* * * * *

Urantia bogen i Danmark

Home > 2. LOKALUNIVERSET > 55. Lysets og livets sfærer

Copyright 2015 Urantia Foundation

* * * *

55. Lysets og livets sfærer

URANTIA BOGEN - KAPITEL 55. LYSETS OG LIVETS SFÆRER

Lysets og livets tidsalder er den endelige evolutionære opnåelsesniveau i en verden af tid og rum. Fra de første tider med primitive menneske, har sådan en beboet verden passeret gennem successive planetariske tidsaldre - tidsaldrene før og efter Planetprinsen, tidsalderen efter Adam, tidsalderen efter Administrator Sønnen samt tidsalderen efter Overdragelsens Søn. Og derefter forberedes en sådan verden til det kulminerede evolutionære opnåelsesniveau, den etablerede status i lys og liv, gennem den tjeneste som de på hinanden følgende planetariske missioner af Treenighedens Undervisende Sønner med deres stadigt voksende åbenbaringer af den guddommelige sandhed og kosmiske visdom. I disse bestræbelser har de Undervisende Sønner altid hjælp af de Lysende Aftenstjerner, og undertiden af Melkisedekerne, for at etablere den endelige planetariske tidsalder.
Denne æra af lys og liv, som indvies af de Undervisende Sønner ved afslutningen af deres sidste planetariske mission, fortsætter på ubestemt tid i de beboede verdner. Hver fremadskridende etape i den etablerede status kan af Administrator Sønnernes retslige handlinger adskilles i en række domsperioder; men alle sådanne retslige handlinger er rent teknisk og ændre på ingen måde forløbet af de planetariske begivenheder.
 
Kun de planeter, som opnår eksistens i superuniversets vigtigste kredsløb er garanteret en kontinuerlig eksistens, men så vidt vi ved, så er disse verdener som er etableret i lys og liv bestemt til at bestå gennem de evige tidsaldre i al fremtid
Der er syv stadier i udfoldelsen af lysets og livets æra på en evolutionær verden, og i den sammenhæng skal det bemærkes, at de verdener med Ånden-fusionerede dødelige udvikler sig identisk med dem i Retter-fusion serien. Disse syv stadier af lys og liv er:
 
  1. Den første eller planetarisk stadie.
 
  2. Den anden eller systemets stadie.
 
  3. Det tredje eller konstellations stadiet.
 
 4. Det fjerde eller lokaluniversets stadie.
 
 5. Det femte eller mindre sektor stadie.
 
 6. Den sjette eller større sektor stadie.
 
  7. Det syvende eller superunivers stadiet.
 
I slutningen af denne fortælling beskrives disse stadier af fremskridende udvikling som vedrører deres forhold til universets organisation, men de planetariske værdier i hver stadie kan opnås af hver verden helt uafhængig af udviklingen i andre verdener eller af universadministrationens overplanetariske niveauer.

1. MORONTIATEMPLET

Et morontiatempels eksistens i en beboet verdens hovedstad er bekræftelsen på at en sådan sfære er indgået i lysets og livets etableret tidsalder. Inden de Undervisende Sønner efterlader en verden ved slutningen af deres sidste mission, indvier de denne sidste epoke af evolutionær opnåelse; ved at præsidere den dag, da det "hellige tempel kommer ned på jorden". Denne begivenhed, signalerer begyndelsen af  lysets og livets æra, og hædres altid af den personlige tilstedeværelse af Paradisets overdragelsens Søn til den planet, som han kommer for at bevidne denne store dag. Her i dette tempel af uovertruffen skønhed, proklamerer denne Paradisets Overdragelsens Søn ophøjelsen af den længe tjenende Planetprins til den nye Planethersker og giver denne trofaste Lanonandek søn nye beføjelser og udvidet myndighed over planetariske anliggender. Systemherskeren er også til stede og bekræfter i sin tale disse proklamationer.
 
Et morontiatempel har tre dele: I det midterste er helligdommen for Paradisets Overdragelsens Søn. Til højre er den tidligere Planetprins, nu Planetherskers sæde; og når han er til stede i templet, er denne Lanonandek Søn synlig for de mere åndelige individer af verden. Til venstre er sædet for den fungerende leder for finaliterne som er knyttet til planeten.
Selvom de planetariske templer er blevet omtalt som "kommende ned fra himlen," transporteres der i virkeligheden ingen egentlige materiale fra systemhovedkvarter. Arkitekturen for hver er udarbejdet i miniature på systemhovedstaden, og Morontiastyrkernes Vejledere bringer efterfølgende disse godkendte planer til planeten. Her, i samarbejde med de Ledende Fysiske Kontrollere, begynder de at bygge morontiatemplet i henhold til specifikationerne.
 
Det gennemsnitlige morontiatempel har siddepladser til omkring tre hundrede tusinde tilskuere. Disse bygningsværker er ikke brugt til gudstjeneste, leg, eller for at modtage informationsudsendelser; de er afsat til særlige ceremonier på planeten, såsom: kommunikation med systemherskeren eller med de Højeste, særlige visualiserings ceremonier designet til at åbenbare personligheds tilstedeværelse af åndelige væsener, og tavs kosmisk fordybelse. Skolerne for kosmisk filosofi holder her deres graduerings øvelser, og her modtager de dødelige i verden også planetarisk anerkendelse for højtstående samfundstjeneste og for andre fremragende præstationer.
 
Et sådan morontiatempel fungerer også som forsamlingssted for at se overførslen af levende dødelige til morontianiveau eksistens. Dette skyldes, at overførsels tempel er sammensat af morontia materiale, der ikke ødelægges af den brændende herlighed af fortærende ild, som helt udsletter de dødeliges fysiske organer, som deri oplever den endelige fusion med deres guddommelige Rettere. I en stor verden er disse afrejser glimt næsten konstant, og når antallet af overførsler stiger, leveres der ekstra morontialivets helligdomme i forskellige områder af planeten. For ikke så længe siden besøgte jeg en verden i det høje nord, hvorpå femogtyve morontiahelligdomme fungerede.
 
I verdener, planeter uden Morontiatempler, sker disse fusionsblink mange gange i planetens atmosfære, hvor en kandidats materielle krop for overførsel er opløftet af mellemvæsner og de fysiske kontrollere.

