39. De Serafiske hærskarer

URANTIA BOGEN - KAPITEL 39. DE SERAFISKE HÆRSKARER


SÅ VIDT vi ved, agter den Uendelige Ånd, således som den er personaliseret i lokaluniversets hovedkvarter, at frembringe ensartede perfekte serafer, men af en eller anden ukendt årsag er disse serafefterkommere meget forskellige. Denne forskellighed kan være et resultat af den ukendte mellemliggende t udvikling af erfaringsmæssig Guddom; men vi kan imidlertid ikke bevise, at det forholder sig således. Men vi observerer, at når seraferne har gennemgået uddannelsestester og træningsdisciplin kan de ufejlbarligt og tydeligt klassificeres i følgende syv grupper:

    1.   Højeste serafer.

    2.   Højere serafer.

    3.   Vejledende serafer.

    4.   Forvaltningsserafer.

    5.   Planetariske hjælpere.

    6.   Overgangs Ministre.

    7.   Fremtidens serafer.

Det ville næppe være sandt at sige, at visse serafer er laverestående end englene i nogen anden gruppe. Trods det er hver engel i begyndelsen begrænset i sin tjeneste til gruppen for sin oprindelse og medfødte klassifikation. Min serafiske medarbejder ved udarbejdelsen af denne præsentation, Manotia, er en højeste seraf som en gang kun virkede som højeste seraf. Med ihærdighed og hengivende tjeneste har hun opnået alle syv serafiske tjenestetyper, en ad gangen, og virker indenfor snart sagt hvert aktivitetsområde som er åbent for en seraf. Hun er nu kommissioneret som tilknyttet leder for seraferne på Urantia.
    
Mennesker finder det undertiden svært at forstå at kapacitet som er skabt for tjeneste på højere niveau ikke nødvendigvis medfører evnen til at fungere på et relativt set lavere tjenesteniveau. Mennesker begynder deres liv som et hjælpeløst spædbarn; derfor må alle de dødeliges fremskridt indbefatte alle disse fremskridts erfaringsmæssige forudsætninger; seraferne har ingen liv forud for voksenlivet - ingen barndom. De er imidlertid erfaringsmæssige væsener, og gennem erfaring og videreuddannelse kan de forøge deres guddommelige og medfødte begavelses evner gennem erfaringsmæssigt at skaffe sig funktionelle færdigheder indenfor en eller flere serafiske tjenestetyper.       
    
Efter at seraferne har fået deres tjenestefuldmagt overføres de til reserven i deres medfødte gruppe. Dem som har planetarisk- og administratorstatus tjener ofte under lange tider som oprindelig klassificeret, men jo højere deres medfødte funktionsniveau er, desto ihærdigere søger de opgaver i de lavere niveauer af universtjeneste. I særdeleshed ønsker de udnævnelse til de planetariske hjælpers reserver, og hvis det lykkes, skriver de sig ind i de himmelske skoler som er knyttet til Planetprinsens hovedkvarter i en eller anden evolutionær verden. Her begynder de at studere disse menneskeracers sprog, historie og lokale skikke. Seraferne må skaffe sig kundskab og samle erfaring på stort set samme måde som menneskene. De er ikke fjernt fra jer hvad angår visse personlighedsegenskaber. Og de længes alle efter at begynde fra bunden, på laveste mulige niveau af tjeneste; for da kan de håbe på at opnå højeste mulige niveau af erfaringsmæssig skæbne.


1.   HØJESTE SERAFER
    
Disse serafer udgør den højeste af de syv åbenbarede klasser af engle i lokaluniverset. De fungerer i syv grupper af hvilken hver og en er tæt associeret med de engle ministre, som hører til de Fuldendelsens Serafiske Korps.

    1.   Søn-Ånde-ministre. Den første gruppe af de højeste serafer er anvist til tjeneste hos de høje Sønner og væsener med åndeoprindelse som er bosatte og virker i lokaluniverset. Denne gruppe af engle ministre tjener også Universets Søn og Universets Ånd og er tæt forbundet med det informations indsamlende korps under den Klare Morgenstjerne, universets ledende udøver af Skabersønnen og den Skabende Ånds forenede viljer.
    
Når de er forordnet til de høje Sønner og Ånder er disse serafer naturligt forbundet med Paradis Avonalernes vidtstrakte tjenester; Paradis Avonalerne som er de guddommelige efterkommere til den Evige Søn og den Uendelige Ånd. Paradis Avonalerne deltager altid på alle administrations- og overdragelsesopgaver af denne høje og erfarne klasse af serafer, som på disse tidspunkter helligere sig til at organisere og administrere det specielle arbejde, som er forbundet til afslutningen af en planetarisk dispensation og indledningen af en ny tidsalder. De har ingenting at gøre med det domstolsarbejde som kan tænkes at efterfølge domsperiode skiftet.

Overdragelsesledsagere. Paradis Avonalerne, men ikke Skabersønnerne, ledsages altid under en overdragelsesopgave af et korps på 144 overdragelsesledsagere. Disse 144 engle er ledere for alle andre Søn-Ånde-ministre, som kan være forbundet med overdragelsesopgaven. Der findes muligvis legioner af engle som er under kommando af en inkarneret Guds Søn under hans planetariske overdragelse, men alle disse serafer organiseres og ledes i så fald af de 144 overdragelsesledsagere. Højere klasser af engle, supernafer og sekonafer kan også være en del af de ledsagende hærskarer, og selvom deres opgave er adskilt fra serafernes koordineres alle disse aktiviteter af overdragelsesledsagerne.
    
Disse overdragelsesledsagere er perfektioneret serafer; de har alle gennemgået Serafingtons kredsløb og er optaget i de Fuldendelsens Serafiske Korps. Og de er blevet yderligere uddannet specielt for at møde vanskeligheder og klare de nødsituationer som er forbundet med Guds Sønners overdragelse til forfremmelse af tidens børn. Alle disse serafer er nået frem til Paradiset og personlig omfavnet af den Anden Kilde og Center, den Evige Søn.
    
Seraferne længes i samme grad efter forordning i tilslutning til de inkarnerede Sønners opgave som efter tilknytning som skæbnebeskyttere for de dødelige i de forskellige verdner; det sidstnævnte er serafernes sikreste passerseddel til Paradiset, mens overdragelsesledsagerne har opnået den højeste tjeneste i lokaluniverset som er mulig for perfekte serafer som er nået frem til Paradiset.

    2.   Domstolsrådgivere. Disse er serafiske rådgivere og hjælpere som er knyttet til alle retsinstanser fra mæglerne op til rigets højeste domstole. Hensigten med disse domstole er ikke at afgøre straffeforanstaltninger men snarere at afgøre ærlige meningsforskelle og forkynde den evige overlevelse af opstigende dødelige. Heri ligger domstolsrådgivernes opgave: at se til, at alle anklager mod dødelige væsener fremføres med retfærdighed og afgøres med barmhjertighed. I dette arbejde er de tæt forbundet med de Høje Kommissionærer, med Ånden fusionerede opstigende dødelige som tjener i lokaluniverset.
    
