43. Konstellationerne

URANTIA BOGEN. KAPITEL 43. KONSTELLATIONERNE


Urantia betegnes almindeligvis som 606 i Satania i Nebadons Norlatiadek, hvilket betyder den seks hundrede og sjette beboede planet i lokalsystemet Satania, beliggende i konstellationen Norlatiadek, en af de et hundred konstellationer i lokaluniverset Nebadon. Da konstellationerne repræsenterer den første inddeling af et lokalunivers forener deres herskere de lokalsystemer af beboede planeter med lokaluniversets centrale administration i Salvington og gennem afspejlingen med superadministrationen hos Dagenes Ældste i Uversa.
    
Regeringen for jeres konstellation er beliggende i en klynge af 771 arkitektoniske sfærer af hvilken den midterste og største er Edentia, sædet for Konstellationsfædrenes, de Højeste i Norlatiadek, administration. Selve Edentia er omtrent et hundrede gange så stor som jeres verden. De halvfjerds større sfærer som omgiver Edentia er cirka ti gange Urantias størrelse, mens de ti satellitter som kredser omkring hver og en af disse halvfjerds verdner er omtrent så store som Urantia. Disse 771 arkitektoniske sfærer er helt sammenlignelig i størrelse med tilsvarende i andre konstellationer.

Tidsregningen og afstandsmålingen i Edentia er den samme som i Salvington, og ligesom sfærerne i universets hovedstad er konstellationens hovedkvartersverden til fulde forsynet med alle klasser af himmelske intelligenser. I almindelighed afviger disse personligheder ikke særlig meget fra dem som er beskrevet i forbindelse med universets administration.
    
Vejledningsseraferne, den tredje klasse af engle i lokaluniverset, er forordnet til tjeneste i konstellationerne. De har deres hovedkvarter på hovedstadssfærerne og tjener i omfattende aktiviteter i de omgivende verdener for morontiauddannelse. I Norlatiadek bebos de halvfjerds større sfærer og de syv hundred mindre satellitter af univitatianerne, konstellationens permanente borgere. Alle disse arkitektoniske verdener forvaltes helt af de forskellige grupper af indfødte væsener, for størstedelen uåbenbarede men inkluderende de effektive spirongerne og de smukke spornagierne. Da det ligger i midtpunktet af morontiauddannelsens program er morontialivet i konstellationerne, som i sikkert formoder, både typisk og ideel.


1.   KONSTELLATIONENS HOVEDKVARTER

Der findes rigeligt med spændende højsletter på Edentia, vidtstrakte højder af fysisk materie som er kronet med morontialiv og udspredt med åndelig pragt, men der findes ingen ujævne klippeagtige bjergkæder som på Urantia. Der findes titusindvis af glitrende søer og tusinde og atter tusinde af sammenkoblede vandløb, men der findes ingen store oceaner eller strømmende floder. Kun højlandet mangler disse overflade vandløb.
    
Vandet på Edentia og lignende arkitektoniske sfærer er ikke anderledes end vandet på de evolutionære planeter. Vandsystemet på sådanne sfærer findes både på overfladen og underjordisk, og fugtigheden er i konstant cirkulation. Edentia kan omsejles via disse forskellige vandveje selvom hovedfærdselsåreren for transport udgøres af atmosfæren. Åndevæsener færdes naturligt ovenover sfærens overflade mens morontiavæsnerne og de materielle væsener anvender materielle og semimaterielle midler for at færdes i atmosfæren.
    
Edentia og dets tilhørende verdener har en virkelig atmosfære, den sædvanlige blanding af tre gaser som er kendetegnende for disse arkitektoniske skabelser og som består af de to grundstoffer i Urantias atmosfære samt en morontiagas som gør det muligt for morontiavæsener at ånde. Men selvom denne atmosfære både er materiel og morontiel så forekommer der ingen storme eller orkaner; ej heller eksisterer sommer og vinter.  Dette fravær af atmosfæriske forstyrrelser og årstidsskiftninger gør det muligt at forskønne alt udendørs meget smukt på disse specielt skabte verdener.
    
Højsletterne på Edentia er storslået fysiske landskaber, og deres skønhed forhøjes af den endeløse overflod af liv som strækker sig over hele deres længde og bredde. Med undtagelse af nogle ganske få isolerede strukturer findes der ingen værker af skabte væseners hænder på disse højsletter. Materielle og morontielle udsmykninger er begrænset til beboelsesområderne. De mindre højder er sæde for specielle residenser og er smukt udsmykket med både biologisk og morontiel kunst.

På toppen af den syvende højsletteplateau er Edentias opstandelses haller beliggende, og her vækkes de opstigende dødelige som hører til den modificerede opstigningsklasses anden grad. Disse kamre hvor de skabte væsener sammensættes på ny står under Melkisedekernes tilsyn. Den første af Edentias modtagende sfærer har også (ligesom planeten Melkisedek nær Salvington) specielle opstandelses haller, hvor de dødelige som hører til de modificerede opstigningsklasser sammensættes på ny.
    