2. DØD OG OVERFØRSEL

Den naturlige, fysiske død er ikke en uundgåelighed for de dødelig. De fleste af de avancerede evolutionære væsener, borgere i verdener som eksisterende i den sidste fase af lys og liv, dør ikke; de er overført direkte fra det kødelige liv til morontiatilværelsen.
Denne oplevelse med overførsel fra det materielle liv til morontia tilstanden - den udødelige sjæls fusion med den iboende Retter forekommer med en frekvens, der stiger i forhold til den evolutionære udvikling af planeten. I begyndelsen, er det kun få dødelige i hver tidsalder, der opnår overførselsniveauer af åndelig fremgang, men når de Undervisende Sønner, på hinandens følgende tidsaldre begynder, opstår der flere og flere fusioner med Retteren før den stadig længere levetid af disse dødelige kommer til en ende; og ved tiden for de Undervisende Sønners sidste mission er ca. en fjerdedel af disse fantastiske dødelige fritaget for naturlig død.
Senere i lysets og livets tidsforløb fornemmer mellemvæsenerne eller deres medarbejdere den forestående status at en sandsynlig forening af sjæl og Retter nærmer sig og tilkendegiver dette til skæbnevogterne, som igen kommunikere disse spørgsmål til finalit gruppen under hvis jurisdiktion denne dødelige kan tænkes at fungere; derefter udstedes Planetherskerens indkaldelse om at den dødelige skal fratræde alle planetariske opgaver, sige farvel til sin oprindelsesverden, og begive sig til Planetherskerens indre tempel, for der at afvente morontia overføringen, overførselsglimtet, fra evolutionens materiale domæne til det før-åndelige fremadudviklende morontianiveau.
Når en sådan fusion kandidats familie, venner, og arbejdsgruppen har forsamlet sig i morontiatemplet, placerer de sig omkring den centrale platform, hvorpå fusion kandidater hviler, samtidig som disse frit taler med deres forsamlede venner. En kreds af himmelske personligheder er anbragt i en mellem cirkel for at beskytte de materielle dødelige fra virkningen af de energier, som manifesterer sig i det øjeblik "livs glimtet", befrier opstigningskandidaten fra det materielle kødets bånd, og dermed gør alt det for sådan en evolutionær dødelig, hvad den naturlige død gør for dem, der derved befries fra kødet.
Mange fusionskandidater kan samles i det rummelige tempel på samme tid. Og hvor smuk er ikke denne begivenhed, når de dødelige på denne måde forsamles for at bevidne deres elskedes opstigning i åndelige flammer, og hvilken kontrast til de tidligere tidsaldre, når de dødelige skal overgive deres døde til omfavnelse af de jordiske elementer! Scener af gråd og jammer så karakteristisk for tidligere epoker af menneskets evolution er nu erstattet af ekstatisk glæde og den sublime begejstring, når disse dødelige som kender Gud byder deres kære et forbigående farvel, når de fjernes fra deres materielle tilknytninger af åndelige ild af fortærende storhed og opstigende herlighed. På verdener etableret i lys og liv, er "begravelser" er tilfælde af højeste glæde, dyb tilfredsstillelse, og usigelig håb.
Disse progressive dødelige sjæle fyldes i stigende grad af tro, håb og sikkerhed. Den ånd, der hersker blandt dem, der har forsamlet sig omkring transformation skrinet minder om den ånd af glade venner og slægtninge, der kan tænkes samlet ved en eksamen øvelse for nogen i deres gruppe, eller som kan komme sammen for at se aflevering af nogen stor ære af én blandt dem. Det ville være decideret nyttigt, hvis mindre avancerede dødelige kun kunne lære at betragte naturlig død med noget af denne munterhed og lethed.
Dødelige observatører kan ikke se noget af deres overførte borgere efter fusionsglimtet. Sådanne overførte sjæle begiver sig med Rettertransport direkte til opstandelsens hal på den passende morontielle-uddannelses verden. Disse overførelser af levende mennesker til morontia verden er under opsyn af en ærkeengel, som blev tildelt denne verden på den dag, hvor den blev etableret i lys og liv.
På det tidspunkt, hvor en verden opnår fjerde fase af lys og liv, forlader mere end halvdelen af de dødelige planeten ved overførsel fra blandt de levende. En sådan reduktion af dødsfald fortsætter hele tiden, men jeg kender ingen system, hvis beboede verdner, selv om de længe har været etableret i liv, er fuldstændig fri for naturlige død som en flugt teknik fra kødets lænker. Og indtil denne højere tilstand af planetariske evolution er ensartet opnået, er det nødvendigt at morontia-uddannelse verdener i det lokale univers fortsætter i tjeneste som uddannelsesmæssige og kulturelle sfærer for udviklende morontiafremadrykkende. Elimineringen af døden er teoretisk muligt, men i følge mine observation har det endnu ikke fundet sted. Måske kan en sådan status opnås i løbet af en fjern fremtid af de efterfølgende epoker i det syvende stadie af etablerede planetariske liv.
De transformerede sjæle fra de etablerede sfærers  blomstrende tidsaldre passere ikke gennem mansoniaverdnerne.  De besøger heller ikke som studerende systemets eller konstellationens morontiaverdnerne. De behøver ikke gennemgå nogen af de tidligere faser af morontialivet. De er de eneste opstigende dødelige, som således næsten undslipper morontiaovergangen fra materielle eksistens til semiåndelig status. Sådanne af Sønnen optagne dødeliges indledende erfaring under opstigningsforløbet sker i tjenesteopgaver i univershovedkvarterets fremadskridende verdener. Og fra disse Salvington studie verdener bevæger de sig tilbage som lærere til netop de verdener, de passerede, for senere at fortsætte indad mod Paradiset langs den etablerede vej for de dødeliges opstigning.
Kunne du blot besøge en planet i et avanceret udviklingstrin, ville du hurtigt forstå årsagerne til eksistensen af denne differentierede modtagelse af opstigende dødelige på mansoniaverdnerne og de højere morontiaverdner. Du vil straks forstå, at væsener som har bevæget sig videre fra sådanne højt udviklede sfærer er parate til at genoptage deres Paradis opstigning langt forud for den gennemsnitlige dødelige som ankommer fra en uorganiseret og tilbagestående verden som Urantia.
 
Uanset fra hvilket planetarisk opnåelse niveau mennesker stiger op til morontiaverdnerne, tilbyder de syv mansoniasfærer dem gode muligheder for at opnå erfaring som lærer og studerende af alt det, som de ikke kunne gå igennem på grund af deres oprindelige planets avancerede status.
 
Universet er ufejlbarligt i anvendelsen af disse udligningsordninger, for at sikre, at ingen opstigende skal berøves noget som er afgørende for vedkommende opstignings oplevelse.

3. DE GYLDNE TIDSALDRE

Under denne lysets og livets tidsalder blomstrer verden i stigende grad under Planetherskerens faderlige styre. På dette tidspunkt er verdnerne i fremdrift under den samlede styrke af et sprog, en religion, og på normale sfære, en race. Men denne tidsalder er ikke perfekt. Disse verdener har stadig velindrettede hospitaler, hjem til pleje af de syge. Der er stadig problemer med omsorgen for utilsigtede skader og de uundgåelige skavanker som ledsager affældigheden af høj alderdom samt senilitet lidelser. Sygdommene er ikke helt overvundet, og landdyrerne er endnu ikke blevet reguleret i fuldkommenhed; men sådanne verdener er ligesom paradis sammenlignet med de tidlige tider af primitive mennesker under æraen før Planetprinsens tidsalder. Du ville instinktivt beskrive sådan et verden - hvis du pludselig kunne blive transporteret til en planet i denne fase af udviklingen - som himmelen på jorden.
Den menneskelige regering fortsætter med at fungere i gennemførelsen af materielle anliggender i hele denne tidsalder af relative fremskridt og perfektion. De offentlige aktiviteter fra en verden i den første fase af lys og liv, som jeg besøgte for nylig blev finansieret af tiende metoden. Alle voksne arbejdstager - og alle raske borgere arbejdede på noget - betalte ti procent af deres indkomst eller formue til statskassen, og det blev udbetalt som følger:
1. Tre procent blev brugt til at fremme af sandheden - videnskab, uddannelse og filosofi.
 
