* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 3. URANTIAS HISTORIE > 108. Tankeretternes mission og tjenestegørelse

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

108. Tankeretternes mission og tjenestegørelse

URANTIA BOGEN  -  KAPITEL 108. TANKERETTERNES MISSION OG TJENESTEGØRELSE

TANKERETTERNES mission i forhold til de menneskelige racer er at repræsentere, for at være, den Universelle Fader til de dødelige væsener af tid og rum; det er de guddommelige gavers grundlæggende arbejde. Deres mission er også, at opløfte de dødelige sind, og at omdanne menneskenes udødelige sjæle til Paradisfuldkommenhedens guddommelige højder og åndelige niveauer. Gennem denne oplevelse med at forvandle den tidsmæssige væsens menneskelige natur til den evige finalits guddommelige natur, bringer Retteren en unik type af væsen ind i eksistens, et væsen, der udgør en evig forening af den perfekte Retter og perfektioneret væsen, som det ville være umuligt at duplikere ved enhver anden univers teknik.
Intet i hele universet kan erstatte de faktiske erfaringer af ikke-eksistentielle niveauer. Den uendelige Gud er, som altid, fyldt og komplet, og uendeligheden inkluderer alle ting undtagen ondskab og væsen oplevelse. Gud kan ikke gøre noget forkert; han er ufejlbarlig. Gud kan ikke erfaringsmæssigt kende til det, som han aldrig personligt har oplevet; Guds forudgående viden er eksistentiel. Derfor nedstiger Faderens ånd fra Paradiset for sammen med de finite dødelige, at gennemleve alle virkelige oplevelser af den opstigende karriere; det er kun gennem sådan en fremgangsmåde, at den eksistentielle Gud i sandhed og i virkeligheden blive menneskets erfaringsmæssige Fader. Den evige Guds uendelighed omfatter potentialet for begrænset erfaring, som faktisk bliver aktuel i Retterfragmentets tjenestegørelse, der faktisk deler livets omskiftelige erfaringer med mennesker.

1. UDVÆLGELSE OG UDNÆVNELSE

Når Rettere udsendes fra Divinington til tjeneste hos de dødelige, er de identiske i besiddelse af eksistentiel guddommelighed, men de varierer i oplevelsesmæssige kvaliteter proportionalt med deres tidligere kontakter i og med evolutionære skabninger. Vi kan ikke forklare på hvilken grundlag Retterne udnævnes, men vi gætter, at disse guddommelige gaver er skænket i overensstemmelse med en klog og effektiv plan, der tager hensyn til deres egnethed til i al evighed at tilpasse sig den personlighed som de kommer til at bo i. Vi observerer, at en mere erfaren Retter ofte bor i et menneskesind af den højere type; menneskelige arveanlæg må derfor være en væsentlig faktor når udvælgelsen og udnævnelse foretages.