De serafiske domstolsrådgivere tjener i stor udstrækning som de dødeliges forsvarere. Ikke fordi at der nogensinde skulle findes en tilbøjelighed til at være uretfærdig mod verdens ydmyge væsener, men fordi retfærdighed fordre en domstolsafgørelse af hver forsømmelse under opstigningen mod guddommelig fuldkommenhed, og barmhjertigheden fordre at hvert sådant fejlskridt dømmes retfærdigt i overensstemmelse med væsenets natur og det guddommelige formål. Disse engle udtrykker og eksemplificerer barmhjertigheds elementet iboende i den guddommelige retfærdighed - retfærdighed baseret på kendskab til de underliggende fakta af personlige motiv og racemæssige tendenser.
    
Denne klasse af engle tjener fra Planetprinsernes råd op til de højeste domstole i lokaluniverset, mens deres kollegaer fra Fuldendelsens Serafiske Korps virker i Orvontons højere riger, endda op til Dagenes Ældstes domstole i Uversa.

    3.   Univers rådgivere. Disse er sande venner og postgraduerede rådgivere til alle de opstigende væsener, som for sidste gang stopper for en tid i Salvington, deres oprindelsesunivers, når de står foran begyndelsen på åndeeventyret som ligger foran dem i det vældige superunivers Orvonton. På et sådan tidspunkt har mange opstigende en følelse som de dødelige kun kan forstå som en sammenligning med menneskets nostalgiske følelse. Bagved ligger de opnåede resultaters verdener, verdener som er blevet kendte på grund af lang tjeneste og morontiaopnåelse; foran ligger et udfordrende mysterium i et større og vidtrækkende univers.
    
Det er universrådgivernes opgave at lette de opstigende pilgrimmes overgang fra det opnåede til det uopnåede niveau af universtjeneste, at hjælpe disse pilgrimme med at gøre de kalejdoskopiske tilpasninger i forståelsen af betydningen og værdien som ligger i indsigten om, at en første gradens ånd ikke står ved slutningen eller højdepunktet af morontiaopstigningen i lokaluniverset, men nærmest ved foden af den lange stige af åndelig opstigelse til den Universelle Fader i Paradiset.
    
Mange af Serafingtons graduerede, medlemmer af Fuldendelsens Serafiske Korps, som er forbundet med disse serafer, udfører et omfattende undervisningsarbejde i visse af Salvingtons skoler, som er viet til at forberede de skabte væsener i Nebadon på forholdene under næste universtidsalder.

    4.   Undervisningsrådgiverne. Disse engle er uvurderlige assistenter til det åndelige lærerkorps i lokaluniverset. Undervisningsrådgiverne er sekretærer til alle klasser af lærere, fra Melkisedekerne og Treenighedens Undervisende Sønner til de morontiadødelige som er anvist som hjælpere til deres egen slags som kommer lige efter dem på skalaen over det opstigende liv. I ser for første gang disse assisterende lærerserafer i en eller anden af de syv mansoniaverdner som omgiver Jerusem.
    
Disse serafer bliver medarbejdere til afdelings lederne i de talrige uddannelses- og træningsinstitutioner i lokaluniverset, og de er i stort antal knyttet til lærerkorpsene i lokalsystemets syv uddannelsesverdener og konstellationernes halvfjerds uddannelsessfærer. Denne aktivitet strækker sig endda ned til de enkelte verdener. Selv de sande og hengivne lærere i tiden får hjælp og følges ofte af disse rådgivere blandt de højeste serafer.
    
Skabersønnens fjerde overdragelse af sig selv som skabt væsen skete i skikkelse af en undervisningsrådgiver blandt de højeste serafer i Nebadon.

    5.   Opgavefordelingens ledere. En gruppe på 144 højeste serafer vælges fra tid til anden af de engle som tjener på de evolutionære og arkitektoniske sfærer beboet af skabte væsener. Denne gruppe er det højeste engleråd på hver sfære, og det koordinerer de selvstyrende faser af serafernes tjeneste og forordninger. Disse engle præsiderer over alle serafernes sammenkomster som gælder opgaveområdet eller som indebær kaldet til tilbedelse.

    6.   Registratorerne. Disse er officielle kronikører blandt de højeste serafer. Mange af disse høje engle fødes med deres talent fuldt udviklet; andre har kvalificeret sig til deres tillids- og ansvarspositioner gennem flittig at have helliget sig studier og trofaste udførelser af lignende opgaver under deres tilknytning til lavere eller mindre ansvarstyngende klasser.

    7.   Utilknyttede ministre. Et stort antal utilknyttede serafer i den højeste klasse tjener selvstændigt på de arkitektoniske sfærer og de beboede planeter. Disse ministre opfylder frivilligt de varierende behov hos de højeste serafers tjeneste og udgør således den almindelige reserve i denne klasse.


2.   HØJERE SERAFER

De højere serafer modtager deres navn, ikke fordi at de på nogen måde er kvalitativt højerestående end andre klasse af engle, men fordi at de har ansvaret for de højere aktiviteter i et lokalunivers. Vældig mange i de to første grupper af dette serafiske korps er serafer som har opnået denne status, engle, som har tjent i alle uddannelses faser og vendt tilbage til en forherliget opgave som ledere for deres egen slags indenfor sfærerne af deres tidligere aktiviteter. Da Nebadon er et ungt univers findes der ikke mange serafer af denne klasse.
    
De højere serafer fungerer i følgende syv grupper:

    1.   Informationskorpset. Disse serafer hører til Gabriels, den Klare Morgenstjernens personlige stab. De gennemrejser lokaluniverset for at samle informationer fra verdnerne til hans vejledning ved rådsmøderne i Nebadon. De er informationsindsamlingskorpset blandt de mægtige hærskarer som ledes af Gabriel i hans egenskab som stedfortræder for Mestersønnen. Disse serafer er ikke direkte knyttet til hverken systemerne eller konstellationerne, og informationen fra dem strømmer ind direkte til Salvington langs et kontinuerlig, direkte og uafhængig kredsløb.
    
Informationskorpsene i de forskellige lokaluniverser kan kommunikere med hinanden og gør det, men kun indenfor et givet superunivers. Der findes en differentiering i energien som effektivt adskiller de forskellige superregeringers anliggender og opgaver fra hinanden. Et superunivers kan sædvanligvis kommunikere med et andet superunivers men kun gennem bestemmelserne og faciliteterne i Paradisets informationscentral.

    2.   Barmhjertighedens stemme Barmhjertighed er grundtonen i serafernes og englenes tjeneste. Det er derfor naturligt, at der findes et englekorps som på en speciel måde giver udtryk for barmhjertighed. Disse serafer er virkelige barmhjertigheds ministre i lokaluniverserne. De er inspirerende ledere som fremmer menneskenes og englenes højere impulser og hellige følelser. Lederne for disse legioner er nu altid perfekte serafer som også har gradueret som skæbnebeskyttere for de dødelige; dvs. hvert englepar har mindst vejledt en sjæl med oprindelse i dyreriget gennem det kødelige liv og efterfølgende gået igennem kredsløbene i Serafington og blevet optaget i Fuldendelsens Serafiske Korps.