Melkisedekerne opretholder også to specielle gymnasier på Edentia. Den ene, nødskolen, helligere sig til studier af problemer som stammer fra oprøret i Satania. Den anden, overdragelsesskolen, helligere sig beherskelsen af de nye problemer som opstår af det faktum, at Mikael udførte sin sidste overdragelse i en af verdnerne i Norlatiadek. Sidstnævnte kollegium blev grundlagt for næsten fyrre tusinde år siden, umiddelbart efter Mikaels meddelelse at Urantia var udvalgt til den verden hvor hans sidste overdragelse skulle ske.

Glashavet, modtagelsesområdet på Edentia, er tæt på det administrative center og omgivet af hovedkvarterets amfiteater. Omkring dette område findes de styrende centre for de halvfjerds afdelinger for konstellations anliggender. Halvdelen af Edentia er inddelt i halvfjerds trekantede dele, hvis grænser konvergere ved hovedkvartersbygningerne i deres respektive sektorer. Den tilbageværende del af denne sfære er en eneste stor vældig naturpark, Guds haver.
    
Selvom hele planeten er åben for dig til at udforske, kommer du under dine periodiske besøg på Edentia til at tilbringe det meste af tiden i den administrative trekant, hvis nummer svare til nummeret på den verden du der er fast bosat i. Du er altid velkommen som observatør i de lovgivende forsamlinger.
    
Morontiaområdet som er anvist for opstigende dødelige bosatte på Edentia er beliggende i det mellemste område af den femogtredivte trekant og grænser op til finaliternes hovedkvarter i den seksogtredivte trekant. Univitatianernes almindelige hovedkvarter optager et enormt område i den fireogtredivte trekants mellemste region umiddelbart grænsende op til beboelsesområdet som er reserveret til morontiaborgerne. Af disse ordninger fremgår det klart, at der er truffet forholdsregler for indkvartering af mindst halvfjerds større grupperinger af himmelsk liv, og at hver og et af disse halvfjerds trekantede områder er korreleret med nogle af de halvfjerds større sfærer for morontiauddannelse.
    
Edentias glashav er en enorm rund krystal med en omkreds af cirka et hundrede og tres kilometer og en dybde af cirka otteogfyrre kilometer. Denne storslåede krystal tjener som modtagelsesfelt for alle transportserafer og andre væsener som kommer fra steder udenfor sfæren; et sådant glashav letter i stor udstrækning transportserafernes landing.
    
Et krystalfelt af denne slags findes i næsten alle arkitektoniske verdener; og det tjener mange formål foruden sin dekorative værdi. Det anvendes for at synliggøre afspejlingen fra superuniverset for samlede grupper og som en faktor i forbindelse med energitransformations teknik for at modificere strømmene i rummet og for at tilpasse andre indkommende strømme af fysisk energi.


2.   KONSTELLATIONENS REGERING    

Konstellationerne er et lokalunivers autonome enheder, for hver konstellation administreres i overensstemmelse med sine egne lovgivende vedtagelser. Når Nebadons domstole sidder til doms over universets anliggender, afgøres alle interne sager i enighed med de love som gælder for den omhandlende konstellation. Disse juridiske afgørelser i Salvington, sammen med konstellationernes lovgivende vedtagelser håndhæves af lokalsystemets administratorer.
    
Konstellationerne fungerer således som lovgivende eller lovstiftende forsamlinger mens lokalsystemet tjener som udøvende eller håndhævende enheder. Regeringen i Salvington er den højeste juridiske og koordinerende myndighed.

Selvom den højeste juridiske funktion ligger hos lokaluniversets centrale administration findes der to underordnede men betydelige domstole ved hovedkvarteret i hver konstellation, Melkisedekernes råd og den Højestes domstol.
    
Alle juridiske problemer gennemgås først af Melkisedekernes råd. Tolv af dem som hører til denne klasse og som har haft fornøden erfaring på de evolutionære planeter og i systemhovedkvarterets verdener er bemyndigede til at gennemgå bevismaterialet, gennemtænke forsvar og formulere udkast til domsafgørelser, som går videre til den Højeste, den regerende Konstellationsfaders domstol. Afdelingen for de dødelige ved denne sidstnævnte domstol består af syv dommere som alle er opstegne dødelige. Jo højere op i universet i stiger, desto sikrere bliver i på at blive bedømt af dem som hører til jeres egen slags.

Konstellationens lovgivende organ er opdelt i tre grupper. Konstellationens lovgivningsprogram tager sin begyndelse i de opstigendes underhus, en gruppe som ledes af en finalit og som består af et tusinde dødelige repræsentanter. Hvert system udpeger ti medlemmer til denne rådslående forsamling. På Edentia er dette organ for nuværende ikke fuldtalligt.
    