Selvom vi ikke helt ved, er vi overbevist om, at alle Tankeretterne er frivillige. Men før de tilbyder sig som frivillige, er de i besiddelse af fuldstændige data angående den kandidat de skal bo i. De serafiske udkast til afstamning og forventede adfærds livsmønstre overføres via Paradiset til Retternes reservekorps på Divinington med hjælp af refleksionsevne metoden, der strækker sig indad fra lokaluniversernes hovedstæder til hovedkvarteret for superuniverserne. Denne prognose dækker ikke kun de arvelige fortilfælde af den dødelige kandidat, men også skøn over sandsynlige intellektuel evner og åndelig kapacitet. Retterne tilbyder sig således frivilligt til at tage bolig i sindet i hvis intime natur de har fået fuldt kendskab om.
Den frivillige Retter er særligt interesseret i tre kvalifikationer af den menneskelige kandidat:
    1. Intellektuel kapacitet. Er sindet normalt? Hvad er det intellektuelle potentiale, intelligens kapacitet? Kan den enkelte udvikle sig til en ægte vilje væsen? Vil visdom have en mulighed for at fungere?
    2. Åndelig opfattelse. Hvad er udsigten til ærbødig udvikling, fødsel og vækst af den religiøse natur? Hvad er potentialet i sjælen, den sandsynlige åndelige modtagelseskapacitet?
    3. Kombineret intellektuelle og åndelige kræfter. I hvor høj grad disse to begavelses former eventuelt kan være forbundet, kombineret, således at der frembringes en stærk karakter hos mennesket og bidrage til en vis udvikling af en udødelig sjæl, der har overlevelsesværdi.
Når Ledsagerne har disse kendsgerninger foran sig, er det vores overbevisning, at de med glæde melder sig til opgaven. Sandsynligvis tilmelder mere end én Retter sig frivillig; måske de tilsynsførende personaliserede klasser vælger fra denne gruppe af frivillige Rettere den som bedst passer til opgaven med at åndeliggøre og eviggøre den dødelige kandidats personlighed. (I udnævnelse af Rettere og deres tjeneste tages der ingen hensyn til skabningens køn.)
Den korte mellemliggende tid mellem Retterens frivilligt anmeldelse og den faktiske afsendelse er formentlig tilbragt i de personaliserede Ledsagers skoler i Divinington, hvor et arbejdsmønster af de dødeliges ventende sind er brugt i at instruere den udnævnte Retter om de mest effektive tilgange til personligheden og sindets åndeliggørelse. Denne sindsmodel er formuleret gennem en kombination af oplysninger fra superuniversets refleksionstjeneste. I det mindste er det vores forståelse, en tro, som vi er nået frem til ved at samle oplysninger, som vi har fået ved kontakt med mange Personaliserede Rettere under alle de Enlige Budbringers lange universtjeneste.
Når Retterne faktisk afsendes fra Divinington, går der næsten ingen tid mellem dette øjeblik og tidspunktet for deres tilsynekomst i sindet på deres udvalgte personer. Den gennemsnitlige transittid af en Retter fra Divinington til Urantia er 117 timer, 42 minutter og 7 sekunder. Praktisk taget hele denne tid er besat med registrering på Uversa.