    3.   Åndekoordinatorer. Den tredje gruppe af højere serafer har sin base i Salvington men virker i lokaluniverset hvor som helst de kan være til nytte. Selvom deres opgaver er væsentlige åndelige og derfor ligger udover hvad det menneskelige sind egentlig kan forstå, så vil i måske kunne forstå noget af deres aktiviteter til dødelige hvis det forklares, at disse engle er betroet opgaven med at forberede de opstigende som opholder sig i Salvington for deres sidste overgang i lokaluniverset - fra det højeste morontianiveau til stillingen som nyfødt åndevæsen. Således som sindsplanlæggerne i morontiaverdnerne hjælper de overlevende væsener med at tilpasse sig og effektivt gøre brug af de muligheder som morontiasindet byder, så instruerer disse serafer de morontiagraduerede i Salvington med hensyn til de nylige opnåede muligheder som ligger i åndesindet. De tjener de opstigende dødelige på mange andre måder.

    4.   Assisterende Lærere. De assisterende lærere er hjælpere og medarbejdere til deres serafkollegaer, undervisningsrådgiverne. De er også individuelt knyttet til de omfattende uddannelsesprojekter i lokaluniverset, i særdeleshed til det syvfoldige uddannelsesprogram som fungerer i lokalsystemets mansoniaverdener. Et storslået korps af denne serafklasse virker på Urantia for at fostre og fremme sandhed og retfærdighed.

    5.   Transportørerne. Alle grupper af tjenende ånder har deres transportkorps, engleklasser, som er dedikeret til tjeneste med at transportere de personligheder som ikke selv kan rejse fra en sfære til en anden. Den femte gruppe blandt de højere serafer har deres hovedkvarter i Salvington og tjener som rumrejsende til og fra hovedkvarteret i lokaluniverset. Ligesom indenfor andre underafdelinger blandt de højere serafer skabes en del sådan som de er, mens andre er steget op fra de lavere eller mindre begavede grupper.

Seraferne ”energiomfang” er helt tilstrækkeligt for hvad som fordres indenfor lokaluniverset og selv indenfor superuniverset, men de kan aldrig modstå energikravet som nødvendiggøres af en så lang rejse som fra Uversa til Havona. En sådan udtømmende rejse fordrer specielle kræfter af en første gradens sekonaf med transportevner. Transportørerne indtager energi for flyvningen under rejsen og genvinder sin personlige styrke ved rejsens afslutning.

Selv på Salvington har de dødelige ikke personlige transitformer. De opstigende er afhængig af seraftransport for at kunne rejse videre fra en verden til en anden indtil efter den sidste søvnens hvile på den inderste kreds i Havona og opvækkelsen til evigheden i Paradiset er overstået. Efter dette er I ikke afhængige af engle for transport fra et univers til et andet.
    
Processen ved serafindhyllingen er ikke ulig oplevelsen af døden eller søvnen, undtagen at der findes et automatisk tidselement i transitslummeren. Du er bevidst ubevidst under den serafiske hvile. Men Tankeretteren er helt og fuldt bevidst, i virkeligheden usædvanlig effektiv eftersom at du ikke kan afvise, modstå eller på anden måde forhindre det skabende og omformende arbejde.
    
Når du er serafindhyllet falder du i søvn for en bestemt tid og vågner op i et planlagt øjeblik. En rejses længde under overgangssøvnen er uden betydning. Du er ikke direkte bevidst om tidens gang. Det er som om du falder i søvn i et transportmiddel i en by og efter at havde hvilet i fredfyldt slummer hele natten vågner op i en anden afsides liggende metropol.  Du rejste mens du slumrede. Og på samme måde flyver du gennem rummet, serafindhyllet, mens du hviler - sover. Overgangssøvnen forårsages af forbindelsen mellem Retterne og seraftransportørerne.

Englene kan ikke transportere forbrændingskroppe - kød og blod - sådan som I nu er, men de kan transportere alle andre, fra de laveste morontia- til de højere åndekroppe. De fungerer ikke i samarbejde med den naturlige død. Når du afslutter dit jordiske livsforløb forbliver din krop på denne planet. Din Tankeretter fortsætter til Faderens favn, og disse engle er ikke direkte berørte af den senere sammenføjning på ny af din personlighed i den mansoniaverden hvor du identificeres. Der er din nye krop en morontiaskikkelse, en som kan serafindhylles. Du ”sår en dødelig krop” i graven; og ”høster en morontiaskikkelse” i mansoniaverdnerne.    

    6.   Registratorerne. Disse personligheder er specielt beskæftigede med modtagelse, arkivering og videre afsendelse af data fra Salvington og dets tilknyttede verdener. De tjener også som specielle registratorer for hjemmehørende grupper af superuniversets højere personligheder samt domstolsfuldmægtige i Salvington og som sekretærer for deres herskere.

Informationsudsenderne - modtagerne og afsenderne - er en specialiseret underafdeling til de serafiske registratorer, og de helligere sig til at afsende information og udbredelse af væsentlig oplysninger. Deres arbejde er højt værdsat og som værende mangedobbelt tilkoblet kredsløbet at 144.000 meddelelser samtidig kan bevæge sig langs samme energilinjer. De tilpasser de supernafiske førende registratorers højere ideografiske teknik og opretholder med disse fælles symboler gensidig kontakt med både informationskoordinatorerne blandt tredje gradens supernafer og med de forherligede informationskoordinatorer fra Fuldendelses Serafiske Korps.
    
Den højere klasses serafiske registratorer er således i stand til at få en tæt forbindelse med informationsindsamlingskorpset i deres egen klasse og med alle underordnede registratorer, mens informationsudsenderne gør det muligt for dem at stå i konstant forbindelse med de højere registratorer i superuniverset og gennem denne kanal med registratorerne i Havona og kundskabens vogtere i Paradiset. Mange af den højere klasses registratorer er serafer som er steget op fra lignende opgaver i lavere dele af universet.

    7.   Reserverne. Omfattende reserver af alle typer af højere serafer holdes i Salvington, og de er øjeblikkelig tilgængelig for udsendelse til de mest afsides liggende verdener i Nebadon på rekvisition fra opgavelederne eller på anmodning af universets administratorer. Reserverne af højere serafer står endda til tjeneste for budbringerhjælperne på begæring af lederen for de Lysende Aftenstjerner som er betroet omsorgen af og afsendelsen af alle personlige meddelelser. Et lokalunivers er fuldt forsynet med tilstrækkelige midler for kommunikation mellem de forskellige dele, men der findes altid resterende budskaber som må overføres af personlige budbringere.
    
Basisreserverne for hele lokaluniverset er forlagt til serafverdnerne i Salvington. Dette korps inkluderer alle typer af alle englegrupper.


3.   VEJLEDENDE SERAFER

Denne alsidige klasse af universets engle er forordnet til tjeneste udelukkende i konstellationerne. Disse dygtige ministre har deres hovedkvarter i konstellationernes hovedstæder men virker overalt i Nebadon i deres forordnede rigers interesse.

    1.   Tilsynsførende assistenter. Den første klasse blandt de tilsynsførende serafer er forordnet til Konstellationsfædrenes kollektive arbejde, og de er de Allerhøjestes vedvarende effektive hjælpere. Disse serafer er primært beskæftigede med forening og stabiliseringen af en hel konstellation.