Lovgivernes mellemste kammer består af engleskarerne og deres medarbejdere, andre børn til lokaluniversets Moderånd. Denne gruppe har hundrede medlemmer som udpeges af de tilsynsførende personligheder som leder disse væseners forskellige aktiviteter, når de virker indenfor konstellationen.
Konstellationslovgivernes rådgivende eller højeste organ udgøres af overhuset - de guddommelige Sønners hus. Dette korps vælges af de Højeste Fædre og omfatter ti medlemmer. Kun Sønner med speciel erfaring kan tjene i dette overhus. Dette er en faktaindsamlende og tidsbesparende gruppe som meget effektivt tjener begge af de lavere afdelinger af den lovgivende forsamling.
    
Lovgivernes fælles råd består af tre medlemmer fra hver og en af de forskellige grene af konstellationens rådslående forsamling og ledes af den regerende junior Højeste. Denne gruppe godkender den endelige form for alle lovbestemmelser og giver informations udsprederne tilladelse til at offentliggøre dem. Godkendelse fra denne højeste kommission gør alle juridiske bestemmelser til rigets lov; kommissionens afgørelser er endelige. De proklamerede lovforeskrifter fra Edentia udgør den grundlæggende lovgivning i hele Norlatiadek.


3.   DE HØJESTE I NORLATIADEK

Konstellationens herskere tilhører Vorondadek klassen blandt lokaluniversets sønner. Når de forordnes til aktiv tjeneste i lokaluniverset, som konstellationsherskere eller andet, er disse Sønner kendt som de Højeste eftersom de legemliggør den højeste administrative visdom i forening med den mest fremsynet og intelligente loyalitet blandt alle Guds Sønner i lokaluniverset. Deres personlige integritet og gruppeloyalitet er aldrig blevet betvivlet; ingen oprørsånd blandt Vorondadeksønnerne har nogensinde forekommet i Nebadon.

Mindst tre Vorondadeksønner forordnes af Gabriel som Højeste til hver konstellation i Nebadon. Det ledende medlem blandt disse tre er kendt som Konstellationsfaderen og hans to medarbejdere som den ældre Højeste og den yngre Højeste. En Konstellationsfader regerer i ti tusinde standardår (ca. 50.000 Urantia år) efter tidligere at have tjent henholdsvis som yngre og ældre medarbejder under ligeså lange perioder.
    
Salmisten vidste at Edentia blev styret af tre Konstellationsfædre og talte som følge heraf om deres bosteder i flertal: ”Der er en flod hvis vandløb bringer glæde til Guds by, det helligste sted af boliger for de Højeste.

Igennem alle tidsaldre, har der på Urantia rådet en stor forvirring angående de forskellige universherskere. Mange senere lærere forvekslede deres vage og ubestemte stammeguder med de Højeste Fædre. Endnu senere slog hebræerne alle deres himmelske herskere sammen til en sammensat Guddom. En lærer forstod, at de Højeste ikke var de Højeste Herskere, for han sagde: ” Den som bor på den Højestes hemmelige plads, han hviler under den Almægtiges skygge.” I skrifterne på Urantia er det blandt andet meget svært at vide hvem vendingen ”Højeste” hentyder til. Men Daniel forstod til fulde disse sager. Han sagde: ”Den Højeste råder over menneskenes riger og ophøjer hvem han vil til at herske over dem.”

Konstellationsfædrene er meget lidt beskæftiget med individerne på en beboet planet, men de er tæt forbundet med de af konstellationens lovgivende og lovforberedende funktioner, som i så høj grad berører hver dødelig race og national gruppe i de beboede verdner.

Selvom konstellationsregimet står mellem jer og universadministrationen har i som individer sædvanligvis ikke meget berøring med konstellationsregeringen. Jeres store interesse ville normalt rette sig mod lokalsystemet, Satania, men midlertidigt er Urantia tæt knyttet til konstellationsherskerne på grund af visse system- og planetforhold, som har sin oprindelse i Lucifers oprør.

De Højeste på Edentia overtog visse faser af planetarisk myndighed i de oprørske verdener på tidspunktet for Lucifers løsrivelse. De har fortsat med at udøve denne magt og Dagenes Ældste har for længst bekræftet denne overtagelse af kontrollen over disse egensindige verdener. De kommer uden tvivl til at fortsætte med at udøve denne selvpåtaget myndighed så længe Lucifer lever. Meget af denne myndighed ville sædvanligvis i et lokalt system ligge i Systemherskernes hænder.
    