2. FORUDSÆTNINGER FOR RETTERS IBOELSE

Selvom Retterne melder sig frivilligt til tjeneste, så snart personligheds prognoser er blevet viderebragt til Divinington, er de faktisk ikke tildelt, før mennesker gøre deres første moralske personlighedsbeslutning. Et menneskebarns første moralske valg er automatisk angivet i den syvende sindshjælper og registreres øjeblikkelig, via lokaluniversets Skabende Ånd over Samforenerens universelle sindstyngdekrafts kredsløb i tilstedeværelsen af Mesterånden i superuniversets forvaltningsområde, der straks videresender disse oplysninger til Divinington. Retterne når deres mennesker på Urantia, i gennemsnit, lige før deres sjette fødselsdag. I den nuværende generation er gennemsnittet fem år, ti måneder og fire dage; eller 2134 dage af det jordiske liv.
Retterne kan ikke invadere de dødeliges sind, indtil de hjælpende sindsånder gennem iboende omsorg behørigt har forberedt sindet og indtil sindet er forbundet til Helligåndens kredsløb. Det kræver en koordineret funktion af alle syv sindsånder for på denne måde at gøre det menneskelige sind kvalificeret til modtagelse af en Retter. Det skabte sind må udvise et ønske om tilbedelse og angive en handling af visdom ved at fremvise evnen til at vælge mellem de fremkommende nye værdier for godt og ondt - evnen til moralsk valg.
Således er det menneskelige sind klargjort til modtagelse af Rettere, men som hovedregel kommer Retterne ikke umiddelbart til at bebo sådanne sind undtagen på de verdener, hvor Sandhedens Ånd fungerer som en åndelig koordinator af disse forskellige former for åndeomsorg. Hvis denne ånd af overdragelsens Sønner er til stede, kommer Retterne ufejlbarligt i det øjeblik den syvende hjælpende sindsånd begynder at fungere og signalerer til universet Moderånd, at den potentielt har opnået koordinering af de tilhørende seks sindshjælpeånders forudgående tjenesteydelser i et sådan dødeligt intellekt. Derfor er de guddommelige Rettere lige siden den første pinsedag blevet universelt skænket til alle normale sind med moralsk status på Urantia.
Selv hvis sindet er udstyret med Sandhedens Ånd, kan Retterne ikke vilkårligt invadere de dødeliges intellekt forud for fremkomsten af en moralsk beslutning. Når en sådan moralsk beslutning er truffet, forudsætter det at denne åndehjælper får jurisdiktion direkte fra Divinington. Der er ingen mellemmænd eller andre mellemliggende myndigheder eller beføjelser som fungerer mellem de guddommelige Rettere og deres mennesker; Gud og mennesket er direkte relateret til hinanden.
Under tiderne, før udgydelsen af Sandhedens Ånd over indbyggerne i en evolutionær verden, synes overdragelsen af Rettere at være bestemt af mange åndelige påvirkninger og personligheds holdninger. Vi forstå ikke fuldt ud de love, der gælder for sådanne overdragelser; Vi forstår ikke lige hvad det er, der bestemmer frigivelse af Rettere, der har meldt sig frivilligt til at bebo sådanne udviklende sind. Vi observerer mange påvirkninger og vilkår, som synes at være forbundet med ankomsten af Rettere i sådanne sind forud for overdragelsen af Sandhedens Ånd, og de er:
    1. Udnævnelsen af personlige serafiske vogtere. Hvis en dødelig ikke tidligere har haft en Retter boende i sit indre, indebærer udnævnelsen af en personlig vogter straks en Retter. Der findes nogle meget konkrete, men ukendte forhold mellem Retternes og de personlige serafiske vogters tjenester.
    2. Opnåelsen af den tredje cirkel af intellektuel præstation og åndelig opnåelse. Jeg har observeret Rettere, som er ankommet i de dødeliges sind ved erobringen af den tredje cirkel, endnu før en sådan præstation kunne signaleres til personligheder af lokaluniverset, som tager stilling til sådanne sager.
    3. Når en høj afgørelse af en usædvanlig åndelig betydning er truffet. En sådan menneskelig adfærd i en personlig planetarisk krise er normalt ledsaget af den ventende Retters umiddelbare ankomst.
    4. En broderskabets ånd. Uanset opnåelsen af de psykiske cirkler og tildeling af personlige vogtere - i mangel af noget, der ligner en beslutnings krise - når en udviklende dødelige bliver domineret af kærlighed til sine medmennesker og begynder at engagere sig i uselvisk tjeneste til sine jordiske brødre, nedstiger den ventede Retter ufejlbarligt for at tage bolig i sindet af en sådan dødelig tjener.
    5. Erklæringen af hensigten om at gøre Guds vilje. Vi observerer, at mange dødelige på verdnerne i rummet tilsyneladende synes at være parate til at modtage Rettere, og trods dette ankommer der ingen Ledsagere. Vi fortsætter med at følge sådanne væsner, i deres daglige liv, og snart kommer de stille og roligt, næsten ubevidst, frem til beslutningen om at begynde at stræbe efter at gøre Faderens vilje i himlen. Så observere vi hvordan en Tankeretter straks afsendes.
    6. Det Højeste Væsens indflydelse. I verdener, hvor Retterne ikke fusioneres med de dødelige indbyggers udviklende sjæle, observerer vi Rettere som undertiden overdrages som reaktion på påvirkninger, som er helt uden for vores fatteevne. Vi formoder, at sådanne overdragelser er bestemt af nogle kosmiske reflekshandlinger fra det Højeste Væsen. Hvorfor disse Rettere ikke kan eller ikke fusionere med disse særlige typer af udviklende dødelige sind, ved vi ikke. Sådanne transaktioner er aldrig blevet åbenbaret for os.