2. Tre procent var afsat til skønhed - leg, social fritid og kunst.
 
3. Tre procent var dedikeret til godhed - social service, altruisme, og religion.
 
4. Én procent blev afsat til forsikringsreserver mod risikoen for uarbejdsdygtighed på grund af ulykke, sygdom, alderdom eller nødsituationer som ikke kan forhindres.
 
De naturlige ressourcer i denne planet blev administreret som sociale besiddelser, fælles ejendom.
Den højeste udmærkelse skænket en borger på denne verden var "øverste service," ordnen, og det var den eneste grad af anerkendelse der nogensinde gives i morontiatemplet. Denne anerkendelse blev skænket dem, der længe havde udmærket sig i en eller anden fase af overmaterielle opdagelse eller planetarisk samfundstjeneste.
 
Hovedparten af sociale og administrative stillinger blev afholdt i fællesskab af mænd og kvinder. Selv det meste af undervisningen blev givet i fællesskab; samt alle tillidsposter i retsvæsenet blev besat med sådanne samarbejdende par.
På disse fantastiske verdener er den fødedygtige periode ikke særlig langvarig. Det er ikke det bedste hvis der er alt for mange år mellem børnene i en familie. Når børn er tæt på hinanden i alder, kan de bidrage langt mere til gensidig uddannelse. Og på disse verdener er de fremragende uddannet af de konkurrerende systemer til intensiv forfølgelse af forskellige bedrifter i avancerede områder og afdelinger, hvor man realiserer præstationer i beherskelse af sandhed, skønhed og godhed. Der er intet at frygte, selv om der på sådanne nuværende glorificeret sfærer findes meget ondt, ægte og potentiale, som stimulerer valget mellem sandhed og vildfarelse, godt og ondt, synd og retfærdighed.
Ikke desto mindre er der en vis, uundgåelig straf knyttet til de dødeliges eksistens på sådanne avancerede evolutionære planeter. Når en etableret verden udvikler sig ud over den tredje fase af lys og liv, er alle opstigende bestemt til inden de når den mindre sektor, at modtage en form for forbigående opgave på en planet, der passerer gennem et tidligere stadie af evolutionen.
 
Hver af disse på hinanden efterfølgende tidsaldre repræsenterer bedre resultater i alle faser af planetarisk opnåelse. I lysets indledende tidsalder udvides sandhedsåbenbaringen til at omfatte driften i universernes univers, mens studier af Guddommen under den anden tidsalder indebærer en søgen på at beherske forståelsen om Skabersønnernes natur, mission, tjenester, forbindelser, oprindelse, og skæbne, Gud den Syvfoldiges første niveau.
En planet af Urantias størrelse, vil efter at den er blevet godt etableret skulle have omkring et hundrede mindre administrative centre. Disse underordnede centre vil blive ledet af en af følgende grupper af kvalificerede administratorer:
 
1. Unge Materielle Sønner og Døtre bragt fra systemets hovedkvarter til at fungere som assistenter til regerende Adam og Eva.
 
2. Efterkommere af de semidødelige individer i Planetprinsens personale som i nogle verdener er avlet til dette og andre lignende opgaver.
 
3. De direkte planetariske efterkommere til Adam og Eva.
 
4. Materialiseret og humaniseret mellemvæsener.
 
 5. Retter fusionerede dødelige som efter deres egen anmodning, og ved kendelse af den personificerede Retter og chef for universets lederskab, er midlertidig fritaget for overførsel for at kunne fortsætte på planeten i visse vigtige administrative stillinger.
 
6. Specieluddannede dødelige fra de planetariske skoler for administration, der også har modtaget den højeste tjeneste orden fra morontiatemplet.
 
7. Visse valgte kommissioner af tre kvalificerede borgere, der undertiden er valgt af borgerne i overensstemmelse med deres særlige evner, ifølge instruktionerne fra Planetherskeren til at udføre nogle bestemte opgaver som er nødvendig i den pågældende planetariske sektor.
De store forhindringer som konfrontere Urantia i spørgsmålet om at opnå lysets og livets høje planetariske bestemmelse ligger i problemerne med sygdom, degeneration, krig, flerfarvede racer, og flersprogethed.
Ingen evolutionær verden kan håbe på at komme videre ud over den første fase af etablering i lys og liv, så længe den ikke har fundet et sprog, en religion, og en filosofi. At være af én race letter i høj grad en sådan præstation, men de mange folkeslag i Urantia udelukker ikke opnåelsen af højere stadier.


4. ADMINISTRATIVE JUSTERINGER

Igennem de forskellige stadier af etableret eksistens gør de beboede verdner fantastiske fremskridt under det frivillige Finalitkorps kloge og sympatiske administration, bestående af opstigende som har opnået Paradisets og er kommet tilbage for at tjene til deres brødre i kødet. Disse finaliter samarbejder aktivt med Treenighedens Undervisende Sønner, men de kan ikke påbegynde deres virkelige deltagelse i verdens anliggender, indtil morontiatemplet vises på jorden.
 
Efter den formelle indvielse af planetariske tjeneste for Finalitkorpset, trækker størstedelen af de himmelske værter sig tilbage. Men de serafiske skæbnevogtere fortsætter deres personlige tjeneste til de fremadskridende dødelige i lyset; i selve virkeligheden kommer disse engle i stadigt stigende antal gennem de lovbestemte tidsaldre, da større og større grupper af mennesker når den tredje kosmiske cirkel af de dødeliges koordinerede opnåelse under planetariske livsforløb.
 