    2.   Lovens forudberegnere. Retfærdighedens intellektuelle fundament er loven, og i et lokalunivers har loven sin oprindelse i konstellationernes lovgivende forsamlinger. Disse rådslående organer kodificerer og bekendtgøre formelt de grundlæggende love i Nebadon, love som er designet til at tillade størst mulig koordinering af en hel konstellation i overensstemmelse med det fastsatte princip om ikke-krænkelse af personlige væseners frie vilje indenfor moralens område. De vejledende serafer i den anden klasse har til opgave at fremføre foran konstellationens lovgivere en prognose for, hvorledes en foreslået vedtagelse vil påvirke livet for væsener med fri vilje. De er velkvalificerede for denne tjeneste takket være deres lange erfaring i lokalsystemet og i de beboede verdner. Disse serafer stræber ikke efter nogen specielle fordele for den ene eller den anden gruppe, men de træder frem foran de himmelske lovgivere for at tale for dem som ikke kan være til stede og tale for sig selv. Selv det dødelige menneske kan bidrage til udviklingen af universets lov, for disse selvsamme serafer fremfører trofast og fuldstændigt, ikke nødvendigvis menneskets forbigående og bevidste ønsker, men snarere det indre menneskes sande længsel, den udviklende morontielle sjæl hos den materielle dødelig i rummets verdner.

    3.   Sociale arkitekter. Fra de enkelte planeter op gennem de morontielle uddannelsesverdner arbejder disse serafer for at forbedre alle oprigtige sociale kontakter og fremme de skabte væseners sociale evolution i universet. Disse er engle som stræber efter at frigøre alle forbindelser mellem intelligente væsener fra alt kunstighed samtidig med, at de forsøger at lette de gensidige forbindelser mellem viljevæsener på basis af virkelig selvforståelse og ægte gensidig påskønnelse.
    
De sociale arkitekter gør alt indenfor deres område og deres magt for at sammenføre egnede individer så de udgør en effektiv og behagelig arbejdsgruppe på jorden; og nogen gange har sådanne grupper fundet sig genforenet i mansoniaverdnerne for fortsat frugtbar tjeneste. Disse serafer opnår ikke altid deres mål; det er ikke altid at de kan sammenføre dem som ville forme den mest idealistiske gruppe for at opnå et bestemt formål eller udføre en vis opgave; under sådanne forhold må de anvende de bedste blandt det materiale som står til rådighed.
    
Disse engle fortsætter deres tjeneste i mansonia- og de højere morontiaverdener. De har at gøre med ethvert projekt som gælder fremgangen i morontiaverdnerne og som berører tre eller flere personer. Når det gælder to væsener anses de som fungerende på basis af pardannnelse, gensidig kompletterende hinanden eller partnerskab, men når tre eller flere grupperer sig for tjeneste udgør de et socialt problem og falder derfor indenfor de sociale arkitekters arbejdsområde. Disse effektive serafer er organiserede i halvfjerds afdelinger i Edentia, og disse afdelinger virker i de halvfjerds morontielle fremskridts verdner som kredser rundt om hovedkvarterssfæren.

    4.   Etiske sensibiliserer. Det er disse serafers opgave at fostre og fremme væksten af væseners værdiansættelse af moralen i mellem personlige forhold, for deri ligger frøet til og hemmeligheden med den vedvarende og målbevidste udvikling af samfundet og forvaltningen, den menneskelige eller den overmenneskelige. Disse forstærkere af den etiske påskønnelse virker hvor som helst og overalt hvor de kan stå til tjeneste, som frivillige rådgivere til planetherskerne og som udvekslingslærere i systemets uddannelsesverdner. I kommer imidlertid ikke ind under deres fuldstændige ledelse førend i når frem til broderskabsskolerne i Edentia, hvor de vil skærpe jeres påskønnelse af disse selvsamme broderskabets sandheder som i netop så alvorligt udforsker gennem den aktuelle erfaring som det er, at leve sammen med univitatierne i Edentias sociale laboratorier, de halvfjerds satellitter omkring hovedstaden i Norlatiadek.

    5.   Transportørerne. Den femte gruppe af vejledende serafer virker som personlighedstransportører, og fører væsener til og fra konstellationernes hovedkvarter. Under rejsen fra en sfære til en anden er disse transportserafer fuldt bevidste om deres hastighed, deres retning og deres astronomiske position. De rejser ikke gennem rummet som et livløst projektil. De kan passere tæt forbi hinanden under rumrejsen uden den mindste risiko for kollision. De er fuldt ud i stand til at variere rejsehastigheden og at ændre flyveretning, ja selv til at ændre bestemmelsessted hvis deres ledere således skulle instruere dem ved ethvert given rumkrydsning af universets kredsløb for informationsindsamling.
    
Disse transitpersonligheder er således organiseret, at de samtidig kan udnytte alle tre universelle fordelte energilinjer, så hver og en har en uhindret rumhastighed på 299.725 kilometer per sekund. Disse transportører kan således lægge energiens hastighed til styrkens hastighed indtil de på deres lange rejse opnår en gennemsnitshastighed varierende mellem 893.000 og 899.400 af jeres kilometer per sekund af jeres tid. Hastigheden påvirkes af nærtliggende materies masse og af afstand og universstyrkens kraft og retning i nærliggende vigtigste kredsløb. Der findes talrige typer af væsener, ligesom seraferne, som kan rejse gennem rummet og som også kan transportere andre væsener som på rette måde er forberedt.

    6.   Registratorerne. Den sjette klasse af tilsynsførende serafer virker som specielle registratorer af konstellationsanliggender. Et stort og effektivt korps fungerer i Edentia, hovedkvarteret i konstellationen Norlatiadek, til hvilket jeres system og jeres planet hører.

    7.   Reserverne. Almindelige reserver af tilsynsførende serafer er henlagt til konstellationernes hovedkvarter. Disse englereservister er på ingen måde inaktive; mange tjener som budbringerhjælpere til konstellationens herskere; andre er knyttet til Vorondadeksønnerne på specialopgave, såsom til Vorondadek observatøren, og undertiden til den Højeste regent, på Urantia.


4.   FORVALTNINGSSERAFERNE

Den fjerde klasse af serafer er anvist til administrative opgaver i lokalsystemet. De hører naturligvis hjemme i systemets hovedstæder men er i stort antal stationeret på mansonia- og morontiasfærerne og i de beboede verdner. Fjerde klasses serafer er af naturen udstyret med exceptionelle administrative evner. De er dygtige assistenter til lederne for de lavere afdelinger af en Skabersøns univers regering og er hovedsagelig beskæftigede med anliggender i lokalsystemet og de verdener som disse består af. De er organiserede for tjeneste som følger:

    1.   Administrative assistenter. Disse dygtige serafer er nærmeste assistenter til en System Suveræn, en første gradens Lanonandeksøn. De er uvurderlige hjælpere ved udførelsen af de indviklede detaljer i det udøvende arbejde i systemhovedkvarteret. De tjener også som personlige repræsentanter for systemherskerne og rejser i store skarer til og fra de forskellige overgangsverdner og de beboede planeter for at udføre mange opgaver for systemets velfærd og til fysisk og biologisk nytte for de beboede verdner.
    