3. ORGANISATION OG ADMINISTRATION

Så vidt vi ved, er Retterne organiseret som en selvstændig arbejdsenhed i universernes univers og de administreres tilsyneladende direkte fra Divinington. De er ensartede i alle de syv superuniverser, alle lokaluniverserne bliver betjent af identiske typer af Mysterieledsagere. Vi ved fra observation, at der er mange serier af Rettere og en organisation i henhold til serier, som strækker sig gennem racer, over domsperioder, og til verdener, systemer og universer. Det er dog overordentlig vanskeligt at holde styr på disse guddommelige gaver, da de fungerer i flæng i hele storuniverset.
Der findes komplette fortegnelser over Rettere (uden for Divinington) kun i de syv superuniversers hovedkvarter. Antallet og klasse for de enkelte Rettere som er iboende hvert opstigende væsen rapporteres fra myndighederne i Paradis ud til superuniversernes hovedkvarter, og derfra videregives oplysningerne til det pågældende lokalunivers hovedkvarter, og videre til den relevante planet. Men lokaluniversets optegnelser videregiver ikke det fulde antal Tankerettere; Nebadons optegnelser indeholder kun antallet af opgaver i lokaluniverset som er beskrevet af repræsentanterne for Dagenes Ældste. Den virkelige betydning af Retternes komplette antal er kun kendt på Divinington.
Mennesker er ofte kendt under deres Retteres nummer; dødelige modtager ikke virkelige univers navne før efter fusion med Retteren, denne forening er kendetegnet ved at skæbnevogterne overdrager den nye skabning det nye navn.
Selvom vi har optegnelser over Tankeretterne i Orvonton, og selvom vi absolut ingen myndighed har over dem eller administrativ tilknytning til dem, er vi overbevist om, at der er en meget tæt administrativ sammenhæng mellem de enkelte verdener i lokaluniverserne og de guddommelige gavers centrale hjemsted på Divinington. Hvad vi ved, er, at når en overdragelses Søn, som nedstammer fra Paradis, er ankommet på en evolutionær verden, tildeles denne en Personaliseret Retter som den planetariske vejleder for Retterne.
Det er interessant at bemærke, at lokaluniversets inspektører altid henvende sig, når de udfører en planetarisk undersøgelse, til den planetariske leder for Tankeretterne, samtidig som de præsenterer deres anbefalinger til serafernes ledere og lederne af andre klasser af væsener knyttet til administrationen af en udviklende verden. For ikke så længe siden, undergik Urantia en sådan periodisk inspektion af Tabamantia, den ledende tilsynsførende af alle livseksperiment planeter i Nebadon universet. Optegnelserne viser, at der ud over hans formaninger og anklager rettet til de forskellige ledere af overmenneskelige personligheder, leverede han også følgende anerkendelse til Retternes leder, om hvem vi ikke ved med sikkerhed, om han var på planeten, i Salvington, Uversa eller Divinington, men han sagde:
”Nu til jer, der står højt over mig, træder jeg frem som en, der har fået midlertidig myndighed over serien af eksperimentelle planeter; og jeg kommer for at udtrykke beundring og dyb respekt for denne storslåede gruppe af himmelske tjenere, Mysterieledsagerne, der har tilbudt frivilligt at tjene på denne uregelmæssige sfære. Uanset hvor svære kriserne end er, vakler du aldrig. Hverken på Nebadons optegnelser eller indenfor Orvontons kommissioner er der nogensinde blevet fremført en anklage mod en guddommelig Retter. Du er forblevet tro mod dit mandat; Du har været guddommelig trofast. Du har været med til at justere de fejl og kompensere for manglerne hos alle dem, der arbejder på denne forvirrede planet. I er forunderlige væsener, vogtere af det gode i sjælene på denne tilbagestående verden. Jeg vil gerne vise jer min hyldest selvom I tilsyneladende er under min jurisdiktion som frivillige tjenere. Jeg bøjer mig foran jer i ydmyg erkendelse af jeres udsøgte uselviskhed, jeres omsorgsfulde forståelse, og jeres uvildige hengivenhed. I fortjener navnet som den guddommelige tjener for de dødelige indbyggere i denne krigsplagede, sorg-ramte, og sygdom plaget verden. Jeg ærer dig! Jeg næsten tilbeder dig!"
Som et resultat af mange afgørende beviser, mener vi, at Retterne er grundigt organiseret, at der findes en dybt intelligent og effektiv styrende administration af disse guddommelige gaver fra en langt fjerntliggende og central kilde, sandsynligvis Divinington. Vi ved, at de kommer fra Divinington til verdener, og utvivlsomt vender de tilbage dertil efter deres subjekts død.
Blandt de højere åndelige klasser, er det overordentlig vanskeligt at opdage den administrative mekanisme. Min egen klasse af personligheder er, samtidig med at den er engageret i udførelsen af vores specifikke opgaver, uden at vide det, sammen med mange andre personlige og upersonlige under guddommelige grupper, fungerende som vidtstrakte korrelationer i universet. Vi formoder, at vi tjener på denne måde, fordi vi er den eneste gruppe af individualiserede skabninger (sammen med de Personaliserede Rettere), der ensartet er bevidst om tilstedeværelsen af mange klasser af førpersonlige enheder.
Vi er opmærksomme på tilstedeværelsen af Retterne, som er fragmenter af den Første Kildes og Centers førpersonlige Guddom. Vi fornemmer tilstedeværelsen af de Inspirerende Treenighedsånder, som er det overpersonlige udtryk for Paradistreenigheden. Vi opdager ligeledes ufejlbarligt ånde tilstedeværelsen af visse uåbenbarede klasser som stammer fra den Evige Søn og den Uendelige Ånd. Vi er ikke helt ufølsomme over for andre enheder, som er uåbenbarede for jer.
Melkisedekerne I Nebadon underviser, at de Enlige Budbringere er personlighedskoordinatorer for disse forskellige påvirkninger, som de registrerer i det evolutionære Højeste Væsens ekspanderende Guddom. Det er meget muligt, at vi kan være delagtige i den erfaringsmæssige forening af mange af de uforklarlige fænomener i tiden, men vi er ikke bevidst forvisset om, at vi fungerer på denne måde.