Dette er blot den første af en række af administrative tilpasninger, i forbindelse med udviklingen af de på hinanden efterfølgende tidsaldre med deres stadig mere strålende præstationer på de beboede verdner, når de passerer fra den første til den syvende fase af etableret eksistens.
1. Det første stadie af lys og liv. En verden i denne indledende etablerende fase administreres af tre herskere:

a. Planetherskeren, der på dette tidspunkt bliver rådgivet af den rådgivendeTreenighedens Undervisende Søn, som med al sandsynlighed er lederen af det sidste korps af disse Sønner som gjorde tjeneste på planeten.
 
b. Lederen af det planetariske Finalitkorps.
 
c. Adam og Eva, der samarbejder om at forene Prinseherskerens og finalitlederens dobbelte lederskab.
De ophøjede og befriede mellemvæsener fungerer som tolke for de serafiske vogtere og finaliterne.  En af de sidste retsakter Treenighedens Undervisende Sønner foretager på deres sidste mission er at befri mellemvæsener af verden og fremme (eller gendanne) dem til avanceret planetariske status, samt tildele dem ansvarlige stillinger i den nye administration på den etableret sfære. Sådanne ændringer i det menneskelige syn er allerede foretaget så de dødelige kan genkende disse hidtil usynlige fætre fra det adamiske styres tidligste tider. Dette er gjort muligt af de endelige opdagelser af fysisk videnskab i samarbejde med de Ledende Fysiske Kontrolleres forstørrede planetariske funktioner.
Systemherskeren har myndighed til at frigive mellemvæsenerne når som helst efter den første etableret fase, så de ved hjælp af livsbærere og de fysiske kontrollere kan blive morontiamennesker og starte på deres opstigning til Paradiset efter at have modtaget Tankerettere.
 
I tredje og efterfølgende stadier, fungerer nogle af mellemvæsenerne hovedsagelig som kontaktpersonligheder for finaliterne, men på hver ny stadie af lys og liv erstatter nye klasser af forbindelsespersonligheder i stor udstrækning mellemvæsenerne; meget få af dem forbliver nogensinde over det fjerde stadie af lys. Det syvende stadie vil bevidne ankomsten af de første absonitte minister fra Paradiset til at tjene i stedet for visse univers væsener.
2. Det andet stadie af lys og liv. Denne epoke kendetegnes på verdener ved ankomsten af en Livsbærer, der bliver den frivillige rådgiver til de planetariske herskere vedrørende de yderligere bestræbelser på at rense og stabilisere den dødelige race. Således deltager Livsbærerne aktivt i den videre udvikling af den menneskelige race - fysisk, socialt og økonomisk. Efterfølgende udvider de deres tilsyn til yderligere rensning af menneskeheden gennem en drastisk afskaffelse af de retarderede og vedvarende rester af ringere potentiale af intellektuel, filosofisk, kosmisk og åndelig natur. Dem, som planlægger og planter livet på en beboet verden er fuldt kompetente til at rådgive de Materielle Sønner og Døtre, som har fuld og ubetinget autoritet til at rense de udviklende race for alle skadelige påvirkninger.
 
Fra den anden epoke på hele udviklingsfasen af en etableret planet tjener de Undervisende Sønner som rådgivere til finaliterne. Under sådanne missioner, tjener de som frivillige og ikke efter udnævnelse; og de tjener udelukkende med finalitkorpset bortset fra, at de efter samtykke fra Systemherskeren, kan være tilgængelig som rådgivere til de Planetariske Adam og Eva.
3. Tredje stadie af lys og liv. I løbet af denne epoke når de beboede verdner frem til en ny forståelse af Dagenes Ældste, den anden fase af Gud den Syvfoldige, og repræsentanterne for disse superuniversernes herskere indgå nye forbindelser med den planetariske administration.
 
I hver efterfølgende tidsalder af etableret eksistens fungerer finaliterne i stadigt stigende kapacitet. Der er et tæt arbejdsfællesskab mellem finaliterne, Aftenstjernerne (overengle) og Treenighedens Undervisende Sønner.
I løbet af denne eller følgende tidsalder knyttes en Undervisende Søn, assisteret af en kvartet af tjenende ånder til den valgte dødelige administrerende leder, som nu bliver tilknyttet Planetherskeren som fælles administrator af verdens anliggender. Disse dødelige topledere tjener i femogtyve år af planetarisk tid, og det er denne nye udvikling, der gør det nemt for den Planetariske Adam og Eva i de følgende tidsaldre at opnå frigørelse fra den verden hvor de har haft deres langvarige opgave.
 
Kvartetten af tjenende ånder består af: den serafiske chef af sfæren, superuniversets seconafrådgiver, ærkeenglen for de dødeliges overførsel, og omniaf der virker som personlig repræsentant for den Forordnede Vagt stationeret på systemets hovedkvarter. Disse rådgivere tilbyder aldrig råd, medmindre de er spurgt om det.
4. Det fjerde stadie af lys og liv. Treenighedens Undervisende Sønner optræder i nye roller i verdnerne. Hjulpet på vej af de skabte treenigede sønner som de i lang tid har været i forbindelse med fra deres klasse, kommer de nu til de verdener som frivillige mentorer og rådgivere til Planetherskeren og hans medarbejdere. Disse par - Paradis-Havona-treenigede sønner og opstigende treenigede sønner - repræsenterer forskellige univers synspunkter og forskelligartede personlige oplevelser, som er meget brugbar for de planetariske herskere.
 
På ethvert tidspunkt efter denne tidsalder kan de Planetariske Adam og Eva indgive ansøgning til Hersker- Skabersønnen for frigivelse fra planetariske opgaver for at påbegynde deres opstigning til Paradiset; eller de kan forblive på planeten som ledere af den, i et stadig mere åndelige samfund, nyligt opstået klasse bestående af avancerede dødelige som stræber efter at forstå finaliternes filosofiske lære fremført af de Lysende Aftenstjerner, som nu er tildelt disse verdener til at samarbejde i par med sekonaferne fra superuniversets hovedkvarteret.
 
Finaliterne er hovedsageligt beskæftiget med at lancere de nye og overmaterielle aktiviteter i samfundet - sociale, kulturelle, filosofiske, kosmiske og åndelige. Så vidt vi kan se, vil de fortsætte denne tjeneste langt ind i den syvende epoke af evolutionær stabilitet, som de eventuelt vil forlade for at tjene i det ydre rum; hvorefter vi gætter deres pladser kan overtages af absonitte væsener fra Paradis.
5. Det femte stadie af lys og liv. Forandringerne af denne epoke af etableret eksistens vedrører næsten udelukkende de fysiske områder og er af primær betydning for de Ledende Fysiske Kontrollere.
 
6. Det sjette stadie af lys og liv bevidner udviklingen af nye funktioner i verdens sindskredsløb. Kosmisk visdom synes at blive en vigtig del af sindets tjeneste i universet.
 
7. Det syvende stadie af lys og liv. Tidligt i den syvende epoke får Treenighedens Undervisende Søn som fungere som rådgiver for Planetherskeren selskab af en frivillig rådgiver udsendt af Dagenes Ældste, og senere vil de blive udvidet med en tredje rådgiver som kommer fra superuniversets Højeste Udøver.
I løbet af denne epoke, hvis ikke før, befries Adam og Eva for evigt fra deres planetariske opgaver. Hvis der findes en Materiel Søn i finalitkorpset, kan han blive tilknyttet med den dødelige administrerende leder, og nogle gange tilmelder en Melkisedek sig som frivillig til at fungere i denne egenskab. Hvis der er et mellemvæsen blandt finaliterne, befries alle som hører til denne klasse og som findes på planeten.
 
