp dine medarbejdere til ikke at gøre nogen billeder eller andre ligheder af dig selv i kødet. Se, at intet potentielt afgudsdyrkende er tilbage på planeten på tidspunktet for din afrejse.
    "7. Selv om du vil leve et planetarisk normalt og gennemsnitligt socialt liv, og som en normal person af hankøn, vil du sandsynligvis ikke indgå i et ægteskabeligt forhold, selv om et sådan forhold vil være helt hæderlig og i overensstemmelse med din overdragelse, men jeg må minde dig om, at en af Sonaringtons inkarnation mandater forbyder en overdragelses Søn med oprindelse i Paradis at efterlade menneskelige afkom på enhver planet.
    "8. Som for alle andre detaljer i din forestående overdragelse vi ville henvise dig til Retterens vejledning i dit sind, den allestedsnærværende guddommelige ånds undervisning som menneskelig vejleder, og til fornuften og bedømmelsen i dit voksende menneskelige sind som du har fået i arv. En sådan sammenslutning af den skabte og Skabers attributter gør det muligt for dig at leve for os det perfekte liv for mennesket på den planetariske sfære, ikke nødvendigvis perfekt når det betragtes af et enkelt menneske i en hvilken som helst generation på en enkelt verden (meget mindre på Urantia) men helt og ekstremt fuldendt når det vurderes på de mere stærkt perfektioneret og perfektionerende verdener i dit vidtstrakte univers.
"Og nu, kan din Fader og min Fader, der altid vedholdende har støttet os i alle tidligere foretagender, vejlede og støtte dig og være med dig fra det øjeblik du forlader os og opgiver din personligheds bevidsthed, i al den tid, indtil din gradvise tilbagevenden til anerkendelse af din guddommelige identitet inkarneret i menneskelig form, og derefter videre gennem hele dit overdragelses erfaring på Urantia indtil din udfrielse fra kroppen og din opstigning til vor Faders side, overhøjhedens højre hånd. Når jeg igen får dig at se på Salvington, skal vi byde dig velkommen tilbage til os som højeste og ubetinget hersker over dette univers som du selv har skabt, tjent, og opnået fuld forståelse for.
"Jeg regerer nu i dit sted. Jeg overtager jurisdiktion i hele Nebadon som tjenestegørende suveræn i den mellemliggende tid under din syvende overdragelse, som finder sted i dødelig form på Urantia. Og til dig, Gabriel, overdrager jeg omsorgen for den kommende Menneskesøn, indtil han snart vender tilbage i magt og herlighed til mig som Menneskesønnen og Guds Søn. Og, Gabriel, jeg er din hersker indtil Mikael på denne måde vender tilbage."
***
Så i overværelse af hele det forsamlede Salvington, fjernede Mikael sig fra vores midte, og vi så ham ikke mere i hans vante plads, indtil han vendte tilbage som universet højeste og personlig hersker, efter at han havde fuldført sin overdragelses karriere på Urantia.

4. INKARNATIONEN - TO BLIVER EN

Og således var visse uværdige børn af Mikael, som havde anklaget deres Skaberfader for selvisk at søge herredømme og havde tilladt sig at insinuere, at Skabersønnen vilkårligt og autokratisk blev stadfæstet ved magten på grund af den ukritiske loyalitet i et illusorisk univers af underdanige væsner, bragt til tavshed for evigt og efterladt forvirret og desillusioneret af et liv i uselvisk tjeneste som Guds Sønnen, der nu trådte ind som Menneskesønnen, helt underlagt "Paradisfaderens vilje."
Men tag ikke fejl; selvom Kristus Mikael, virkelig er af dobbelt oprindelse, var han ikke en dobbelt personlighed. Han var ikke Gud i forbund med mennesket, men derimod Gud inkarneret i mennesket. Han var altid bare dette kombinerede væsen. Den eneste progressive faktor i et sådan uforståeligt forhold var den gradvise selvbevidste erkendelse og anerkendelse (af det menneskelige sind) i denne kendsgerning af, at han var Gud og menneske.
Kristus Mikael blev ikke gradvis Gud. Gud blev ikke menneske på noget afgørende øjeblik i Jesu jordiske liv. Jesus var Gud og menneske - altid og for evigt. Denne Gud og denne mand var, og er nu en, ligesom Paradistreenigheden af tre væsener i virkeligheden er en Guddom.
Mist aldrig sigtet, at det øverste åndelige formål med Mikaels overdragelse var at forbedre åbenbaringen af Gud.
De dødelige på Urantia har varierende opfattelser af det mirakuløse, men for os, der bor som borgere i lokaluniverset er der få mirakler, og af disse er Paradissønnernes inkarnations overdragelser langt de mest spændende. En guddommelig søns fremtræder i og på jeres verden, gennem tilsyneladende naturlige processer, betragter vi som et mirakel - driften af universelle love uden for vores forståelse. Jesus af Nazaret var en mirakuløs person.
I og gennem hele denne usædvanlige erfaring, valgte Gud Faderen, at manifestere sig som han altid gør - på den sædvanlige måde - i den normale, naturlige, og pålidelig måde som kendetegner den guddommelige handling.


Publiceret 31 juli 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------