4. FORHOLDET TIL ANDRE ÅNDELIGE PÅVIRKNINGER

Bortset fra eventuel koordinering med andre Guddomsfragmenter, er Retterne ganske alene i deres aktivitetsområde i de dødeliges sind. Mysterieledsagerne er veltalende bevis på det faktum, at, selv om Faderen tilsyneladende har givet afkald på udøvelsen af al direkte personlig magt og autoritet i hele storuniverset, trods dette afkald til fordel for Paradisguddommenes Højeste Skaberbørn, har Faderen helt sikkert forbeholdt sig selv den uforanderlige ret til at være til stede i sine udviklende væseners sind og sjæle for i sidste ende, i samarbejde med Paradissønnernes åndelige tyngdekraft, at kunne fungere, så han, kan trække hele skabelsen af væsener til sig selv. Jeres overdraget Paradissøn sagde mens han endnu var på Urantia, "Hvis jeg bliver opløftet fra jorden, vil jeg drage alle mennesker til mig." Vi anerkender og forstå denne åndelige tiltrækning af Paradisets Sønner og deres kreative medarbejdere, men vi forstå ikke fuldt ud den alvidende Faders metoder når han virker i og gennem disse Mysterieledsagere, der så tappert bor og arbejder i det menneskelige sind.
Selvom disse mystiske tilstedeværelser ikke er underordnet, ikke koordineret med, eller tilsyneladende forbundet til arbejdet i universernes univers, selvom de handler uafhængigt i menneskebørnenes sind, så opfordrer de uophørligt skabningerne, som de uløseligt er forbundet med, frem mod guddommelige idealer, altid lokkende dem opad mod formålet og målet for et fremtidig og bedre liv. Disse Mysterieledsagere hjælper kontinuerligt i etableringen af  Mikaels åndelige herredømme over hele universet Nebadon samtidig som de på mystisk vis bidrager til stabilisering af Dagenes Ældstes suverænitet i Orvonton. Retterne er Guds vilje, og eftersom de Højeste Skaberbørn til Gud også personligt legemliggør den samme vilje, er det uundgåeligt, at Retternes handlinger og universherskernes suverænitet er gensidigt afhængige af hinanden. Selvom de tilsyneladende er usammenhængende, må Retternes Fader tilstedeværelsen og Mikael fra Nebadons Fader suverænitet være forskellige manifestationer af den samme guddommelighed.
Tankeretterne synes at komme og gå helt uafhængig af enhver og alle andre åndelige tilstedeværelser; de synes at fungere i overensstemmelse med universets love helt adskilt fra dem, der regulerer og kontrollerer indflydelser af alle andre åndelige påvirkninger. Uanset en sådan tilsyneladende uafhængighed, afslører langtrækkende observationer ubestrideligt, at de fungerer i det menneskelige sind perfekt synkroniseret og koordineret med alle andre åndelige tjenester, herunder hjælpende sindsånder, Helligånden, Sandhedens Ånd, og andre påvirkninger.
Når en verden isoleres ved oprør, når en planet er afskåret fra alt udefra kommende kredsløbsbaseret kommunikation, som det skete på Urantia efter Caligastias omvæltning, bortset fra andet end personlige budbringere er der kun en mulighed for direkte interplanetariske eller univers kommunikation, og det er gennem samarbejde med Retterne på sfæren. Uanset hvad der sker på verdensplan eller i et univers, så berøres Retterne aldrig direkte. Isoleringen af en planet påvirker på ingen måde Retterne og deres evne til at kommunikere med alle dele af lokaluniverset, superuniverset eller centraluniverset. Dette er grunden til, hvorfor kontakter så ofte foretages i de verdener, der er i karantæne med de højeste og de selvvirkende Rettere blandt medlemmerne af skæbnens reservekorps. Der henvises til en sådan teknik som et middel til at omgå de handicap som den planetariske isolation medfører. I de senere år har ærkeenglenes kredsløb fungeret på Urantia, men denne kommunikation er stort set begrænset til ærkeenglekorpsets egne behov.
Vi er bekendt med mange åndelige fænomener som vi ikke fuldt ud forstå i det vidtrækkende univers. Vi er endnu ikke herrer over alt, hvad der sker omkring os; og jeg tror, at meget af dette uforklarlige arbejde udføres af Tyngdekrafts Budbringerne og visse typer af Mysterieledsagere. Jeg tror ikke, at Rettere udelukkende er dedikeret til at omdanne de dødeliges sind. Jeg er overbevist om, at de Personaliserede Ledsagere og andre klasser af uåbenbarede førpersonlige ånder repræsenterer den Universelle Faders direkte og uforklarlig kontakt med de skabte væsener i verdnerne