Efter frigørelse fra deres årelang opgave kan en Planetarisk Adam og Eva vælge en karriere som følger:
1. De kan sikre sig planetarisk frigivelse og straks fra universets hovedkvarter påbegynde deres opstigningskarriere til Paradiset, og modtage Tankeretterne ved afslutningen af  morontianiveauets oplevelse.
 
2. Meget ofte modtager en Planetarisk Adam og Eva Rettere mens de endnu tjener på en verden etableret i lys samtidig med at nogle af deres importerede racerene børn, som frivillig har meldt sig for en periode af planetarisk tjeneste, modtager Rettere. Efterfølgende kan de alle gå til universets hovedkvarter og der begynder opstigningskarriere til Paradiset.
 
3. En Planetarisk Adam og Eva kan vælge - ligesom Materielle Sønner og Døtre fra systemhovedstaden - at begive sig direkte til midsonitverden for en kort ophold, for der at modtage deres Rettere.
 
4. De kan beslutte at vende tilbage til systemet hovedkvarter, for der for en tid at fungere som medlemmer af øverste domstol, efter hvilken tjeneste de vil modtage Rettere og begynde deres Paradis opstigning.
 
5. De kan vælge at forlade deres administrative opgaver og begive sig tilbage til deres oprindelige verden for at tjene som lærere for en periode og blive beboede af Rettere på tidspunktet for overførsel til universets hovedkvarter.
 
Gennem alle disse epoker udøver de importerede assisterende Materielle Sønner og Døtre en enorm indflydelse på forløbet af de sociale og økonomiske ordninger. De er potentielt udødelige, i hvert fald indtil de vælger at menneskeliggøre sig til at modtage Rettere, og begynde rejsen til Paradis.
 
I de evolutionære verdner må et væsen menneskeliggøre sig for at modtage en Tankeretter. Alle opstigende medlemmer af de Dødeliges Finalitkorps har været Retter beboet og er fusioneret med dem med undtagelse af serafer, og de er beboet af Faderen gennem en anden type ånd, når de bliver optaget i dette korps

5. DEN MATERIELLE UDVIKLINGS HØJDEPUNKT

Dødelige væsener, der lever i en isoleret verden, der er blevet påvirket af synd, domineret af ondskab og præget af egoisme, som Urantia, kan næppe forestille sig den fysiske perfektion, den intellektuelle opnåelse, og den åndelige udvikling, som kendetegner disse avancerede evolutionære epoker på en syndfri sfære.
 
De fremskredne stadier af en verden, der er etableret i lys og liv repræsenterer højdepunktet i den evolutionære materielle udvikling. I disse kultiverede verdener findes der ikke længere dovenskab og modsætninger fra de tidligere primitive tidsaldre. Fattigdom og social ulighed er næsten helt væk, degeneration er forsvundet, og kriminalitet forekommer sjældent. Galskab er praktisk taget ophørt med at eksistere, og svagt begavede sind er stort set forsvundet.
Disse verdeners økonomiske, sociale og administrative status er af høj og perfektioneret orden. Videnskab, kunst og industri blomstre, og samfundet er en smidig fungerende mekanisme som repræsenterer et højt materiel, intellektuel og kulturel niveau. Erhvervslivet er i høj grad fokuseret på at betjene de højere mål for sådan en fantastisk civilisation. Det økonomiske liv i en sådan verden er blevet etisk.

Krig er noget, der hører til historien, og der findes ikke længere hære eller politistyrker. Regeringen er gradvist forsvindende. Selvkontrol gør langsomt lovene for menneskelig adfærd forældet. Omfanget af den civile forvaltning og lovbestemte reguleringer, i en mellemliggende tilstand af fremrykkende civilisation, er omvendt proportional med moral og åndelighed af statsborgerskab.
Skolerne er stærkt forbedret, og er dedikeret til uddannelse af sindet og udvidelse af sjælen. Kunstcentre er udsøgte og de musikalske organisationer fremragende. Templer for tilbedelse og de tilhørende skoler for filosofi og erfaringsmæssig religion er skabelser af skønhed og storhed. Friluftsarenaer for tilbedelse i fællesskab er lige sublim i deres kunstneriske enkelthed.
 Bestemmelserne vedrørende de konkurrenceprægede lege, humor og andre faser af personlige og gruppe aktiviteter er rigelig og passende. Et særligt træk ved de konkurrencemæssige aktiviteter på en sådan yderst kultiveret verden vedrører indsatsen fra enkeltpersoner og grupper til at udmærke sig i kosmologiens videnskaber og filosofier. Litteratur og talekunst blomstre, og sproget er så forbedret, at det symboliserer begreber samt kan være udtryk for idéer. Livet er forfriskende enkelt; mennesket har omsider koordineret en høj tilstand af mekanisk udvikling med et inspirerende intellektuel niveau og har overskygget begge med en udsøgt åndelig opnåelse. Stræben efter lykke er en oplevelse af glæde og tilfredshed.

6. DEN INDIVIDUELLE DØDELIG

Som verdener avancerer i deres etablerede status af lys og liv, bliver samfundet stadig mere fredeligt. Den enkelte er blevet mere altruistiske og broderlige, men ikke mindre selvstændig eller mindre hengiven over for sin familie.
 
Da du er på Urantia, kan du næppe forstå at værdsætte den avancerede status og progressiv karakter af disse oplyste racer i disse perfektionerede verdener. Disse mennesker udgør blomsten af de evolutionære racer. Men sådanne væsener er stadig dødelige; de fortsætter med at trække vejret, spise, sove, og drikke. Denne store udvikling er ikke himmelen, men det er en sublim forsmag af de guddommelige verdener under opstigningen til Paradiset.
I en normal verden, er menneskeslægtens biologiske levedygtighed for længst bragt op på et højt niveau under tidsepokerne efter Adams; og nu fortsætter den fysiske evolution af mennesket, fra tidsalder til tidsalder under hele den lovbestemte epoke. Både syn og hørelse er forlænget. I dette forløb er befolkningen blevet stationær i antal. Formering er reguleret i overensstemmelse med planetariske behov og medfødte arvelige kvaliteter: De dødelige på en planet i løbet af denne tidsalder er opdelt i fra fem til ti grupper, og de lavere grupper tillades at producere halvt så mange børn som de højere. Den fortsatte forbedring af sådan en storslået race gennem hele æraen af lys og liv er i høj grad et spørgsmål om selektive gengivelse af disse racemæssige stammer, som udviser overlegne kvaliteter af en social, filosofisk, kosmisk og åndelig natur.
Retterne fortsætter med at ankomme som under tidligere evolutionære epoker, og under epokernes forløb er disse dødelige i stigende grad bedre i stand til at kommunikere med Faderfragmentet i deres indre. Under de embryonale og føråndelige udviklingstrin fungerer den assisterende sindsånd stadig. Helligånden og englenes overvågning er endnu mere effektive efterhånden som de på hinanden følgende epoker af etableret liv opleves. I fjerde fase af lys og liv synes de avancerede dødelige at opleve en betydelig grad af bevidst kontakt med Herskeråndens tilstedeværelse i superuniversets forvaltningsområde, samtidig med at filosofien i en sådan verden er fokuseret på forsøget på at forstå de nye afsløringer af Gud den Højeste. Mere end halvdelen af de menneskelige beboere på planeter i denne avancerede status oplever overførsel til morontianiveauet blandt de levende. Helt så "alt gammelt forsvinder; se, alting bliver nyt."
Vi forstår at den fysiske evolution har nået sin fulde udvikling ved udgangen af det femte epokes lysets og livets æra. Vi observerer, at de øvre grænser for åndelig udvikling som er forbundet med det udviklende menneskelige sind bestemmes af Retter fusionsniveauet når de kombinerede morontiaværdier og kosmiske betydninger er opfyldt. Men hvad angår visdom så antager vi, selvom vi ikke rigtig ved, gætter vi, at der aldrig kan være en grænse for intellektuel udvikling og opnåelse af visdom. I en verden i syvende stadie, kan visdom udtømme de materielle potentialer, behandle indsigt i mota forståelse, og i sidste ende få en fornemmelse af den absonitte storhed.
Vi observerer, at mennesker i disse højt udviklede verdener, der længe har været i syvende stadie fuldstændigt lære det lokale univers sprog, inden de bliver overført; og jeg har besøgt et par meget gamle planeter hvor abandonter underviste de ældre dødelige superuniversets sprog. I disse verdener har jeg observeret den teknik, hvorved absonitte personligheder gør finaliternes tilstedeværelsen i morontiatemplet synlig.
 