Disse samme serafadministratorer er også knyttet til verdensherskerne, Planetprinsernes styre. Flertallet af planeterne i et givet univers er underlagt en anden gradens Lanonandeksøn, men i visse verdner, så som på Urantia er den guddommelige plan mislykkedes. I de tilfælde hvor en Planetprins frafalder, bliver disse serafer knyttet til Melkisedek forvalterne og deres efterfølgere til den planetariske magt. Den nuværende tjenestegørende hersker over Urantia assisteres af et korps på et tusinde serafer af denne alsidige klasse.                   

    2.   Retsvejledere. Disse engle præsenterer sammendraget af det bevismateriale som gælder mennesker og engles evige velfærd når sådanne sager kommer op til afgørelse ved domstolene i et system eller på en planet. De forbereder udtalelserne for alle indledende afhøringer som vedrører de dødeliges overlevelse, udtalelser som derefter medfølger protokollen af sådanne sager op til de højere domstole i universet og superuniverset. Forsvaret for alle sager angående tvivlsom overlevelse forberedes af disse serafer, som har en perfekt forståelse af alle detaljer af hver fase af hver sag i hver anklagepunkt af tiltaler som er udarbejdet af administratorerne af universets retfærdighed.
    
Det er ikke disse engles opgave at forkaste eller forsinke rettens gang men snarere at garantere at ufejlbarlig retfærdighed udmåles med generøs barmhjertighed upartisk til alle skabte væsener. Disse serafer fungerer ofte i de lokale verdner og træder ofte frem indenfor de mæglende kommissionernes dommertrioer - domstolene for mindre misforståelser. Mange af dem som en gang tjente som retsvejledere i de lavere verdener fremstår senere som Barmhjertighedens Stemmer på de højere sfærer og i Salvington.
    
Ved Lucifers oprør i Satania gik meget få af retsvejlederne tabt, men mere end en fjerdedel af de andre forvaltningsserafer og de lavere klasser af serafministre blev vildledt og ført bag lyset af spidsfindigheder af den utøjlet personlige frihed.

    3.   Fortolkerne af kosmisk borgerskab. Når opstigende dødelige har afsluttet mansoniaverdens uddannelse, den første lærlingetid i det universelle livsforløb, får de lov til at nyde den relative modenhedens forbigående tilfredsstillelse - borgerskab i systemets hovedstad. Selvom opnåelsen af hvert mål under opstigningsforløbet er en virkelig bedrift, så er disse mål i det lange løb kun milepæle på den lange opstigende vej til Paradiset. Men hvor relative disse fremgange end kan være, så fornægtes ingen evolutionære væsener nogensinde den fulde skønt forbigående tilfredsstillelse af at opnå et mål. Indimellem forekommer der en hvilepause under opstigningen til Paradiset, en kort pusterum under hvilken universets horisont står stille, væseners status er uforandret og personligheden kan smage sødmen i målopfyldelsen.
    
Den første af disse perioder i livsforløbet hos en dødelig opstigende indtræffer i hovedstaden i et lokalsystem. Under denne hvilepause kommer du, som en borger i Jerusem, til at forsøge at udtrykke i dit liv, det som du har tillært dig under de otte foregående livserfaringer - omfattende Urantia og de syv mansoniaverdner.
    
De serafiske fortolkere af kosmisk borgerskab vejleder de nye borgere i systemets hovedstæder og skærper deres værdsættelse af univers regeringens ansvarligheder. Disse serafer er også tæt forbundet med de Materielle Sønner i systemets administration, mens de anskueliggør det kosmiske statsborgerskabs ansvar og moral for de materielle dødelige i de beboede verdner.
 
    4.   Moralens stimulatorer. På mansoniaverdnerne begynder du at lære selvstyre som er til fordel for alle berørte. Dit sind lærer sig samarbejde, lærer sig at planlægge sammen med andre og klogere væsener. I systemhovedkvarteret forhøjer seraflærerne yderligere din påskønnelse af kosmisk moral - af samspillet mellem frihed og loyalitet.
    
Hvad er loyalitet? Det er resultatet af en intelligent værdsættelse af broderskabet i universet; at man ikke kan tage så meget og ikke give noget. Når du stiger opad langs personlighedsskalaen lærer du først at være loyal, siden at elske, siden at være som en søn eller datter og derefter kan du være fri, men ikke førend du er en finalit, ikke førend du har opnået den perfekte loyalitet kan du selvvirkeliggøre den ultimative frihed.
    
Disse serafer underviser i tålmodighedens frugtbarhed: At stagnation betyder en sikker død og at en alt for hurtig vækst ligeledes er selvmord; at ligesom en dråbe vand der falder fra et højere niveau til et lavere og under den fortsatte rejse vedvarende løber nedad gennem en efter hinanden følgende små fald, på samme måde sker fremgangen vedvarende opad i morontia- og åndeverdnerne - og akkurat lige så langsomt og netop med sådanne gradvise skridt.
    
For de beboede verdner illustrerer moralens stimulatorer de dødeliges liv som en ubrudt kæde med mange led. Dit korte ophold på Urantia, på de dødeliges barndomssfære, er kun en enkelt led, det første i den lange kæde som skal strække sig over universer og gennem evige tidsaldre. Det er ikke så meget et spørgsmål om hvad du lære under dette dit første liv; det er erfaringen af at leve dette liv som er vigtig. Selv ene arbejde i denne verden, uanset hvor vigtigt det end er, er tilnærmelsesvis lige så vigtigt som den måde på hvilken du gør dette arbejde. Det findes ingen materiel belønning for et retfærdigt liv, men det giver en dyb tilfredsstillelse - bevidstheden om at have opnået noget - og dette overgår al tænkelig materiel belønning.
    
Nøglerne til himmeriget er oprigtighed, mere oprigtighed og endnu mere oprigtighed. Alle mennesker har disse nøgler. Menneskerne anvender dem - avancerer i åndestatus - gennem beslutninger, flere beslutninger og endnu flere beslutninger. Det højeste moralske valg er valget af den højst mulige værdi, og dette er altid - indenfor hver sfære, indenfor alle sfærer - at vælge at gøre Guds vilje. Hvis mennesker således vælger, er han stor, selvom han var den ringeste borger i Jerusem eller selv den mindste dødelige på Urantia.

    5.   Transportørerne. Dette er transportseraferne som fungerer i lokalsystemet. I jeres system, Satania, fører de passagerer til og fra Jerusem og virker i øvrigt som interplanetariske transportører. Sjældent går der en dag forbi uden at en transportseraf fra Satania afsætter en gæstestuderende eller anden rejsende af ånden eller semiåndenatur på Urantia. Disse selvsamme rumrejsende vil en dag tage dig til og fra de forskellige verdener i systemets hovedkvartersgruppe, og når du har afsluttet din opgave i Jerusem vil de tage dig videre til Edentia. Under ingen omstændigheder fører de dig tilbage til verden for din oprindelse som menneske. En dødelig vender aldrig tilbage til sin fødselsplanet under den domsperiode som råder under vedkommendes tidsmæssige eksistens, og hvis vedkommende vender tilbage under en senere domsperiode vil denne blive eskorteret af en transportseraf fra universets hovedkvartersgruppe.