5. RETTERNES MISSION

Retterne accepterer en vanskelig opgave, når de frivilligt tilbyder at tage beboelse i sådanne sammensatte væsener som lever på Urantia. De har påtaget sig opgaven med at eksisterende i jeres sind, hvor de modtager formaninger fra verdener af åndelige intelligenser og derefter omdikterer eller oversætte disse åndelige budskaber til det materielle sind; de er nødvendige for opstigningen til Paradiset.
Hvad Tankeretteren ikke kan udnytte i dit nuværende liv, de sandheder, som den ikke med succes kan sende til mennesket som den er engageret med, vil den trofast bevare til brug i den næste fase af eksistens, ligesom den nu bærer over fra cirkel til cirkel de elementer som den ikke formår at registrere i deres menneskelige emnes erfaring, på grund af det skabte væsens manglende evne eller mislykket forsøg med at samarbejde i tilstrækkelig grad.
En ting du kan stole på: Retterne vil aldrig miste noget, der er blevet efterladt i deres varetægt; vi har aldrig kendt disse åndelige hjælpere til at være forsømmelige. Engle og andre høje typer af åndelige væsener, Sønner af lokaluniversets typer er ingen undtagelse, kan lejlighedsvis give efter for det onde, kan nogle gange afvige fra den guddommelige vej, men Retterne vakler aldrig. De er absolut pålidelige, og det er lige så sandt for alle syv grupper.
Retteren er potentialet i din nye og næste klasse af eksistens, en forskuds gave af din evige sønskab med Gud. Ved og med din viljes samtykke har Retteren beføjelse til at underkaste det materielle sinds typiske tendenser til fordel for transformerende handlinger, som udtrykker den fremkommende morontiasjæls motivationer og mål.
Mysterieledsagerne er ikke tankehjælpere; de er Tankerettere. De arbejder med det materielle sind med det formål at konstruere, gennem justering og åndeliggørelse, et nyt sind for de nye verdener, og et nyt navn på din fremtidige karriere. Deres mission vedrører hovedsageligt det fremtidige liv, ikke dette liv. De kaldes himmelske hjælpere, ikke jordiske hjælpere. De er ikke interesseret i at gøre den dødelige karriere let; snarere er de beskæftiget med at gøre dit liv rimeligt svært og robust, for at stimulere og forøge dine beslutninger. Tilstedeværelsen af en storslået Tankeretter medfører ikke et let liv og frihed fra besværlig tænkning, men sådan en guddommelig gave, bør give en sublim ro i sindet og en fantastisk ro i ånden.
Dine forbigående og stadigt skiftende følelser af glæde og sorg er hovedsagelig rent menneskelige og materielle reaktioner på dit interne psykiske klima og dit eksterne materielle miljø. Forvent derfor ikke egoistiske trøst og dødelig komfort fra Retteren. Det er Retterens opgave, at forberede dig til det evige eventyr, for at sikre din overlevelse. Det er ikke Mysterieledsagerens mission, at lindre dine oprørte følelser eller at tjene din skadede stolthed; det er forberedelsen af din sjæl for den lange opstigende karriere, der tager Retterens opmærksomhed og som optager dens tid.
Jeg tvivler på, at jeg er i stand til at forklare dig, hvad Retterne egentlig gør i jeres sind, og for jeres sjæle. Jeg ved ikke, om jeg er fuldt ud bevidst om, hvad der virkelig foregår i den kosmiske sammenslutning af en guddommelig Ledsager og det menneskelige sind. Det er alt sammen noget af et mysterium for os, ikke med hensyn til plan og formål, men til den faktiske måde at producere resultater. Det er netop derfor, vi konfronteres med sådanne vanskeligheder med at finde et passende navn til disse himmelske gaver til dødelige mennesker.
Tankeretterne vil gerne ændre dine følelser af frygt til overbevisninger af kærlighed og tillid; men de kan ikke mekanisk og vilkårligt gøre sådanne ting; det er din opgave. Ved udførelsen af disse beslutninger, der frigøre dig fra frygtens lænker, tilvejebringer du bogstaveligt talt det psykiske omdrejningspunkt, hvor Retteren efterfølgende kan anvende en åndelig løftestang for opløftende og fremtrængende oplysning.
Når det kommer til de skarpe og veldefinerede konflikter mellem de højere og lavere tendenser hos menneskeracerne, mellem hvad der virkelig er rigtigt eller forkert (ikke blot hvad du måske kalde rigtigt og forkert), kan du stole på, at Retteren altid vil deltage på noget konkret og aktiv måde i sådanne oplevelser. Det forhold, at en sådan aktivitet fra Retterens side kan være ubevidst til den menneskelige partner forringer ikke det mindst dens værdi og virkelighed.
Hvis du har en personlig skæbnevogter og hvis du ikke formår at overleve, vil denne skytsengel blive undersøgt af domstolen, med henblik på at blive frigivet fra anklagen, om at hun ikke trofast har udført sin fortrolighedsopgave. Men Tankeretterne udsættes ikke således for undersøgelse, når deres emne ikke overlever. Vi ved alle, at mens en engel eventuelt ikke lever op til perfektionen af tjenestegørelse, så arbejder Tankeretterne på den måde som Paradisets fuldkommenhed forudsætter; deres tjeneste er kendetegnet ved en fejlfri teknik, som er ud over muligheden for kritik af nogen uden for Divinington. I har perfekte guider; derfor er det sikkert at fuldkommenhedens mål kan opnås.