Men selv på en anden måde blev Urantia specielt tilknyttet til de Højeste. Da Mikael, Skabersønnen, befandt sig på sin afsluttende overdragelsesopgave blev alle Urantias anliggender som berørte Mikaels overdragelse overvåget direkte af de Højeste i Norlatiadek, eftersom at Lucifers efterfølger ikke havde fuld myndighed i lokalsystemet.


4.   FORSAMLINGSBJERGET - DAGENES TROFASTE
    
Det mest hellige forsamlingsbjerg er bopladsen for Dagenes Trofaste, Paradistreenighedens repræsentant som virker på Edentia.
    
Denne Dagenes Trofaste er en Treenighedssøn fra Paradiset, og han har opholdt sig på Edentia som Immanuels personlige repræsentant lige siden hovedkvartersverdens skabelse. Altid står Dagenes Trofaste ved Konstellationsfædrenes højre side for at rådgive dem, men han tilbyder aldrig rådgivning uden at blive bedt om det. Paradisets høje Sønner tager aldrig del i anliggender af lokaluniversets sager undtagen på begæring af de tjenestegørende herskere over sådanne domæner. Men alt det, som en Dagenes Forenede er for en Skabersøn, det samme er en Dagenes Trofaste for de Højeste i en konstellation.
    
Boligen som tilhører Dagenes Trofaste på Edentia er konstellationcentrum for paradissystemets kommunikation og informationsindsamling udenfor universet. Disse Treenighedssønner med deres stabe af personligheder fra Havona og Paradiset er, i samarbejde med de tilsynsførende Dagenes Forenede, i direkte og vedvarende kontakt med deres klasse overalt i alle universer, selv i Havona og Paradiset.
    
Det helligste bjerg er udsøgt smukt og storslået indrettet, men Paradissønnens egentlige bopæl er beskeden i sammenligning med de Højestes centrale bolig og de omkringliggende halvfjerds strukturer som udgør Vorondadeksønnernes bopælsenhed. Disse bebyggelser er udelukkende for beboelse; de er helt adskilte fra hovedkvarterets administrationsbygninger hvorfra konstellationens sager håndteres.
    
Boligen som tilhører Dagenes Trofaste på Edentia er beliggende nord for de Højestes boliger og er kendt som ”Paradisforsamlingens bjerg”. På denne indviede højslette samles de opstigende dødelige fra tid til anden for at høre denne Paradissøn berette om de fremadskridende dødeliges lange og spændende rejse gennem den en milliard fuldkomne verdener i Havona og derfra videre til de ubeskrivelige glæder i Paradiset. Og det er ved disse specielle samlinger på Forsamlingsbjerget, at de morontiadødelige bliver nærmere bekendt med de forskellige grupper af personligheder med oprindelse i centraluniverset.

Da den forræderiske Lucifer, en gang Satanias hersker, bekendtgjorte sine krav om udvidet beføjelser, forsøgte han at tilsidesætte alle højere klasser af Sønner fra lokaluniversets forvaltningsstruktur. Han bestemte sig i sit hjerte og sagde: ”Jeg skal ophøje min trone overfor Guds Sønner; jeg skal sidde på forsamlingsbjerget i nord; jeg skal være ligesom den Højeste.”

De hundrede Systemherskere kommer på bestemte tidspunkter til konklaverne på Edentia for at diskutere konstellationens velfærd. Efter oprøret i Satania havde ærkerebellerne i Jerusem for vane at komme op til disse forsamlinger i Edentia ligesom de ved tidligere lejligheder havde gjort. Og man kunne ikke finde nogen måde at stoppe denne arrogante uforskammethed førend efter Mikaels overdragelse på Urantia og hans efterfølgende overtagelse af den ubegrænsende suverænitet i hele Nebadon. Aldrig siden den dag har disse syndens anstiftere fået tilladelse til at tage del i de lokale Systemherskernes rådsforsamlinger på Edentia.
    
At fortidens lærere havde viden om disse sager fremgår af følgende optegnelse: ”Og det hændte en dag, at Guds Sønner kom og trådte frem foran de Højeste, og Satan kom også med blandt dem og trådte frem.” Og dette er en konstatering af fakta, uanset den sammenhæng i hvilken den tilfældigvis befinder sig.

Siden Kristus sejr er hele Norlatiadek blevet renset fra synd og renset fra rebeller. En tid før Mikaels kødelige død forsøgte den faldne Lucifers medarbejder Satan, at deltage i en sådan konklave på Edentia, men den hærdede stemning mod rebellerne havde nået det punkt, hvor sympatiens døre så godt som universelt var lukket, så at der ikke længere fandtes nogen platform for modstanderne fra Satania. Når der ikke findes nogen åben dør for det onde at komme ind igennem, findes der ingen tilfælde for synd til at få fodfæste. Alle hjerters døre i hele Edentia var lukket for Satan; han blev enstemmigt afvist af de forsamlede Systemherskere, og det var ved dette tidspunkt, at Menneskesønnen ” så Satan falde ned fra himlen ligesom et lyn”.
    