    6.   Registratorerne. Disse serafer administrerer de trefoldige registrer i lokalsystemet. Registertemplet i en systemhovedstad er en unik bygning; en tredjedel er materiel og konstrueret af lysende metaller og krystaller; en tredjedel er morontiel og fremstillet af en forening mellem åndelig og materiel energi men usynlig for de dødelige; og en tredjedel er åndelig. Registratorerne i denne klasse præsiderer over og opretholder dette trefoldige registersystem. Opstigende dødelige konsulterer i begyndelsen de materielle arkiver, de Materielle Sønner og højere overgangsvæsener konsulterer arkiverne i moroniahallerne, mens serafer og højere åndepersonligheder i riget forsker i åndesektionens registre.

    7.   Reserverne. Forvaltningsserafernes reservekorps i Jerusem tilbringer meget af deres ventetid med at besøge, som åndeledsagere, med at omgås de nylige ankomne opstigende dødelige fra systemets forskellige verdner - de akkrediterede graduerede fra mansoniaverdnerne. En af glæderne ved jeres ophold under fritiden i Jerusem bliver at tale og omgås med disse berejste og i mangt og meget erfarne serafer som venter på opgave i reservekorpset.
    
Det er netop sådanne venskabsforhold som disse som gør en systemhovedstad så vellidt for de opstigende dødelige. I Jerusem ser i for første gang Materielle Sønner, engle og opstigende pilgrimme som omgås med hinanden. Her omgås væsener som er helt åndelige, semiåndelige og individer som netop er trådt frem fra den materielle eksistens. De dødeliges form er her således modificeret og menneskers reaktionsevne overfor lys så udvidet, at alle kan have glæde af gensidig genkendelse og sympatisk forståelse af personligheden.


5.   PLANETARISKE HJÆLPERE

Disse serafer har deres hovedkvarter i systemhovedstæderne, og selvom de er tæt forbundet med de bosiddende adamiske borgere, så er de primært forordnet til tjeneste hos de planetariske Adamer, de biologiske eller fysiske opløftere af de materielle racer i de evolutionære verdner. Englenes tjenende arbejde bliver i stigende grad interessant når det nærmer sig de beboede verdner, med de virkelige problemer som møder tidens mænd og kvinder som forbereder sig i forsøget på at opnå evighedens mål.

De fleste af de planetariske hjælpere blev forflyttet fra Urantia da Adam regime kollapsede, og den serafiske overvågning af jeres verden blev i stor udstrækning overdraget til administratorer, overgangs ministre og skæbnevogtere. Men disse serafiske hjælpere hos jeres forsømmelige Materielle Sønner betjener imidlertid Urantia vedvarende i følgende grupper:

    1.   Havens stemmer. Når det planetariske forløb af menneskets evolution opnår dets højeste niveau ankommer der altid Materielle Sønner og Døtre, Adam og Eva, for at højne menneskeracernes fortsatte udvikling ved gennem konkret at bidrage med deres egen bedre livsplasma. Det planetariske hovedkvarter for en sådan Adam og Eva benævnes sædvanligvis Edens Have og deres personlige serafer er ofte kendt som ”Havens stemmer”. Disse serafer er til uvurderlig hjælp for de planetariske Adamer i alle deres projekter for den fysiske og intellektuelle ophøjelse af de evolutionære racer. Efter den adamiske forsømmelse på Urantia forblev nogle af disse serafer på planeten og blev forordnet til Adams efterfølgende magthavere.

    2.   Broderskabets ånder. Det burde være indlysende, at når en Adam og Eva ankommer til en evolutionær verden er deres opgave med at frembringe racemæssig harmoni og social samarbejde mellem de forskellige racer af betragtelig størrelse. Disse racer, som er af forskellig farve og varierende natur forholder sig sjældent venlig stemt til planen for broderskab mellem menneskerne. Disse primitive mennesker begynder kun at indse klogskaben i fredelige gensidige relationer som et resultat af moden menneskelig erfaring og gennem broderskabets serafiske ånders trofaste tjeneste. Uden disse serafers arbejde ville de Materielle Sønners anstrengelser med at harmonisere og forfremme menneskeracerne i en udviklende verden blive meget forsinket. Og hvis jeres Adam havde holdt sig til den oprindelige plan for udviklingen af Urantia ville disse broderskabets ånder på nuværende tidspunkt have frembragt utrolige forandringer i den menneskelige slægt. I betragtning af den Adamiske forsømmelse er det sandelig bemærkelsesværdigt at disse serafklasser kunne fostre og virkeliggøre selv så meget broderskab som i nu har på Urantia.

    3.   Fredens sjæle. Mange stridigheder kendetegner årtusinderne i begyndelsen af det evolutionære menneskes anstrengelse opad. Fred er ikke en naturlig tilstand i de materielle verdner. Verdnerne oplever først ”fred på jorden og god vilje mellem mennesker” gennem aktiviteter som fredens serafsjæle har ansvaret for. Selvom disse engles første anstrengelser på Urantia for en stor del blev modarbejdet, forblev Vevona, lederen for fredens sjæle under Adams tid på Urantia, og hun er nu knyttet til den bosiddende generalguvernørs stab her. Og det var selv samme Vevona som, da Michael blev født, i egenskab af leder for hærskarerne af engle forkyndte for verdnerne: ”Ære være Gud i Havona og på jorden fred og god vilje mellem menneskerne.”
    
Under de mere avancerede tidsepoker i den planetariske evolution er disse serafer medvirkende til at erstatte idéen om forsoning med tanken om guddommelig tilpasning som filosofi for de dødeliges overlevelse.

    4.   Tillidens ånder.  Mistænksomhed er den medfødte reaktion hos det primitive menneske; kampen for overlevelse under de tidligere tidsaldre medfører ikke naturlig tillid. Tilliden er en ny menneskelig erhvervelse som er frembragt af disse planetariske serafers aktiviteter under det adamiske regime. Det er deres opgave at indpode tillid i de udviklende menneskers sind. Guderne er meget tillidsfulde; den Universelle Fader er villig til frit at overlade sig selv - Retteren - i menneskenes varetægt.

Hele denne gruppe af serafer blev overført efter det adamiske svigt til det nye regime, og de har lige siden fortsat deres arbejde på Urantia. Og de har ikke været helt uden fremgang siden en civilisation nu står for at udvikles som omfatter meget af deres ideal om fortrolighed og tillid.
    
Under de mere avancerede planetariske tidsaldre forbedre mennesket værdsættelse af sandheden, at usikkerhed er hemmeligheden med en vedvarende tilfredshed. De hjælper filosofferne blandt de dødelige med at indse, at når uvidenhed er væsentlig for fremgang, så ville det være en kolossal bommert for de skabte at kende til fremtiden. De forhøjer menneskenes smag for sødme af usikkerhed, for romantik og charme i den ubestemte og ukendte fremtid.

    5.   Transportørerne. De planetariske transportører betjener de enkelte verdener. De fleste af de serafindhyllede væsener som føres til denne planet er på gennemrejse; de stopper kun for et kort øjeblik; de varetages af deres egne specielle serafiske transportører; men der findes et stort antal af sådanne serafer stationeret på Urantia. De er transportpersonligheder som opererer fra lokale planter som Urantia til Jerusem.