6. GUD I MENNESKET

Det er faktisk et vidunder af guddommelig nedladenhed, når de ophøjede og perfekte Rettere tilbyder sig selv til rent faktisk at leve i sindene på materielle skabninger, såsom de dødelige på Urantia, for virkelig at gennemføre en prøvetids forening med jordiske væsener, der har en oprindelse i dyreriget.
Uanset en beboet verdens indbyggers tidligere status, efter overdragelsen af en guddommelig Søn og efter overdragelsen af Sandhedens Ånd over alle mennesker, strømmer Retterne til en sådan verden for at tage beboelse i alle normale vilje skabningers sind. Efter at en Paradisets overdragelse Søn har afsluttet sin mission, bliver disse Ledsagere virkelig "himmeriget i dig." Gennem overdragelsen af de guddommelige gaver kommer Faderen så tæt som muligt på synd og ondskab, for det er sandt, bogstaveligt talt, at Retteren må sameksistere i det dødelige sind selv midt i blandt menneskelig uretfærdighed. De iboende Rettere er særligt plaget af de tanker, der er rent beskidte og egoistiske; de er bedrøvet af respektløshed for det, som er smukt og guddommeligt, og de er stort set modarbejdet i deres arbejde af mange af menneskets tåbelige dyriske frygt og barnlige angst.
Mysterieledsagerne er uden tvivl overdragelsen af den Universelle Fader, refleksion af Guds billede ude i universet. En stor lærer formanede engang mennesket, at de skal fornyes i en ånd af deres sind; at de bliver nye mennesker, der, ligesom Gud, har skabt i retfærdighed og i færdiggørelsen af sandheden. Retteren er kendetegnet på guddommelighed, Guds nærvær. Udtrykket "Guds billede" refererer ikke til fysisk lighed eller de snævre begrænsninger af materielle væseners begavelse, men snarere til den gave af åndens tilstedeværelse som den Universelle Faderen giver gennem den himmelske overdragelse af Tankeretterne til de ydmyge skabninger i universerne.
Retteren er kilden til åndelig opnåelse og håbet af guddommelig karakter i dig. Retteren er styrken, det privilegium, og mulighed for overlevelse, som så fuldstændigt og for evigt adskiller dig fra rene dyr skabninger. Retteren er den højere og ægte indre åndelige stimulus af tanker i modsætning til den ydre og fysisk stimulering, som når sindet i den materielle krops nerve og energi mekanisme.
Disse trofaste vogtere af den fremtidige karriere, duplikerer ufejlbarligt enhver mental skabelse med en åndelig modpart; de genskaber dig således langsomt og sikkert som du virkelig er (kun åndeligt) for opstandelse i overlevelsesverdenerne. Alle disse udsøgte nyskabelser af ånd bliver bevaret i den spirende virkelighed som udgøres af din udvikling og udødelig sjæl, din morontielle selv. Disse realiteter er faktisk der, uanset at Retteren sjældent er i stand til at ophøje disse dublerede skabelser tilstrækkeligt til at vise dem til bevidsthedens lys.
Ligesom du er den menneskelige forælder, så er Retteren den guddommelige forælder til den virkelige dig, dit højere og avancerede selv, dit bedre morontielle og fremtidige åndelige selv. Det er denne udviklende morontielle sjæl, som dommerne og censorerne ser, når de træffer beslutning om din overlevelse og videregiver dig opad til nye verdener og uendelig eksistens i evig kontakt med din trofaste partner - Gud, Retteren.
Retterne er de evige forfædre, de guddommelige originaler, af jeres udviklende udødelige sjæle; de er den uophørlige impuls, som fører mennesket til at forsøge at mestre den materielle nuværende eksistens i lyset af den åndelige og fremtidige karriere. Ledsagerne er det udødeligt håbets fanger, kilderne til evig fremgang. Hvordan de nyder at kommunikere med deres emne i mere eller mindre direkte kanaler! Hvordan de jubler, når de kan undvære symboler og andre indirekte metoder og blinke deres budskaber direkte til deres menneskelige partners intellekt!
I mennesker er begyndt en endeløs udfoldelse af et næsten uendeligt panorama, en grænseløs ekspanderende uendelig, stadig større områder af muligheder for spændende tjeneste, mageløse eventyr, sublim usikkerhed, og grænseløs opnåelse. Når skyerne samler sig forover, bør din tro acceptere det faktum, at Retteren i jeres indre er til stede, og derfor bør I være i stand til at se ud over jeres dødelig usikkerheds tåger og ind i det klare skær af den evige retfærdighedens sol fra de dragende højder af mansoniaverdnerne af Satania.


[Fremført af en Enlig Budbringer i Orvonton.]


Publiceret 9 juli 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login


---------
bogen om urantia ------------- urantiabogen ---------------