Dette er historien om det storslåede mål med de dødeliges stræben på de evolutionære verdner; og det hele foregår, selv før mennesket påbegynder deres morontielle karriere; hele denne pragtfulde udvikling er opnåeligt af materielle dødelige på de beboede verdner, det allerførste stadie i den uendelige og uforståelige karriere af opstigningen til Paradiset og opnåelse af guddommeligheden.
Men kan du overhovedet forestille sig, hvad slags evolutionære dødelige som nu kommer op fra verdener som længe har eksisterende i den syvende epoke af etableret lys og liv? Det er sådanne som disse, der begiver sig videre til morontiaverdnerne omkring lokaluniversets hovedkvarter for at påbegynde deres opstignings karriere.
 
Hvis dødelige på den forvirrede Urantia blot kunne kun se én af disse mere avancerede verdener som længe har været etableret i lys og liv, ville de aldrig mere stille spørgsmålstegn ved visdommen i den evolutionære plan af skabelsen. Selv om der ikke fandtes nogen fremtid, evige fremskridt for de skabte væsener, ville de fantastiske evolutionære opnåelser i de dødelige racer på sådanne stabiliserede verdener af perfektioneret virkeliggørelse, fuldt ud begrunder menneskets skabelse i verdnerne i tid og rum.
Vi overvejer ofte: Hvis det store univers skal etableres i lys og liv, ville de opstigende udsøgte dødelige stadig være bestemt til Finalitkorpset? Men vi ved det ikke.

7. DET FØRSTE ELLER PLANETARISKE STADIET

Denne epoke strækker sig fra morontiatemplets tilsynekomst i det nye planetariske hovedkvarter til tidspunktet for hele systemets etablering i lys og liv. Denne tidsalder er indviet af Treenighedens Undervisende Sønner ved afslutningen af deres på hinanden efterfølgende verdens missioner når Planetprinsen under mandatet af Paradisets Overdragelsen Søn for dette område og i dennes personlige tilstedeværelse ophøjes til Planethersker. Samtidig hermed påbegynder finaliterne deres aktive deltagelse i planetariske anliggender.
 
Set udefra, fremstår den Materielle Søn og Datter, de Planetariske Adam og Eva som de egentlige herskere, eller ledere, af en sådan verden etableret i lys og liv. Finaliterne er usynlige, ligeledes er Prinseherskeren undtagen når han er i morontiatemplet. De egentlige og bogstavelige overhoveder af det planetariske styre er derfor den Materielle Søn og Datter. Det er kendskabet til disse ordninger, som har givet prestige til ideen om konger og dronninger i hele universets riger. Konger og dronninger er en meget god løsning under disse ideelle omstændigheder, hvor en verden kan overlade sådanne høje personligheder til at handle på vegne af endnu højere, men usynlige herskere.
Når en sådan æra opnås i jeres verden, vil Machiventa Melkisedek uden tvivl komme, som nu er stedfortræder for Planetprinsen af Urantia, besætte pladsen som Planetherskeren; og i Jerusem har man længe gættet på, at han vil blive ledsaget af en søn og datter til Urantias Adam og Eva. De opholder sig nu i Edentia som praktikanter af de Højeste i Norlatiadek. Disse Adams børn kunne så tjene på Urantia i samarbejde med Melkisedekherskeren siden de blev frataget deres evne til at formere sig for næsten 37 000 år siden på det tidspunkt, hvor de opgav deres materielle kroppe på Urantia som forberedelse til overførsel til Edentia.
 
Denne etableret tidsalder fortsætter og vil fortsætte, indtil alle beboede planeter i systemet opnår den stabiliserende æra; og så, når den yngste verden - den som sidst opnår lys og liv - har oplevet denne etableret status for ét tusinde år af systemets tid, overgår hele systemet til stabiliseret status, og de individuelle verdener bringes ind i systemepoken af lysets og livets æra.

8. DET ANDET ELLER SYSTEMSTADIET

Når et helt system bliver etableret i livet, er en ny orden for forvaltningen indviet. Planetherskerne bliver medlemmer af systemkonklaven, og dette nye administrationsorgan udøver den højeste autoritet, under Konstellation Fædrenes vetoret. Et sådant system af beboede verdner bliver stort set selvstyrende. Systemets lovgivende forsamling består på hovedkvarters verden, og hver planet sender sine ti repræsentanter dertil. Domstolene er nu etableret på systemet hovedstæder, og kun appelsager sendes til universet hovedkvarter.
 
Når systemet er etableret, bliver den Forordnede Vagt, repræsentanten for superuniversets Højeste Udøver, frivillig rådgiver til systemets højesteret og den nye lovgivende forsamlings egentlige præsident.
Efter etableringen af et helt system i lys og liv udskiftes Systemherskerne ikke længere. Sådan en hersker forbliver vedvarende som overhoved for sit system. De assisterende herskere fortsætter udvekslingen som i tidligere tidsaldre.
 
I løbet af denne epoke af stabilisering, kommer midsoniter for første gang fra universet hovedkvarters verdener hvor de bor for at tjene som rådgivere for de lovgivende forsamlinger og de retslige domstole. Disse midsoniter udøver også visse bestræbelser på at indpode nye mota betydninger af højeste værdi i de undervisnings virksomheder, som de støtter i fællesskab med finaliterne. Hvad Materielle Sønner gjorde for de dødelige racer biologisk, gør midsoniterne nu for disse forenet og glorificeret mennesker indenfor filosofien og den åndeliggørende tænknings støt fremrykkende områder.
I de beboede verdner bliver de Undervisende Sønner frivillige samarbejdspartnere med finaliterne, og disse samme Undervisende Sønner ledsager også finaliterne til mansoniaverdnerne når disse sfærer ikke længere skal udnyttes som differentieret modtager verdener efter at et helt system er etableret i lys og liv; i det mindste så gælder dette på tidspunktet når hele konstellationen har udviklet sig således. Men der findes ingen grupper, som har avanceret så langt i Nebadon.
 