Jeres sædvanlige forestilling om engle er opstået på følgende måde: Under øjeblikke lige før den fysiske død, indtræffer der nogen gange et afspejlingsfænomen i menneskets sind, og denne tåget bevidsthed synes at visualisere noget af den nærværende engels skikkelse, og dette tolkes straks til den gængse forestilling om engle som dette individ har i sit sind.
    
Den fejlagtige opfattelse, at englene har vinger skyldes ikke den helt gamle forestilling om, at de måtte have vinger for at kunne flyve gennem luften. Mennesker har nogle gange fået tilladelse til at iagttage serafer som forberedes for transporttjeneste, og de gamle beretninger om disse oplevelser har for en stor dels vedkommende været bestemmende for opfattelsen om engle på Urantia. Ved observationen af en transportseraf som gøres klar til at modtage en passager for interplanetarisk rejse kan man se noget som ser ud som en dobbelt opsætning af vinger som strækker sig fra hovedet til fødderne hos englen. I virkeligheden er disse vinger energiinsulatorer - friktionsskjolde.

Når himmelske væsener skal serafindhylles for overføring fra en verden til en anden føres de til sfærens hovedkvarter, og efter behørig registrering indsættes de i overføringssøvn. I mellemtiden forflytter transportserafen sig til en vandret position umiddelbart ovenover universets energi pol af planeten. Mens energiskjoldene er helt åben placeres den sovende personlighed med dygtighed af de tjenestegørende serafassistenter lige ovenpå transportenglen. Derefter lukkes og justeres både det øvre og det nedre par af skjolde omhyggeligt.
    
Og nu begynder, under indflydelse af omformerne og overførerne en sælsom forvandling mens serafen gøres klar til at svinge ind i energistrømmene i universets kredsløb. For det ydre syn så tilspidser serafen i begge ender og bliver så indesluttet i et mærkeligt gult skiftende lys, så det meget snart er umuligt at skelne den serafindhyllede personlighed. Når alt er klar for afrejse inspicerer transportlederen korrekt transportforsendelsen af livet, udfører rutinetests for at sikre hvorvidt englen på korrekt måde er indkoblet til kredsløbene og kundgør derefter at den rejsende er forsvarlig og rigtig serafindhyllet, at energierne er justeret, at englen er isoleret og at alting er klart for afrejseblinket. De mekaniske overvågere, to af dem, indtager derefter deres positioner. På dette tidspunkt er transportserafen blevet en næsten gennemsigtig, vibrerende og torpedoformet, glinsende og lysende form. Nu indkalder transportafsender fra verden tillægsbatterierne i form af de levende energioverførere, sædvanligvis et tusinde i antal; når han bekendtgøre transportens bestemmelsessted rækker han sig frem og berører den nærliggende ende af serafforsendelsen, som skyder fremad med lynets hastighed og efterlader sig et spor af himmelsk lysstyrke så langt som den planetariske atmosfære strækker sig. Indenfor mindre end ti minutter er dette forunderlige syn forsvundet selv fra serafernes forstærket syn

Mens de planetariske rumrapporter modtages ved middagstid på dagen ved meridianen for det angivne åndelige hovedkvarter, så afsendes transportørerne fra denne selv samme plads ved midnat. Det er det mest gunstige tidspunkt for afrejse og standardtimen for afrejse når intet andet er angivet.

    6.   Registratorerne. Disse er vogterne over registrene af de mere betydningsfulde anliggender som vedrører planeten, således som den fungerer som en del af systemet og således som den er forbundet til og berøres af universet regering. De er virksomme ved registreringen af planetariske anliggender, men er ikke involveret i sager som gælder individers liv og eksistens.

    7.   Reserverne. De planetariske serafers reserver i Satania er forlagt til Jerusem i tæt forbindelse med reserverne af Materielle Sønner. Disse rigelige reserver opfylder i overflod hver fase af de mangfoldige aktiviteter hos denne serafklasse. Disse engle er også personlige budbringere i lokalsystemet. De betjener dødelige i overgangsverdnerne, engle og Materielle Sønner så vel som andre hjemmehørende i systemhovedkvarteret. Selvom Urantia for nuværende er uden de åndelige kredsløb i Satania og Norlatiadek, er i ellers i alle andre henseender i tæt berøring med interplanetariske anliggender, for disse budbringere fra Jerusem kommer ofte til denne verden som til alle de øvrige sfærer i systemet.


6.   OVERGANGS MINISTRENE

 Således som navnet antyder så tjener seraferne af overgangsperioden, hvor som helst de kan bidrage til de skabte væseners overgang fra den materielle til den åndelige tilstand. Disse engle tjener fra de beboede verdner op til systemhovedstæderne, men de som findes i Satania anvender på nuværende tidspunkt deres største anstrengelse på uddannelsen af de overlevende dødelige i de syv mansoniaverdner. Denne tjeneste er diversificeret i overensstemmelse med de følgende syv opgaveklasser:

    1.   Serafevangelister.

    2.   Racefortolkere.

    3.   Sindsplanlæggere.

    4.   Morontiarådgivere.

    5.   Teknikere.

    6.   Registratorlærere.

    7.   Tjenende reserver.

I vil lære mere om disse serafiske ministre for de opstigende i overgangsverdnerne i forbindelse med beretningerne som omhandler mansoniaverdnerne og morontialivet.


7.   FREMTIDENS SERAFER
    
Disse engle tjener ikke i større udstrækning andre steder end i de ældre verdner og på de mere avancerede planeter i Nebadon. Et stort antal af dem holdes i reserve i serafverdnerne nær Salvington, hvor de er involveret i projekter som vedkommer den en gang gryende tidsalder af lys og liv i Nebadon. Disse serafer virker i forbindelse med de opstigende dødeliges livsforløb, men de tjener næsten udelukkende kun de dødelige som overlever ved hjælp af en af de modificerede opstigningsmåder.
    
Eftersom at disse engle ikke direkte har at gøre med hverken Urantia eller urantianer, anser vi det bedst at afstå fra at beskrive deres fascinerende aktiviteter.

8.   SERAFERNES SKÆBNE

Seraferne har deres oprindelse i lokaluniverserne, og i disse samme fødselsverdner når nogle af dem endda at afslutte deres tjenesteskæbne. Med hjælp og råd fra de ældre ærkeengle kan en del serafer blive ophøjet til de ædle opgaver hos en Lysende Aftenstjerne mens andre kan opnå status og tjeneste som uåbenbarede samordnede med Aftenstjernerne. Endnu andre eventyr står det frit for dem at forsøge at opnå indenfor lokaluniversets skæbner, men Serafington forbliver altid det evige mål for alle engle. Serafington er englenes tærskel til Paradiset og Guddoms opnåelse, overgangssfæren fra tjeneste i tiden til den høje tjeneste i evigheden.