Efter Lucifers oprør er en ny konstruktion opført tæt ved Dagenes Trofastes bolig. Dette midlertidige bygningsværk er hovedkvarter for den Højestes forbindelsesofficer, som fungerer i tæt kontakt med Paradissønnen som rådgiver til konstellationsregeringen i alle sager som gælder principper og attituder hos Dagenes klasse hen imod synd og oprør.


5.   EDENTIAFÆDRENE SIDEN LUCIFERS OPRØR
    
Rotationen mellem de Højeste på Edentia ophørte ved tidspunktet for Lucifers oprør. Vi har nu de samme herskere som befandt sig i tjeneste på den tid. Vi drager den slutning, at der ikke sker en udskiftning af disse herskere førend der er gjort helt op med Lucifer og hans kompagnoner.
    
Konstellationens regering er imidlertid blevet udvidet så den nu omfatter tolv Sønner af Vorondadekernes klasse. Disse tolv er følgende:

    1.   Konstellationsfaderen. Den nuværende Højeste hersker i Norlatiadek er nummer 617.318 i Vorondadekernes serie i Nebadon. Han tjente i mange konstellationer i vores lokalunivers inden han påtog sig sine pligter på Edentia.

    2.   Den ældre Højeste medarbejder.

    3.   Den yngre Højeste medarbejder.

    4.   Den Højeste rådgiver, Mikaels personlige repræsentant siden han har opnået stillingen som Mestersøn.

    5.   Den Højeste udøver, Gabriels personlige repræsentant stationeret på Edentia lige siden Lucifers oprør.

    6.   Den Højeste leder for de planetariske observatører, lederen for Vorondadekobservatørerne som er stationerede i de isolerede verdener i Satania.

    7.   Den Højeste dommer, Vorondadeksønnen som er betroet opgaven med at regulere alle vanskeligheder som er en følge af oprøret indenfor konstellationen.

    8.   Den Højeste nødsituations administrator, Vorondadeksønnen som har til opgave at tilpasse nødsituations bestemmelserne, udfærdiget af den lovgivende forsamling i Norlatiadek, til de af oprøret isolerede verdener i Satania.

    9.   Den Højeste mægler, Vorondadeksønnen som er forordnet til at harmonisere de specielle af overdragelsen forårsagede reguleringer på Urantia med konstellationens rutineadministration. Tilstedeværelsen af visse ærkeengle aktiviteter og talrige andre former af uregelmæssige tjeneste aktiviteter på Urantia, samt de Lysende Aftenstjernernes specielle aktiviteter i Jerusem, nødvendiggør anvendelse af denne Søn.

    10.   Den Højeste dommeradvokat, ordføreren for nødsituationsdomstolen som helligere sig reguleringen af de specielle problemer i Norlatiadek som fremkommer ud af forvirringer, som følge af oprøret i Satania.

    11.   Den Højeste forbindelsesofficer, Vorondadeksønnen som er knyttet til Edentias herskere men forordnet som speciel rådgiver hos Dagenes Trofaste med hensyn til den bedste fremgangsmåde til at forfølge i forvaltningen af problemer som kan henføres til oprøret og de skabtes illoyalitet.

    12.   Den Højeste leder, ordføreren for nødsituationsrådet på Edentia. Alle personligheder som er forordnet til Norlatiadek på grund af omvæltningen i Satania danner nødsituations rådet, og dets ordfører er en Vorondadeksøn med speciel stor erfaring.
    
Heri indgår ikke de talrige Vorondadeker, sendebude fra konstellationerne i Nebadon og andre, som også er bosat på Edentia.

Lige siden Lucifers oprør har Edentiafædrene haft en speciel omsorg for Urantia og de andre isolerede verdener i Satania. Langt tilbage i tiden indså profeten Konstellationsfædrenes styrende hånd i nationernes anliggender: ”Når den Højeste fordelte til nationerne deres arv, når han adskilte Adams sønner, da udstak han grænserne for folket.”
    
Enhver verden som er isoleret eller foresat i karantæne har en Vorondadeksøn som observatør. Han deltager ikke i den planetariske administration undtagen når han beordres af Konstellationsfaderen til at intervenere i nationernes anliggender. I selve virkeligheden er det netop denne Højeste observatør som ”råder over menneskers riger”. Urantia er en af Norlatiadeks isolerede verdener, og en Vorondadekobservatør har været stationeret på planeten lige siden Caligastias forræderi. Da Makiventa Melkisedek tjente i semimateriel skikkelse på Urantia udviste han respektfuld hyldest til den Højeste observatør som da var i tjeneste, for det er skrevet: ”Og Melkisedek, kongen i Salem, var præst af den Højeste”. Melkisedek åbenbarede denne Højeste observatørs forhold for Abraham da han sagde: ”Og velsignet være den Højeste, som har givet dine fjender i din hånd”.