Vi har ikke tilladelse til at åbenbare arten af finaliternes arbejde, som vil overvåge sådanne genindviet mansoniaverdnerne. I er imidlertid blevet informeret om, at der overalt i universerne findes forskellige typer af intelligente væsener, der ikke er blevet beskrevet i disse beretninger.
 
Og nu, da systemerne det ene efter det andet bliver stabiliseret i lyset, takket være fremskridtet i de respektive verdener, kommer den tid, når den sidste i et givet konstellation opnår stabilisering, og universet administratorer - Mestersønnen, Dagenes Forende og Klare Morgenstjerne - ankommer på konstellationens hovedstad for at proklamere de Højeste som de ubetingede herskere over den nyligt perfektionerede familie af hundrede stabiliserede systemer af beboede verdner.

9. DET TREDJE ELLER KONSTELLATIONSSTADIET

Foreningen af en hel konstellation af stabiliserende systemer ledsages af omfordeling af den udøvende magt og yderligere justering af universets administration. Denne epoke bevidner avancerede resultater på hver beboet verden, men kendetegnes i særdeleshed af justeringer i konstellationens hovedkvarter, med markante ændringer i relation både til systemets tilsyn og lokaluniversets regering. Under denne tidsalder overføres mange konstellations- og universaktiviteter til systemets hovedstæder, og superuniversets repræsentanterne påtager sig nye og mere intime forbindelser med de planetariske, systemets og universets herskere. Samtidig med disse nye forbindelser, etablerer visse af superuniversernes administratorer sig som frivillige rådgivere for de Højeste Fædre i konstellationshovedstæderne.
Når en konstellation således er stabiliseret i lyset, ophører den lovgivende funktion, og Systemherskernes hus, som ledes af de Højeste, træder i stedet. For første gang opererer disse grupper nu direkte med regeringen i superuniverset i spørgsmål vedrørende Havona og Paradiset. I øvrigt forbliver konstellationen som tidligere tilsluttet det lokale univers. Fra det ene stadiet til det anden under det etablerede liv fortsætter univitatierne med at administrere konstellationens morontiaverdener
Som tiderne passere, overtager Konstellationsfædrene flere og flere af de detaljerede administrative eller overvågende funktioner, som tidligere var koncentreret i universets hovedkvarter. Når de har opnået det sjette stadiet af stabilisering har sådanne forenede konstellationer nået en position af næsten fuldstændig autonomi. Åbningen af det syvende stabiliserings stadiet vil uden tvivl bevidne ophøjelse af disse herskere til den sande værdi af den stilling, som deres navne, de Højeste betyder. I alle henseender vil konstellationerne herefter forhandle direkte med superuniversernes herskere, mens lokaluniversets regeringen vil udvides til at overtage ansvaret for det nye store univers.

10. DET FJERDE ELLER LOKALUNIVERSETS STADIET

Når et univers bliver stabiliseret i lys og liv, svinger det snart ind i de etablerede superuniversernes kredsløb og Dagenes Ældste proklamerer oprettelsen af det øverste råd af ubegrænset myndighed. Dette nye ledelsesorgan består af hundrede Dagenes Trofaste under ledelse af Dagenes Forenede, og den første handling i dette øverste råd er anerkendelsen af Mester Skabersønnens fortsatte suverænitet.
 
Universets administration er, for så vidt som den angår Gabriel og Faderen Melkisedek, fuldstændig uændret. Dette råd med ubegrænset myndighed beskæftiger sig hovedsagelig med de nye problemer og de nye betingelser, der følger af den avancerede status i lys og liv.
 
Den Tilknyttede Inspektør mobiliserer nu alle Forordnede Vagter til at danne stabilisering korps for lokaluniverset og beder Faderen Melkisedek om at dele tilsynet med ham. Og nu, for første gang, tildeles et korps af de Inspirerende Treenighedsånder til tjeneste for Dagenes Forenede.
Når et helt lokalunivers stabiliseres i lys og liv medfører det dybtgående justeringer i hele forvaltningsplanen, fra de enkelte beboede verdner til universets hovedkvarter. Nye kontaktrelationer strækker sig ned til konstellationer og systemer. Lokaluniversets Moderånd oplever nye forbindelsesrelationer med superuniversets Mesterånd, og Gabriel etablerer direkte kontakt med Dagenes Ældste for at være funktionsklar, når og hvis Mestersønnen er fraværende fra hovedkvartersverden.
 
I løbet af denne og de efterfølgende tidsaldre fortsætter Administrator Sønnerne med at fungere som domsperiodens dommere, mens et hundrede af disse Paradisets Avonal Sønner udgør Klare Morgenstjernes nye høje råd i universets hovedstad. Senere, og efter anmodning fra Systemherskerne, bliver en af disse Administrator Sønner den øverste rådgiver i hvert lokalsystem og stationeret i dets hovedkvarterets verden, indtil det syvende epoke af enhed er opnået.
 
I løbet af denne epoke er Treenighedens Undervisende Sønner frivillige rådgivere, ikke kun til Planetherskerne, men i grupper på tre, tjener de tilsvarende Konstellations Fædrene. Til sidst finder disse Sønner deres plads i lokaluniverset, for på dette tidspunkt, forflyttes de fra den lokale skabelses forvaltningsområde og er udnævnt til tjeneste for det øverste råd af ubegrænset myndighed.
For første gang anerkender finalitkorpset nu, kompetence udøvet af en ekstern Paradis myndighed, nemlig det øverste råd. Indtil da havde finaliterne ikke anerkendt noget tilsyn fra denne side af Paradiset.
 
Skabersønnerne i sådanne stabiliserede universer tilbringer meget af deres tid i Paradis og dens tilknyttede verdener og rådgiver de talrige finalit grupper som tjener overalt i den lokale skabelse. På denne måde finder Michael som en person et fyldigere broderskabs forhold med de forherligede finalit dødelige.
 
Spekulationer om disse Skabersønners funktioner i forbindelse med de ydre universer som nu gennemgår en indledende samling er helt forgæves. Men vi deltager alle i sådanne overvejelser fra tid til anden. Ved opnåelsen af dette fjerde stadium af udviklingen bliver Skabersønnen administrativt fri; den guddommelige minister forener flere og flere af hendes tjenester med superuniversets Mester Ånd og den Uendelige Ånd. Der synes at være udviklet et ny og sublimt forhold mellem Skabersønnen, den Skabende Ånd, Aftenstjernerne, de Undervisende Sønner, og det stadigt voksende finalitkorps.
Hvis Michael nogensinde skulle forlade Nebadon ville Gabriel uden tvivl blive chef administrator med Faderen Melkisedek som hans associeret medarbejder. Samtidig skulle en ny status tildeles alle klasser af permanent statsborgerskab, såsom Materielle Sønner, univitatier, midsoniter, susatier og de med Ånden fusionerede dødelige. Men så længe evolutionen fortsætter, vil serafer og ærkeenglene være påkrævet i universets administration.
 