Seraferne kan opnå Paradiset på snesevis - hundredvis - af forskellige måder, men de vigtigste således som de er beskrevet i disse beretninger er følgende:

    1.   At få adgang til serafernes beboelse i Paradiset som følge af personlig formåen, gennem at opnå perfektion i specialiseret tjeneste som himmelsk håndværker, teknisk rådgiver eller himmelsk registrator. At blive en paradisledsager og efter således at have nået frem til altings centrum for siden måske at blive en evig minister og rådgiver for serafernes klasser og andre.

    2.   At blive kaldt til Serafington. Under visse omstændigheder bliver serafer forordnede til ophøjelse, under andre omstændigheder opnår englene nogle gange Paradiset på meget kortere tid end de dødelige. Men lige meget hvor egnet et serafpar end er så kan de ikke på eget initiativ afrejse til Serafington eller andetsteds. Ingen andre end fremgangsrige skæbnebeskyttere kan være sikker på deres fremgang til Paradiset langs den evolutionære opstigningens progressive vej. Alle andre må tålmodigt afvente ankomsten af Paradisets budbringere blandt tredje gradens supernafer som kommer med indkaldelsen om at fremstå i ophøjelse.

    3.   At opnå Paradiset med de dødeliges evolutionære fremgangsmåde. Det højeste valg som seraferne kan gøre under deres livsforløb i tiden er at vælge karriere som skytsengel, for derigennem at opnå livsforløbet som finalit og kvalificere sig til opgave på seraftjenestens evige sfærer. Disse personlige vejledere for tidens børn kaldes skæbnevogtere, hvilket angiver at de vogter over dødelige væsener på den guddommelige skæbnens vej og ved at gøre dette, afgør de deres egen høje skæbne.
Skæbnevogterne hentes fra rækkerne af alle serafklassers mere erfarne englepersonligheder som har kvalificeret sig til denne tjeneste. Alle overlevende dødelige bestemt til at blive fusioneret med Retter tildeles midlertidig vogtere, og disse ledsagere kan blive permanent tilknyttet, når de dødelige overlevende opnår den intellektuelle og åndelige udvikling som forudsættes. Inden de dødelige opstigende forlader mansoniaverdnerne har de alle en permanent serafledsagere. Denne gruppe af tjenende ånder beskrives i forbindelse med beretningerne om Urantia.

Det er ikke muligt for englene at få frem til Gud fra menneskenes oprindelsesniveau, fordi de er skabt ”lidt højere end jer”; men det er blevet klogt arrangeret, at selvom det ikke er muligt for dem at starte fra selve bunden, det åndelige lavland for de dødeliges eksistens, kan de stige ned til dem som begynder fra bunden og lodse disse væsener skridt for skridt, verden for verden, til Havonas porte. Når dødelige opstigende forlader Uversa for at begynde gennemgangen af kredsløbene i Havona tager disse vogtere, som har været tilknyttet som ledsagere efter de dødeliges kødelige liv, midlertidig afsked med deres pilgrimsledsagere mens de selv rejser til Serafington, englenes skæbne i storuniverset. Her vil disse vogtere forsøge at opnå og opnår utvivlsomt, det serafiske lys syv cirkler.
    
Mange, men ikke alle af de serafer som er forordnet til skæbnevogtere under det materielle liv følger deres dødelige ledsagere gennem kredsene i Havona, og visse andre serafer går igennem kredsløbene i centraluniverset på en måde som helt afviger fra de dødeliges opstigning. Men uden hensyn til opstigningsvejen går alle evolutionære serafer gennem Serafington, og hovedparten gennemgår denne erfaring i stedet for kredsløbene i Havona.

Serafington er skæbnesfæren for engle og deres opnåelse af denne verden afviger helt fra de dødelige pilgrimmes erfaringer i Ascendington. Englene er ikke absolut sikre på deres evige fremtid førend de har opnået Serafington. Ingen engle som kommer til Serafington har efter hvad man ved nogensinde gået på afveje; synden finder aldrig genklang i hjertet på en fuldkommen seraf.
    
De graduerede fra Serafington forordnes til forskellige opgaver: Skæbnevogtere med erfaring fra Havonakredsene går sædvanligvis ind i de Dødeliges Finalitkorps. Andre beskyttere som har klaret deres adskillelsestest i Havona, genforener sig ofte med deres dødelige ledsagere i Paradiset, og en del bliver for altid kompagnoner til de dødelige finaliter, mens andre tilslutter sig til de forskellige finalitkorps for ikke-dødelige og mange optages i Fuldendelsens Serafiske Korps.    


9.   FULDENDELSENS SERAFISKE KORPS

Efter at have opnået åndernes Fader og adgang til fuldendelsens af englenes tjeneste, forordnes englene blandt andet til tjeneste i verdner etableret i lys og liv. De bliver tilknyttet de høje treenigede væsener i universerne og til de ophøjede tjenester i Paradiset og Havona. Disse serafer fra lokaluniverserne har erfaringsmæssigt erstattet forskellen i guddommelighedspotential som tidligere skilte dem fra de tjenende ånder i centraluniverset og superuniverserne. Englene i Fuldendelsens Serafiske Korps tjener som medarbejdere til sekonaferne i superuniverserne og som assistenter til supernafernes høje klasse i Paradiset og Havona. For disse engle er livsforløbet i tiden afsluttet; herefter og for evigt er de Guds tjenere, guddommelige personligheders ledsagere og ligestillet med finaliterne i Paradiset.
    
Fuldendelsens serafer vender tilbage i stort antal til deres fødselsuniverser for der at supplere de aktiviteter som bygger på guddommelig begavelse med aktivitet baseret på erfaringsmæssig perfektion. Nebadon er, relativt set, et af de yngre universer og har derfor ikke så mange af disse tilbagevendende graduerede fra Serafington som der findes i et ældre rige; ikke desto mindre er vores lokalunivers i tilstrækkelig grad forsynet med Fuldendelsens serafer, for det er betydningsfuldt, at de evolutionære riger fremviser tiltagende behov for deres tjenester når de nærmer sig status af lys og liv. Fuldendelsens serafer tjener nu mest sammen med de højeste klasser af serafer, men nogle af dem tjener i hver og en af de andre engleklasser. Selv jeres verden nyder den omfattende tjeneste fra tolv specialiserede grupper fra Fuldendelsens Serafiske Korps; disse mesterserafer for planetarisk tilsyn ledsager hver nyudnævnt Planetprins til en beboet verden.
    
Mange fascinerende muligheder for tjeneste er åbne for Fuldendelsens serafer, men ligesom de alle under tiden før Paradiset længtes efter opgave som skæbnevogtere, så vil de i deres erfaring efter Paradiset helst tjene som overdragelsesledsagere til de inkarnerede Paradissønner. De er vedvarende højt hengivne til den universelle plan med at få startet de dødelige væsener i de evolutionære verdner på deres lange og lokkende rejse mod guddommelighedens og evighedens mål i Paradiset. Under hele de dødeliges eventyr med at finde Gud og opnå guddommelig fuldkommenhed, er disse åndelige ministre blandt Fuldendelsens serafer sammen med tidens trofaste tjenende ånder altid og for evigt jeres sande venner og usvigelige hjælpere.    


[Præsenteret af en Melkisedek på opgave for lederen af Nebadons serafiske hærskarer.]

Publiceret 11 februar 2017