6.   GUDS HAVER
    
Systemhovedstæderne er i særdeleshed forskønnet med materielle mineralstrukturer mens universets hovedkvarter mere afspejler den åndelige herlighed, men konstellationernes hovedstæder repræsenterer toppen af morontiaaktiviteter og levende udsmykninger. I konstellationernes hovedkvartersverdner anvendes levende udsmykninger mere almindeligt, og det er denne overlegenhed af liv - denne botaniske kunstfærdighed - som gør at disse verdner kaldes ”Guds haver”.

Omkring halvdelen af Edentia er helliget til den Højestes udsøgte haver, og disse haver hører til lokaluniversets mest fascinerende morontiaskabelser. Dette forklarer, hvorfor de usædvanlige smukke steder i de beboede verdner i Norlatiadek så ofte kaldes ”Edens haver”.
    
I midten af denne storslåede have findes de Højestes helligdom for tilbedelse. Salmisten måtte have vidst noget om dette, for han skrev: ”Hvem skal gå op på de Højestes høj? Hvem skal stå på dette hellige sted? Den som har rene hænder og et rent hjerte, den som ikke har opløftet sin sjæl til forfængelighed og ikke svoret falsk.” I denne helligdom leder de Højeste hver tiende dag, på hviledagen, hele Edentia i ærværdig kontemplation af Gud den Højeste.

De arkitektoniske verdener har ti former af materielt liv. På Urantia findes plante og dyrelivet, men i en sådan verden som Edentia findes der ti former af materielt liv. Hvis I betragtede disse ti former af liv på Edentia, ville i hurtigt klassificere de tre første som vegetabilsk og de tre sidste som dyr, men det ville være helt umuligt for jer at forstå naturen af de fire mellemliggende former af frugtbare og fascinerende livsformer.
    
Selv det liv, som klart hører til dyreriget adskiller sig meget fra det som findes i de evolutionære verdener. Forskellen er så stor, at det er helt umuligt at beskrive for de dødelige den unikke karakter og hengiven natur hos disse ikke-talende væsener. Der findes tusinde og atter tusinde levende væsener som i umuligt kan forestille jer. Hele dyreverdenen er af en helt anden karakter end de uforfinede dyrearter på de evolutionære planeter. Hele denne dyreverden er imidlertid højst intelligent og udsøgt nyttige og rørende selskabelige. Der findes ingen kødædende væsener i disse arkitektoniske verdner, der findes ingenting på hele Edentia som kan gøre nogen levende væsener bange.
    
Plantelivet er også meget anderledes end plantelivet på Urantia, og det består af både materielle og morontielle arter. De materielle vækster har den karakteristiske grønne farvesammensætning, men de tilsvarende morontielle vækster har en violet- eller orkidéfarvet skær med varierende nuancer og refleksion. En sådan morontia vegetation er en ren energiafgrøde; når den spises kommer der ingen tiloversblevne rester.
    
Da disse arkitektoniske verdner er indrettet med ti former af fysisk liv, for ikke at tale om morontiavarianterne, giver de vældige muligheder for biologisk forskønnelse af landskabet og de materielle og morontielle strukturer. De himmelske håndværkere leder de indfødte spornagier i dette omfattende arbejde med botanisk dekoration og biologisk udsmykning. Mens jeres kunstnere må ty til inaktiv farve og livløs marmor for at synliggøre deres tanker så anvender de himmelske håndværkere og univitatianerne tit levende materiale for at frembringe deres idéer og fange deres idealer.
    
Hvis I nyder blomster, buske og træer på Urantia, så bliver det en fest for jeres øjne at se den botaniske skønhed og blomsterpragt i Edentias himmelske haver. Det overgår dog min beskrivelsesevne, at forsøge at overføre til det dødelige sind en fyldestgørende opfattelse af skønheden i de himmelske verdener. I sandhed, øjet har ikke set sådanne herligheder som venter jer ved ankomsten til disse verdener som indgår i de dødeliges opstigningseventyr.


7.   UNIVITATIANERNE

Univitatianerne er de permanente borgere på Edentia og dets tilhørende verdener, og de syv hundrede og halvfjerds verdener som omgiver konstellationshovedkvarteret står alle under deres tilsyn. Disse Skabersønnens og den Skabende Ånds børn projiceres på et eksistensplan mellem det materielle og det åndelige, men de er ikke morontiavæsener. Disse indfødte på hver og en af Edentias halvfjerds større sfærer har alle forskellige synlige former, og de morontiadødelige får deres morontiakroppe afstemt til at modsvare univitatianernes opadgående skala hver gang de flytter fra en af Edentias sfærer til en anden på deres trinvise vej fra verden nummer et til verden nummer halvfjerds.
    