Vi er dog tilfredse med hensyn til to detaljer i vores spekulationer: Hvis Skabersønnerne er bestemt til de ydre universer, så vil de guddommelige ministre utvivlsomt ledsage dem. Vi er lige så sikre på, at Melkisedekerne skal forblive i universerne hvor de har deres oprindelse. Vores opfattelse er, at Melkisedekerne er bestemt til at spille stadig stigende ansvarlige roller i lokaluniversets regering og administration.


11. DE MINDRE OG STØRRE SEKTORER STADIER

Superuniversets mindre og større sektorer figurerer ikke direkte i planen for stabilisering i lys og liv. Sådan en evolutionær udvikling vedrører primært lokaluniverset som en enhed, og vedrører kun bestanddelene i et lokalunivers. Et superunivers stabiliseres i lys og liv, når alle lokaluniverserne som det består af er således perfektioneret. Men ingen af de syv superuniverser har opnået et fremskridtsniveau som nærmer sig dette.
Den mindre sektors tidsalder. Så vidt vi kan se fra vores observationer, så har den femte eller den mindre sektor stadium af stabilisering udelukkende at gøre med den fysisk status og med den koordinerede stabilisering af de hundrede sammenkoblede lokaluniverser i superuniversets etablerede kredsløb. Tilsyneladende påvirkes ingen andre end de magtcentre og deres medarbejdere i disse justeringer af den materielle skabelse.

Den større sektors tidsalder. Med hensyn til sjette stadiet, eller den større sektors stabilisering, kan vi kun gisne, da ingen af os har oplevet en sådan begivenhed. Ikke desto mindre kan vi postulere meget om de administrative og andre ændringer, der sandsynligvis ville ledsage en sådan avanceret status i de beboede verdener og deres univers grupperinger.
Mens den mindre sektors status har at gøre med at koordinere fysisk ligevægt, udleder vi, at den større sektors forening vil blive berørt med visse nye intellektuelle niveauer af opnåelse, muligvis nogle avancerede resultater i den højeste forståelse af kosmisk visdom.
 
Vi når til vores konklusioner vedrørende de ændringer, der sandsynligvis ville deltage i opnåelsen af hidtil uopfyldt niveauer af evolutionære fremskridt, ved at observere resultaterne af sådanne opnåede mål i de enkelte verdener og i erfaringerne hos de enkelte dødelige som lever på disse ældre og stærkt udviklede sfærer.
 
Lad os gøre det klart, at universet eller superuniversets administrative mekanismer og forvaltnings ordninger ikke på nogen måde begrænser eller forsinker den evolutionære udvikling eller åndelige fremskridt af en individuel beboet planet eller af individuelle dødelig på sådan en sfære.
I nogle af de ældre universer finder vi verdener stabiliseret i det femte og sjette stadie i lys og liv - også langt ind i syvende epoke - hvis lokalsystemer endnu ikke er etableret i lyset. Yngre planeter kan forsinke systemets forening, men det betyder ikke, at det forhindre forløbet af en ældre og avancerede verden. Heller ikke miljømæssige begrænsninger, selv på en isoleret verden, kan forpurre den enkelte dødeliges personlige opnåelse; Jesus fra Nazareth opnåede, som et menneske blandt mennesker, personlig status af lys og liv for over nitten hundrede år siden på Urantia.
 
Ved at observere, hvad der sker i de længe stabiliserede verdener, kan vi drage nogenlunde pålidelige konklusioner om, hvad der vil ske, når et helt superunivers etableres i lyset, selv om vi ikke med sikkerhed kan postulere hvad der sker i tilfældet af stabiliseringen af de syv superuniverser.


12. DET SYVENDE ELLER SUPERUNIVERS STADIET

Vi kan ikke præcist forudsige, hvad der ville ske, når en superunivers stabiliseres i lyset, fordi en sådan begivenhed aldrig har fundet sted. Fra Melkisedekernes lære som aldrig er blevet modsagt, konkluderer vi, at gennemgribende ændringer vil blive foretaget i hele organisationen og administrationen af hver enhed af de kreationer af tid og rum som strækker sig fra de beboede verdner til superuniversets hovedkvarter.
 
Det er den generelle opfattelse, at de skabte treenigede sønner, der ellers ikke er bundet til tjeneste i et stort antal skal samles på hovedkvartererne og hovedstæderne i de forskellige områder af de stabiliserede superuniverser. Dette kan være en forberedelse for væsener fra det ydre rum som forventes engang at ankomme på vej ind til Havona og Paradiset; men det ved vi ikke rigtig.
Hvis og når en superunivers skal stabiliseres i lys og liv, mener vi, at de som nu er rådgivende Egenskabsløse Vejledere for den Højeste vil danne det højeste administrative organ i superuniversets hovedkvarter verden. Det er de personer, som er i stand til at kommunikere direkte med de absonitte administratorer, som straks bliver aktive i det stabiliseret superunivers. Selv om disse Egenskabsløse Vejledere længe har fungeret som rådgivere og vejledere i avancerede evolutionære enheder af skabelse, påtager de sig intet administrativt ansvar indtil det Højeste Væsen er blevet suveræn myndighed.
 
De Egenskabsløse Vejledere for den Højeste, der fungerer mere udførligt i denne epoke, er ikke endelige, absonitte endnu, ultimativ, eller uendelige; de er overherredømme og repræsentere kun Gud den Højeste. De er personalisering af overherredømme af tid og rum og fungerer derfor ikke i Havona. De fungerer kun som højeste forener. De kan eventuelt være involveret i teknikken med universets refleksionsevne, men vi er ikke sikre.
Ingen af os har en tilfredsstillende ide, hvad der vil ske, når det store univers (de syv superuniverser som er afhængige af Havona) bliver fuldstændig stabiliseret i lys og liv. Denne begivenhed vil uden tvivl være den mest dybtgående forekomst i de evige annaler siden fremkomsten af centraluniverset. Der er dem, der mener at det Højeste Væsen selv vil komme ud af Havona mysteriet der indhyller hans åndeperson og tage bolig på hovedkvarteret på det syvende superunivers som den almægtige og erfaringsmæssige suveræne af de perfektionerede kreationer af tid og rum. Men vi ved ikke rigtig.
 
[Præsenteret af en Mægtig Budbringer midlertidigt tilknyttet til Ærkeenglens Råd på Urantia.]


Publiceret 27 marts 2017

« prev top next »

Copyright 2015 Urantia Foundation

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login