I åndelig henseende er univitatianerne alle lige; intellektuelt varierer de på samme måde som de dødelige; i skikkelse minder de meget om det morontielle eksistensstadie, og de er skabt til at fungere i halvfjerds forskellige personlighedsklasser. Hver og en af disse univitatieklasser udviser ti større variationer i intellektuel aktivitet, og hver og en af disse forskellige intellektuelle typer forestår de specielle uddannelse og kulturskolerne for progressiv erhvervsmæssig eller praktisk samfundstilvænning på nogen af de ti satellitter som kredser rundt om hver af Edentias større verdner.
    
Disse syv hundrede mindre verdner er tekniske sfærer for praktisk uddannelse i hvordan hele lokaluniverset fungerer, og de er åbne for alle klasser af intelligente væsener. Disse uddannelsesskoler for specielle færdigheder og teknisk kundskab drives ikke udelukkende for opstigende dødelige, selvom morontiaeleverne udgør den allerstørste gruppe blandt alle dem som deltager i disse uddannelseskurser. Når du modtages på en af halvfjerds større verdener for samfundskultur gives du straks ret til at besøge hver og en af de ti omkringliggende satellitter.
    
I de forskellige æreskolonier er de fleste omvekslingsledere opstigende morontiadødelige, men univitatianerne repræsenterer den største gruppe med tilknytning til de himmelske håndværkers korps i Nebadon. I hele Orvonton kan ingen andre væsener udenfor Havona end abandonterne i Uversa måle sig med univitatianerne i spørgsmålet om kunstnerisk dygtighed, social tilpasningsevne og koordinerende klogskab.
    
Disse konstellationsborgere er ikke egentlige medlemmer af håndværker korpset, men de arbejder gerne med alle grupper og bidrager meget til at overgangskulturens storslået kunstneriske muligheder primært virkeliggøres på konstellationsverdnernes sfærer. De fungerer ikke udenfor grænserne for konstellationens hovedkvartersverdner.

8.   EDENTIAS UDDANNELSESVERDNER

De fysiske faciliteter på Edentia og dets omgivende sfærer er næsten fuldendt; de kan næppe måle sig med den åndelige storhed på Salvingtons sfærer, men de overstiger langt pragten i Jerusems uddannelsesverdner. Alle disse Edentias sfærer får deres energi direkte fra de universelle rumstrømme, og deres enorme styrkesystemer - både materielle og morontielle - tilsyn og distribueret dygtigt af konstellationscentrene, bistået af et kompetent korps af Ledende Fysiske kontrollere og Morontiastyrkens Vejledere.
    
Den tid man anvender i forbindelse med opholdet i de halvfjerds uddannelsesverdener for overgangsforløbets morontiakultur, som hører til Edentia æraen i den dødeliges opstigning, er den mest stabile periode i en opstigende dødeliges livsforløb på vejen op til status som finalit; det er virkelig det typiske morontialiv. Selvom du omstemmes hver gang du flyttes fra en større kulturverden til en anden bibeholder du samme morontiakrop, og der forekommer ingen perioder hvor personligheden er bevidstløs.
    
Dit ophold på Edentia og dets tilhørende sfærer er hovedsagelig optaget af at beherske gruppeetikken, hemmeligheden ved behagelig og givende relationer mellem de forskellige univers- og superuniversklasser af intelligente personligheder.
    
I mansoniaverdnerne afsluttede du foreningen af den udviklende dødelig personlighed, i systemhovedstaden opnåede du borgerskab i Jerusem og fik villigheden til at underkaste jeget den disciplin som gruppeaktiviteter og koordinerede foretagende forudsætter, men nu i konstellationens uddannelsesverdener kommer du til at opnå din udviklende morontiapersonligheds virkelige sociale tilpasning. Denne himmelske kulturelle erhvervelse består i at lære sig hvordan man:

    1.   Lever lykkeligt og arbejder effektivt med ti forskellige morontialedsagere, mens ti sådanne grupper forenes til et kompagni på hundrede medlemmer og videre til et korps på et tusinde medlemmer.

    2.   Bliv glad og samarbejde hjerteligt med ti univitatianer som, selvom de intellektuelt er meget ligesom morontiavæsnerne, er meget forskellig i alle andre henseender. Og siden må du fungere med denne gruppe på ti, når den koordinerer sig med ti andre familier, som efter tur forenes til et korps på et tusinde univitatianer.

    3.   Opnår samtidig tilpasning til både morontialedsagere og disse univitatieværter; erhverve sig evnen til frivilligt og effektivt at samarbejde med sin egen klasse af væsener i tæt arbejdsfællesskab med en noget anderledes gruppe af intelligente væsener.

    4.   Mens man således fungerer socialt sammen med væsener som er lig og ulig en selv, opnår intellektuel harmoni med og erhvervsmæssigt tilpasser sig til begge grupper af medarbejdere.

    5.   Mens man opnår tilfredsstillende social tilpasning af personligheden på intellektuelle og erhvervsrettede niveauer, yderligere fuldender evnen til at leve i tæt kontakt med lignende og nogle noget anderledes væsener på en sådan måde, at irritation og fortrydelse vedvarende formindskes. Omvekslingslederne bidrager gennem deres gruppespils aktiviteter meget til opnåelse af denne færdighed.

    6.   Tilpasser alle disse forskellige socialiserings teknikker så de fremmer den progressive koordinering af opstigningen til Paradiset, forøger univers indsigten ved at forbedre evnen til at forstå de evige mål betydninger som findes skjult i disse tilsyneladende ubetydelige aktiviteter i tid og rum.

    7.   Efter at have bragt alle disse forhold af mangesidig social tilpasning til et højdepunkt samstemmende med forhøjelse af den åndelige indsigt, således som den er knyttet til forøgelse af alle faser af personlig evne gennem åndelig forening og morontiakoordinering i grupper. Intellektuelt, socialt og åndeligt vil to moralske væsener ikke kun fordoble deres personlige potentialer for univers opnåelse gennem partnerskabsforholdet; de nærmest firedobler deres resultat- og præsentationsmuligheder.

Vi har beskrevet den sociale tilpasning i Edentia som en morontiadødeligs forbindelse med en familiegruppe af univitatianer, bestående af ti intellektuelle forskellige individer, samtidig med en lignende forbindelse med ti morontialedsagere. Men i de første syv større verdener lever kun en opstigende dødelig med ti univitatianer. I den anden gruppe af syv større verdner opholder to dødelige sig hos hver gruppe af ti indfødte, og så videre indtil på den sidste gruppe af de syv større sfærer ti morontiavæsener bor sammen med ti univitatianer. Efterhånden som du lærer, hvordan man bedre samarbejder med univitatianerne vil du komme til at praktisere denne forbedrede etik i dit forhold til dine fremadskridende morontialedsagere.
    
Som opstigende dødelig nyder i jeres ophold i Edentias fremskridts verdener, men i oplever ikke den personlige tilfredsstillelses begejstring som kendetegner jeres første kontakt med universets anliggender i systemhovedkvarteret eller jeres afskedsfølelse med disse realiteter i universets sidste hovedstadsverden.


9.   STATSBORGERSKAB PÅ EDENTIA

Efter gradueringen fra verden nummer halvfjerds bosætter de opstigende dødelige sig på Edentia. De opstigende deltager nu for første gang i ”Paradisets forsamlinger” og hører beretningen om deres vidtstrakte karriere, således som den beskrives af en af Dagenes Trofaste, den første som de møder af de Højeste Personligheder med treenighedsoprindelse.

Hele dette ophold i konstellationens uddannelsesverdener, kulminerende i statsborgerskab på Edentia, er en periode af sand og himmelsk salighed for morontiafremadskriderne. Under hele dit ophold i systemets verdener udvikles du fra næsten et dyr til et morontiavæsen; du var mere materiel end åndelig. På Salvingtons sfærer udvikles du fra et morontiavæsen til status som en sand ånd; du er mere ånd end materiel. men i Edentia er de opstigende halvvejs mellem deres tidligere og deres fremtidige tilstand, halvvejs på deres udvikling fra evolutionært dyr til opstigende ånd. Under hele dit ophold på Edentia og dets verdener er du ” som englene”; du går vedvarende fremad men bibeholder hele tiden din almindelige og typiske morontiastatus.
    
Denne tid hvor de opstigende dødelige opholder sig i konstellationen er den mest ensartet og stabile tid under hele morontiafremadskridelsens livsforløb. Denne erfaring udgør den præåndelige sociale tilpasningsuddannelse for de opstigende. Den modsvarer den præfinalite åndelig erfaring i Havona og den præabsolutte undervisning i Paradiset.

De opstigende dødelige på Edentia er i al væsentlighed beskæftiget med opgaver på de halvfjerds efter hinanden følgende univitatieverdener. De tjener også i forskellige sammenhænge på Edentia, mest i forbindelse med konstellationens program vedrørende gruppers, racers, nationers og planeters velfærd. De Højeste er ikke så meget engageret i at fremme individuelle fremskridt i de beboede verdner; de styre i menneskers riger mere end i de enkelte individers hjerter.
    
Og den dag, hvor du er forberedt på at forlade Edentia for karriere i Salvington, stopper du op og se tilbage på en af de smukkeste og mest forfriskende af alle dine praktikperioder på denne side af Paradiset. Men al denne herlighed vil kun blive forstærket under din opstigning indad og med din voksende evne til i større udstrækning at værdsætte guddommelige betydninger og åndelige værdier.

[Udarbejdet med støtte af Malavatia Melkisedek.]

Publiseret 27 februar 2017